SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2003.
OPĆINA KOSTRENA
Općina Kostrena

6.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 i 73/00) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/ 01, 5/02 i 22/02), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 18. ožujka 2003. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu
Općine Kostrena

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, način i postupak prodaje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.

Poslovni prostor u vlasništvu Općine može se prodavati:

1. radi rekonstrukcije postojeće građevine u kojoj se nalazi poslovni prostor radi privođenja namjeni utvrđenoj prostornim planovima,

2. poslovni prostor u kojem je Općina suvlasnik u idealnom dijelu

3. poslovni prostor čije je održavanje nesvrsishodno i neracionalno

4. u drugim slučajevima određenim posebnim zaključcima Općinskog Poglavarstva (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo)

Članak 3.

Poslovni prostor prodaje se putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Odluku o raspisivanju i provođenju natječaja iz prethodnog stavka ovog članka donosi Poglavarstvo.

Natječaj se provodi prikupljanjem pismenih ponuda.

Članak 4.

Početnu prodajnu cijenu poslovnog prostora utvrđuje Poglavarstvo, a na temelju nalaza ovlaštene osobe građevinske struke ili na temelju podataka o tržnoj vrijednosti poslovnog prostora.

Članak 5.

Natječaj provodi Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Kostrena koje imenuje Poglavarstvo, na vrijeme od dvije godine, a broji tri člana i isti broj zamjenika.

Članak 6.

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u dnevnom tisku najmanje 8 (osam) dana prije održavanja natječaja.

Tekst objave natječaja iz prethodnog stavka, ovisno o poslovnom prostoru sadrži naročito:

1. adresu, površinu i zemljišno knjižnu oznaku poslovnog prostora,

2. početni iznos prodajne cijene po m2, a ukoliko se radi o samostojećoj građevini tržišnu cijenu nekretnine,

3. iznos garantnog pologa kojeg treba položiti svaki ponuditelj i način plaćanja garantnog pologa,

4. odredbu o roku i načinu plaćanja cijene,

5. popis dokumentacije koju je neophodno priložiti uz ponudu,

6. rok za podnošenje ponude na natječaj,

7. odredbu o vremenu razgleda poslovnog prostora,

8. mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda

9. odredbu da se natječaj može provesti i ako na istom sudjeluje samo jedan ponuditelj,

10. odredbu da se najpovoljnijom ponudom smatra ponuda s najvišim iznosom ponuđene cijene,

11. odredbu da pravo prvenstva na sklapanje ugovora o kupoprodaji ima ponuditelj koji je zakupnik poslovnog prostora, ukoliko udovolji uvjetima natječaja, sudjeluje na njemu i prihvati najvišu ponuđenu cijenu,

12. odredbu da se ponude ponuditelja za koje je evidentiran dug zakupnine neće uzeti u razmatranje,

13. odredbu da se u slučaju ne prihvaćanja prava prvenstva, Ugovor o kupoprodaji sklapa s najpovoljnijim ponuditeljem.

14. odredbu da se po otvaranju ponuda pristupi usmenom javnom nadmetanju, ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu,

15. odredbu da se ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćeni garantni polog uračunava u kupovnu cijenu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene vraća najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja,

16. odredbu da se uplaćeni garantni polog ne vraća najpovoljnijem ponuditelju ukoliko odustane od sklapanja Ugovora o kupoprodaji.

Natječaj može sadržavati i druge uvjete i podatke u svezi prodaje poslovnog prostora.

Članak 7.

Pismena prijava za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

1. dokaz da je ponuditelj uplatio garantni polog

2. presliku osobne iskaznice ili domovnice ukoliko je ponuditelj fizička osoba

3. original ili ovjereni preslik Rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima ukoliko je ponuditelj pravna osoba.

Članak 8.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Poglavarstvo na prijedlog Povjerenstva.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjavanje svih uvjeta natječaja sadrži i najviši iznos kupovne cijene.

Članak 9.

Općina i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o prodaji poslovnog prostora najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-03-11

Kostrena, 18. ožujka 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik

Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=24&mjesto=51221&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr