SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2003.
OPĆINA VINODOLSKA
Općina Vinodolska

Općina Vinodolska

1.

Na temelju članka 21. i 22. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 59/01), članka 5. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« PGŽ-e broj 3/02) i članka 3. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine« PGŽ-e broj 3/ 02 i 9/02), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/01, 3/02 i 9/02), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 12. redovitoj sjednici, održanoj 3. prosinca 2002. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja i gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2003. godinu na području Općine Vinodolske

A. OPĆE ODREDBE

1. Ovim Programom utvrđuju se izvori, raspored i način financiranja gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

2. Sredstva za ostvarenje ovog programa čine:

- prihodi od komunalne naknade 4.680.000,00 kn

- grobna pristojba 120.000,00 kn

- komunalni doprinos 200.000,00 kn


U K U P N O 5.000.000,00 kn

3. Sredstva iz prethodnog članka raspoređuju se za sljedeće namjene:

-za održavanje komunalne infrastruk-
ture 2.186.000,00 kn

-za gradnju objekata i uređaja komunalne
infrastrukture 1.184.000,00 kn


U K U P N O 3.370.000,00 kn

4. Višak prihoda po osnovi ostvarenja prihoda namijenjenog za ostvarivanje ovog programa nad rashodima u iznosu od 1.630.000,00 kn preraspodijelit će se za potrebe Proračuna po osnovi planiranja drugih rashoda.

5. Raspored i namjena sredstava i opseg održavanja komunalne infrastrukture za realizaciju detaljno su opisani u glavi B ovog Programa, dok terminski plan izvođenja radova određuje Općinsko Poglavarstvo Općine Vinodolske.

6. Raspored i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture su detaljno opisani u glavi C ovog Programa. Terminski plan izvođenja radova utvrđuje Općinsko Poglavarstvo.

B: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Vinodolske za 2003. godinu čini:

- tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 568.000,00 kn

- održavanje parkova i zelenih površina 70.000,00 kn

- održavanje groblja 241.000,00 kn

- javna rasvjeta 615.000,00 kn

-izdaci za korištenje deponija »Duplje« i
zbrinjavanje otpada 350.000,00 kn

- održavanje »Bio diska« (koncesija) 173.000,00 kn

-el.energija (mrtvačnice, domovi kulture,
općinska zgrada, prostori MO)145.000,00 kn

-voda (groblje, parkovi, mrtvačnice, domovi,
općinska zgrada, prostori MO) 24.000,00 kn


U K U P N O 2.186.000,00 kn

Nivo održavanja komunalne infrastrukture planiran je u istim ili sličnim veličinama u odnosu na iznose u 2002. godini, u dijelu tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta, parkova, zelenih površina i proširenja javne rasvjete.

1. TEKUĆE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta se podrazumijeva:

- sanacija potpornih zidova na nerazvrstanih cestama,

- sanacija udarnih rupa i asfaltiranje nerazvrstanih cesta.

Izgradnja potpornog zida grad Drivenik

cca 100 m'68.000,00 kn

UKUPNO DRIVENIK 68.000,00 kn

Izgradnja potpornog zida Podsopalj

cca 30 m' 20.400,00 kn

Sanacija pristupnog puta Mali Sušik 20.000,00 kn

Sanacija pristupnog puta Podsopalj

Drivenički 37.500,00 kn

UKUPNO TRIBALJ 77.900,00 kn

Izgradnja potpornog zida u Papićima

cca 15 m' 10.200,00 kn

Sanacija potpornog zida prema

Gobićima cca 10 m' 6.800,00 kn

Sanacija potpornog zida u Karlićima

cca 15 m' 10.000,00 kn

Sanacija pristupnog puta Vele Bašunje

cca 600 m2 75.000,00 kn

Sanacija pristupnog puta Belgrad

cca 400 m2 48.000,00 kn

Uređenje pristupnog puta u Marušićima

cca 300 m2 33.000,00 kn

Sanacija udarnih rupa 6.700,00 kn

UKUPNO GRIŽANE 189.800,00 kn

Izgradnja potpornog zida Kičeri

Vrh sela cca 20 m' 13.600,00 kn

Izgradnja potpornog zida Ugrini

cca 20 m' 13.600,00 kn

Izgradnja potpornog zida

Dragaljin-Draga cca 20 m' 13.600,00 kn

Uređenje prilaznog puta Kosavin-Škodići

cca 900 m2 112.500,00 kn

Uređenje puta Vlastelići-Jargovo

(II. faza) cca 600 m2 50.000,00 kn

Uređenje pristupnog puta

Podskoči-Pećina cca 200 m2 22.400,00 kn

Sanacija udarnih rupa 6.700,00 kn

UKUPNO BRIBIR 232.500,00 kn

UKUPNO ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE

NERAZVRSTANIH CESTA 568.000,00 kn

Zadane dionice održavanja nerazvrstanih cesta po MO dane su iz Programa rada Mjesnih odbora, međutim po procjeni prioriteta one se mogu mijenjati na zahtjev MO u zadanim veličinama.

2. ODRŽAVANJE PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA

Program obuhvaća sve radove na održavanju zelenih površina koje je potrebno tokom godine izvoditi u cilju urednosti i održavanja zelenih površina u centrima mjesta i to kontinuirano i stručno od hortikulture do uređenja naprava u istima.

uređenje i održavanje parka i zelenih površina

u Driveniku 10.000,00 kn

uređenje i održavanje parka i zelenih površina

u Triblju 15.000,00 kn

uređenje i održavanje parka i zelenih površina

u Grižanama 20.000,00 kn

uređenje i održavanje parka i zelenih površina

u Bribiru 25.000,00 kn


U K U P N O 70.000,00 kn

3. ODRŽAVANJE GROBLJA

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se

-redovito održavanje groblja
(pet grobalja) 181.000,00 kn

-uređenje pipa i izljevnih mjesta na grobljima
Bribir, Sv. Ana, Tribalj, popravak odvoda na
groblju Belgrad 24.000,00 kn

-prikupljanje i odvoz smeća na
prilazu grobljima 36.000,00 kn


U K U P N O 241.000,00 kn

4. JAVNA RASVJETA

Program javne rasvjete obuhvaća sljedeće djelatnosti:

- utrošak struje javne rasvjete 375.000,00 kn

- održavanje javne rasvjete 180.000,00 kn

- proširenje javne rasvjete 60.000,00 kn


U K U P N O 615.000,00 kn

a) Utrošak struje javne rasvjete planiran je na nivou 2002. godine uz racionalizaciju utroška.

b) Održavanje javne rasvjete planirano je u okviru troškova održavanja u 2002. godini, uz zamjenu određenog broja dotrajalih rasvjetnih tijela, a prema jediničnim cijenama o izvedenim radovima.

c) Proširenje javne rasvjete u 2003. godine planira se:

- proširenja sa pojedinačnim rasvjetnim tijelima na području Općine prema prijedlozima i potrebama Mjesnih odbora, a odnosi se na:

TRIBALJ:Ričinjarski most
Sveti Ivan
Odvojak Podsopalj
Tribalj - Gornji Tribalj

20.000,00 kn

GRIŽANE:Centar i po mjestima po potrebi

20.000,00 kn

BRIBIR:Ćokovo
Trstenik
Podskoči-Pećina
Dragaljin-Draga

20.000,00 kn

5. IZDACI ZA KORIŠTENJE DEPONIJA »DUPLJE« I ZBRINJAVANJA OTPADA

Izdaci za korištenje deponija »Duplje« određeni su Sporazumom o korištenju i održavanju deponija komunalnog otpada »Duplje« u visini od 70kupnih troškova održavanja deponija, što za Općinu Vinodolsku iznosi:

120.000,00 kn

Program sanacije i zatvaranja deponija »Duplje« predviđena su financijska sredstva za sanaciju u visini od 4.300.000,00 kn za tri godine što za Općinu Vinodolsku u 2003. godini iznosi:

100.000.00 kn

Zbrinjavanje otpada podrazumijeva čišćenje divljih deponija i prikupljanje glomaznog otpada i odvoz staklene ambalaže

130.000,00 kn


U K U P N O 350.000,00 kn

6. ODRŽAVANJE »BIO DISKA«

Održavanje »Bio diska« Bribir obuhvaća sljedeće djelatnosti:

-nadzor i vođenje osnovnog tekućeg
održavanja, analize otpadnih voda i
troškovi režija koncesionara 118.000,00 kn

- zbrinjavanje nus-produkta mulja 32.000,00 kn

- pogonska energija 23.000,00 kn


U K U P N O 173.000,00 kn

7. ELEKTRIČNA ENERGIJA

Pod električnom energijom podrazumijeva se sljedeće:

utrošak električne energije na objektima, mrtvačnica i

domova kulture, općinska zgrada 145.000,00 kn


U K U P N O 145.000,00 kn

8. VODA

Pod vodom podrazumijeva se sljedeće:

- utrošak vode na grobljima

- utrošak vode u mrtvačnicama

- utrošak vode u domovima kulture

- utrošak vode za održavanje parkova 24.000,00 kn


U K U P N O 24.000,00 kn

C. PROGRAM IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Sredstva za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2003. godinu namijenjena su:

-tekuće održavanje objekata u vlasništvu općine

naknade domarima 50.000,00 kn

potrošni materijal (žarulje, šalteri i sl.) 10.000,00 kn

održavanje prostora MO Grižane 10.000,00 kn

održavanje općinske zgrade 20.000,00 kn


Ukupno tekuće održavanje 90.000,00 kn

***

- investicijsko održavanje

Uređenje Doma kulture u Grižanama 150.000,00 kn

Uređenje pozornice Doma kulture u

Triblju 57.000,00 kn


Ukupno investicijsko održavanje 207.000,00 kn

NAPOMENA: Investicijsko održavanje objekata u vlasništvu općine planirano je na osnovi procjene o najhitnijim rješenjima da bi objekti ostali u funkciji i bili privedeni nesmetanom korištenju.

***

- izgradnja kanalizacijskog sustava (dijela) 400.000,00 kn

- izrada prostornog plana Općine 80.000,00 kn

- ortofoto snimka zemljišta 100.000,00 kn

-projektna dokumentacija za posebne
namjene 33.000,00 kn

- projekt kanalizacije 244.000,00 kn

- projekt proširenja groblja i centara mjesta 30.000,00 kn


U K U P N O 887.000,00 kn

U K U P N O C 1.184.000,00 kn


Klasa: 021-05/02-01-012-012

Ur. broj: 2107-03/02-01-12-12-07

Bribir, 3. prosinca 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=24&mjesto=91253&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr