SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2003.
OPĆINA KLANA
Općina Klana

3.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01 i 82/01) i članka 19. Statuta Općine Klana (»Službene novine« PGŽ broj 26/01) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici 7. ožujka 2003. godine donosi

SOCIJALNI PROGRAM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Programom utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Klana, uvjeti, način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Socijalni program sastavljen je na osnovi primjene Zakona o socijalno skrbi (»Narodne novine« broj 73/97), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 27/01 i 59/01) te na osnovi toga i obveza koje iz njih proizlaze.

Članak 2.

Svatko je dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba osoba koje je po Zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati.

Članak 3.

U ovom Socijalnom programu koriste se pojedini izrazi koji imaju ovo značenje:

- SAMAC je osoba koja nema obitelji i živi bez članova svoje obitelji;

- OBITELJ čine bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji žive u zajedničkom domaćinstvu;

- SAMOHRANIM RODITELJEM smatra se roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi za svoju djecu;

- KORISNIK je osoba koja ostvaruje prava iz socijalne skrbi.

Odredbe ovog Socijalnog programa koje se odnose na bračnu zajednicu, primjenjuju se i na izvanbračnu zajednicu.

Članak 4.

Poslove u vezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisane ovim Socijalnim programom obavlja Jedinstveni upravni odjel uz suradnju sa Odborom za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Klana.

Članak 5.

Općina Klana može poslove ili dio poslova u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi utvrđenih u članku 12. ovog Programa povjeriti Centru za socijalnu skrb Rijeka, za koje poslove Općina sklapa s Centrom ugovor o međusobnim pravima, obvezama i odgovornostima.

Članak 6.

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovim Programom može biti određen (ograničen) sredstvima koja su namijenjena za potrebe socijalne skrbi.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 7.

KORISNIK SOCIJALNE SKRBI je samac ili domaćinstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili drugih izvora.

KORISNIK SOCIJALNE SKRBI je i:

- tjelesno ili mentalno oštećeno ili psihički bolesno dijete te dijete prema kojem je, ili bi trebala biti primijenjena mjera obiteljske ili kaznenopravne zaštite;

- tjelesno ili mentalno oštećena ili bolesna odrasla osoba, starija nemoćna i druga osoba koja zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može udovoljiti osnovnim životnim potrebama

- druga osoba koja je u nevolji zbog poremećenim odnosa u obitelji, ovisnosti o alkoholu, drogama ili zbog drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja ili drugih uzroka.

KORISNIK SOCIJALNE SKRBI iz točke 2. ovog članka, može biti samac, član domaćinstva ili domaćinstvo u cjelini.

Članak 8.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovim Programom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Općine Klana najmanje dvije godine.

Prava iz socijalne skrbi ne mogu se prenositi na drugu osobu ili nasljeđivati.

III. UVJETI (KRITERIJI) ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 9.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 12. ovog Programa može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet

- uvjet prihoda

Za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovim Programom, propisuju se dodatni uvjeti, sukladni odredbama ovog Programa.

Socijalni uvjet

Članak 10.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb Rijeka ostvaruje pravo na:

- pravo na pomoć za uzdržavanje,

- pravo na doplatak za pomoć i njegu,

- pravo na osobnu invalidninu,

pod uvjetom da je ta prava utvrdio Centar, ovisno o prihodima korisnika temeljem cenzusa prihoda sukladno pozitivnim propisima.

Uvjet prihoda

Članak 11.

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom:

- jednočlano domaćinstvo do 1.200,00 kuna

- dvočlano domaćinstvo do 1.800,00 kuna

- tročlano domaćinstvo do 2.300,00 kuna

- četveročlano domaćinstvo do 2.750,00 kuna

ako domaćinstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda povećava se za svakog člana za 500,00 kuna

Prihodom u smislu prethodnog stavka ovog članka smatraju se sva financijska i materijalna sredstva koja samac ili domaćinstvo ostvaruje po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihode iz stavka 1. ovog članka NE URAČUNAVA se: pomoć za uzdržavanje, osobna invalidnina, novčana naknada za tjelesno oštećenje, doplatak za pomoć i njegu, pomoć za podmirenje troškova stanovanja, dječji doplatak. Iznos prihoda umanjuje se za iznos kojega na temelju popisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 12.

Temeljem Socijalnog programa Općine Klana, utvrđuju se prava iz socijalne skrbi:

1. Pravo na mjesečnu novčanu pomoć;

2. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje troškova stanovanja;

3. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć izravno korisniku;

4. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje troškova ogrijeva;

5. Pravo na mjesečnu pomoć za podmirenje troškova stanovanja (u smislu primjene Zakona o promjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, (»Narodne novine« broj 59/01);

6. Pravo na korištenje besplatne marende za učenike osnovnih škola;

7. Pravo na korištenje besplatnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola i studenata;

8. Pravo na subvenciju boravka djece u jaslicama i dječjim vrtićima;

9. Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male djece;

10. Pravo na pomoć za pogrebne troškove;

11. Pravo na pomoć za podmirenje dijela troškova smještaja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača i u ustanovama socijalne skrbi (domovima za stare);

12. Pravo na pomoć za posebne programe u socijalnoj skrbi;

Članak 13.

Korisnik u pravilu može istovremeno ostvariti samo jedno pravo, tj. oblik pomoći, A IZNIMNO može ostvariti istovremeno i više pojedinačnih prava, odnosno oblika pomoći, ali obvezno uz suglasnost Odbora za društvena pitanja.

Kod priznavanja istovremeno više oblika pojedinačnih prava, tj. oblika socijalne pomoći Jedinstveni upravni odjel uz pomoć Odbora za društvene djelatnosti utvrđuje ukupne zbiljske materijalne i socijalne prilike domaćinstva i na toj osnovi donosi odgovarajuće odluke.

Jedinstveni upravni odjel i Odbor za društvene djelatnosti uzima u obzir stambeni i zdravstveni status, dob članova domaćinstva, broj male i školske djece, da li je netko podstanar s najamninom, broj nezaposlenih članova domaćinstva.

1) Pravo na mjesečnu novčanu pomoć

Članak 14.

Pravo na mjesečnu novčanu pomoć može ostvariti osoba koja je potpuno nesposobna za rad i privređivanje (osoba starija od 65 godina, osoba čija je nesposobnost za rad utvrđena prema općim propisima) i ako ispunjava jedan od uvjeta:

- socijalnu uvjet (Rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka),

- uvjet prihoda.

Pravo na mjesečnu novčanu pomoć mogu ostvariti i radno sposobne osobe koje u datom trenutku s osnova prihoda ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe. Uvjet da bi ostvario pravo na mjesečnu novčanu pomoć je:

- uvjet prihoda

- socijalni uvjet (rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka)

Pravo na mjesečnu novčanu pomoć može ostvariti osoba po prijedlogu Odbora za društvene djelatnosti.

Članak 15.

Korisnici iz članka 14. stavak 1., 2. i 3.ovog Programa, ostvaruju pravo na mjesečnu novčanu pomoć u iznosu od 100,00 kuna, a može je koristiti samo jedan član domaćinstva.

Članak 16.

Pravo na mjesečnu novčanu pomoć nema osoba (samac ili član domaćinstva) koja:

- može sama sebe uzdržavati, radno sposobna osoba, mlađa od 65 godina ako nije prijavljena na Zavodu za zapošljavanje,

- ne želi tražiti uzdržavanje od osoba koje su je dužne uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima, osim ako se utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati uzdržavanje,

- ne želi ostvariti uzdržavanje na temelju sklopljenog ugovora o doživotnom uzdržavanju, a nije pokrenuo postupak za raskid tog ugovora.

2) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Članak 17.

Jednokratna novčana pomoć (JNP) za podmirenje troškova stanovanja (plaćanja računa javnih ili komunalnih poduzeća), može se odobriti korisniku za plaćanje računa koje ta poduzeća ispostave korisniku za isporučene proizvode i izvršene usluge kao što su troškovi najma, električne energi

je, vode, odvodnje, odvoza smeća, komunalne naknade i druge usluge vezane za troškove stanovanja.

Jednokratna novčana pomoć za podmirenje troškova stanovanja (plaćanje računa) koristi se na način da Jedinstveni upravi odjel plati u cijelosti ili djelomično ispostavljeni račun, izravno javnom ili komunalnom poduzeću.

Podnositelj zahtjeva za JMP za podmirenje troškova stanovanja, dužan je Odjelu dostaviti račun (uplatnicu) javnog ili komunalnog poduzeća, te druge dokumente i isprave koje će navedeni Odjel zatražiti.

Odjel uz pomoć Odbora za društvene djelatnosti donosi odluku o priznavanju prava na JNP za podmirenje troškova stanovanja (plaćanja računa komunalnim i javnim poduzećima) osobama koje ispunjavaju:

- uvjet prihoda određen člankom 11. stavak 1. ovog Programa.

Pri donošenju odluke o priznavanju prava na JNP za podmirenje troškova stanovanja (plaćanje računa) Odjel vodi računa o cjelokupnoj situaciji u obitelji, da li se radi o domaćinstvu čiji je pretežni broj članova nesposoban za rad i privređivanje (stariji od 65 godina i nesposobnost utvrđena općim propisima) ili o domaćinstvu s troje i više djece.

Članak 18.

Korisnik JNP za podmirenje troškova stanovanja (plaćanje računa komunalija i računa javnim poduzećima) može biti samo jedan član domaćinstva.

JNP za podmirenje troškova stanovanja u jednom mjesecu ne smije prijeći iznos osnovice za izračunavanje pomoći za uzdržavanje i druga prava po osnovi socijalne skrbi koju određuje Vlada RH.

JNP za podmirenje troškova stanovanja može se tijekom jedne kalendarske godine odobriti istoj osobi više puta s time da ukupni iznos ove pomoći ne može prijeći četverostruki iznos osnovice za izračunavanje pomoći za uzdržavanje i druga prava po osnovi socijalne skrbi koju određuje Vlada RH.

Članak 19.

Korisnik mjesečne novčane pomoći za podmirenje troškova stanovanja ne može koristiti JNP iz članka 17. ovog Programa.

3) Jednokratna novčana pomoć izravno korisniku

Članak 20.

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti osobi (samcu ili obitelji) koja zbog trenutačnih okolnosti (materijalnih i financijskih teškoća), prema procjeni Odjela i Odbora za društvene djelatnosti nije u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Članak 21.

JNP se može odobriti najviše u iznosu osnovice za izračunavanje pomoći za uzdržavanje i drugih prava po osnovi socijalne skrbi koju određuje vlada RH.

JNP se može tijekom jedne kalendarske godine odobriti istoj osobi (samcu ili domaćinstvu) više puta s time da ukupni iznos ove pomoći ne smije prijeći četverostruki iznos osnovice za izračunavanje pomoći za uzdržavanje i drugih prava iz socijalne skrbi koju određuje Vlada RH.

Članak 22.

Pravo na JNP izravno korisniku nema osoba čiji prihodi znatnije prelaze (ne smiju prelaziti više od 30-50%) cenzusa prihoda određenog člankom 11. stavak 1. ovog Programa. Postotak uvećanja cenzusa ovisi o specifičnostima socijalnog položaja domaćinstva.

4) Jednokratna novčana pomoć za plaćanje ogrijeva

Članak 23.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za kupovinu ogrijeva (plaćanje računa u DIP-u »Klana«) može se odobriti osobi (samcu ili domaćinstvu) koja ispunjava jedan od uvjeta:

socijalni uvjet (korisnik pomoći za udržavanje s rješenjem Centra za socijalnu skrb Rijeka ukoliko to pravo nije ostvario u Centru),

- uvjet prihoda utvrđen člankom 11. stavak 1. ovog Programa.

Članak 24.

Jednokratna novčana pomoć za plaćanje ogrijeva može se odobriti do iznosa od 2000snovice za izračunavanje pomoći za uzdržavanje i ostalih pomoći iz socijalne skrbi koju utvrđuje Vlada RH.

Pomoć za ogrijev može se istom korisniku odobriti samo jedanput u tijeku kalendarske godine.

Članak 25.

Pravo na pomoć za ogrijev nema osoba koja posjeduje vlastitu šumu ili je to pravo ostvarila po nekoj drugoj osnovu (u Centru za socijalnu skrb, Caritas, Crveni križ)

5) Pravo na mjesečnu pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Članak 26.

Troškovi stanovanja (u smislu Zakona o socijalnoj skrbi »Narodne novine« broj 73/97 i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi »Narodne novine« broj 59/ 01) su troškovi koji se odnose na najamninu, električnu energiju, komunalnu naknadu, odvnodnju, vodu, odvoz smeća i druge troškove stanovanja.

Članak 27.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili domaćinstvu, ako im mjesečni prihod u posljednja tri mjeseca ne prelazi visinu sredstava za uzdržavanje utvrđenih prema članku 16. stavak 2. i 3. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97).

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili domaćinstvu ako plaćanje tih troškova ne osigurava po drugoj osnovi.

Članak 28.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja nema samac ni domaćinstvo, ako samac ili član domaćinstva ima u vlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, ili kuću za odmor.

6) Pravo na korištenje besplatne marende za učenike osnovnih škola

Članak 29.

Pravo na besplatnu organiziranu marendu imaju djeca (učenici) čiji roditelji ispunjavaju jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet,

- uvjet prihoda utvrđen člankom 11. stavak 1. ovog Programa

- djeca sa invaliditetom

- treće dijete polaznik osnovne škole

Članak 30.

Predloženi uvjeti (kriteriji) primjenjivat će se za tekuću školsku godinu. Troškove korištenja besplatne marende osnovne škole fakturirati će Općini. Revizija korisnika vršiti će se 2 puta godišnje.

7) Pravo na pomoć korištenja besplatnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola i studenata

Članak 31.

Pravo na pomoć korištenja besplatnog prijevoza za učenike srednih škola i studenata imaju djeca (učenici i studenti) čiji roditelji ispunjavaju jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet,

- uvjet prihoda utvrđen člankom 11. stavak 1. ovog Programa.

Navedeni uvjeti (kriteriji) primjenjivat će se za tekuću školsku godinu. Revizija korisnika vršit će se 2 puta godišnje.

Pravo iz ovog članka može koristiti svaki učenik, student (ukoliko ih ima više u obitelji) i ne usključuje korištenje drugih oblika pomoći ovog Programa.

Pravo se ostvaruje na način da Općina Klana direktno uplaćuje sredstva KD »Autotrolej« na temelju njihovog ispostavljenog računa.

Članak 32.

Iznimno od odredbi članka 31. ovog Programa pravo na vrijednost 5 povratnih autobusnih karata 4 zone može ostvariti:

- darivatelj krvi s 50 i više darivanja, te darivateljica krvi s 40 i više darivanja krvi

- po potrebi korisnik socijalne skrbi na pismenu preporuku liječnika

8) Pravo na subvenciju boravka djece u jaslicama i predškolskim ustanovama

Članak 33.

Pravo na subvenciju u namirenju ekonomske cijene boravka djece u vrtićima odnosno jaslicama od strane Općine Klana ostvaruje se prema slijedećim kriterijima:

- u visini 75% za treće dijete u vrtiću i jaslicama, i za dijete samohranog roditelja, ako je prihod obitelji ispod prosjeka primanja u Primorsko-goranskoj županiji.

9) Pravo na besplatu prehranu dojenčadi i male djece

Članak 34.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi u Savjetovalištu za prehranu dojenčadi i male djece, koje djeluje pri Domu zdravlja Rijeka (»mliječna kuhinja«), može ostvariti svako dijete prijavljeno na području Općine Klana u dobi do navršenih 6 mjeseci života, a iznimno, uz preporuku liječnika pedijatra, do navršenih 12 mjeseci života, ako ispunjava

- medicinski uvjet - dijete, na temelju uputnice liječnika pedijatra, o potrebi korištenja prehrane zbog medicinskih indikacija.

Zahtjev za ostvarenje prava na besplatnu prehranu dojenčadi podnosi se u pravilu putem Centra za patronažu Doma zdravlja u Klani. Općina Klana će sa Domom zdravlja Rijeka zaključivati jednogodišnje ugovore o sufinanciranju Savjetovališta za prehranu dojenčadi.

10) Pravo na pogrebne troškove

Članak 35.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna oprema i troškovi ukopa) može se odobriti za one osobe koje nemaju srodnika niti osobu koja je to dužna obaviti, a to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovu (putem Centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora)

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje se na način da se podmiri ispostavljani račun koncesionaru koji je pokop izvršio.

11) Pravo na pomoć za podmirenje dijela troškova smještaja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača i u ustanovama socijalne skrbi (domovima za stare)

Članak 36.

Općina može participirati plaćanje troškova smještaja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača ili ustanovi socijalne skrbi, za socijalno ugrožene osobe.

U Lopaču se smještaju osobe koje su kronični psihijatrijski boslenici, prihijatrijsko-erijatrijski bolesnici temeljem nalaza i mišljenja psihijatra, ako ispunjavaju uvjet prihoda. Ukoliko korisnik ima stalna ili povremena primanja, dužan je tim prihodima (umanjenim za 10%) nadoknađivati dio troškova smještaja a preostali dio, do pune cijene koštanja smještaja u socijalnoj ustanovi, nadoknađuje Općina Klana, ali uz mogućnost da se Općina uknjiži na nekretnine u korisnikovu vlasništvu. Isto vrijedi i za smještaj u ustanove socijalne skrbi (domove za stare).

12) Sredstva za posebne programe u socijalnoj skrbi

Članak 37.

Temeljem odredbi Socijalnog prgrama Općine Klana, utvrđuju se sredstva za sljedeće oblike pomoći:

- pomoć roditelju učenika prvog razreda u nabavi najpotrebnije opreme i pribora za I. razred

- jednokratna pomoć za opremu novorođenčadi u iznosu od 1.000,00 kuna

- pomoć za prehranu (poklon paketi za blagdane), za osobe starije od 80 godina i teški kronični bolesnici

Članak 38.

Korisnici pomoći iz članka 37. ovog Programa su sve osobe sa prebivalištem na području Općine Klana.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 39.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, utvrđenih ovim Programom pokreće se na zahtjev stranke, njezina bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja.

Članak 40.

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klana. Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava podnositelj je dužan Odjelu dostaviti odgovarajuće isprave, odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

Navedeni Odjel Općine može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi ostvarivanje pojedinačnih prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva (odlazak na teren), konzultacijom sa patronažnom službom Doma zdravlja Klana ili na drugi odgovarajući način.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi je žuran.

Članak 41.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se do petnaestog u mjesecu prije počatka mjeseca u kojem će korisnik započeti ostvarivati pravo, osim u slučajevima iz članka 34. ovog Programa.

Ostvarivanje prava započinje teći od prvog dana slijedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Članak 42.

O pravima iz socijalne skrbi koja se ostvaruju na osnovi ovog Programa, rješava u prvom stupnju upravno tijelo Općine, tj. Jedinstveni upravni odjel odgovarajućim Rješenjem u suradnji sa Odborom za društvene djelatnosti.

O žalbi protiv Rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 43.

U tijeku ostvarivanja prava korisnik je u pravilu dužan svaka tri mjeseca dostaviti odgovarajuće isprave (odrezak mirovine, plaće, potvrdu ili evidencijski list Zavoda za zapošljavanje) odnosno dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava.

Odjel može radi preispitivanja opravdanosti ostvarivanja prava (revizije) utvrditi kraći rok od roka određenog u prethodnom stavku ovog članka.

Odjel će donijeti novo Rješenje ukoliko se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi.

Korisnik je dužan prijaviti Odjelu svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovim Programom u roku 8 dana.

Članak 44.

Svi oblici pomoći koji se ostvaruju temeljem ovog Programa upisuju se u Evidencijski karton korisnika socijalne pomoći.

Članak 45.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/03-01/05

Ur. broj: 2170-06-03-01-01

Klana, 7. ožujka 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Klana
Ivan Šnajdar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=24&mjesto=51217&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr