SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2003.
GRAD RIJEKA
Grad Rijeka

Grad Rijeka

13.

Na temelju odredbe članka 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02 i 13/02), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. ožujka 2003. godine, donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Grada Rijeke za 2002. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Rijeke za 2002. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji obračun) sadrži:

-ukupno ostvarene prihode/primitke
u iznosu545.354.400,36 kuna

-ukupno izvršene rashode/izdatke
u iznosu519.420.556,11 kuna

-neutrošena sredstva u iznosu25.933.844,25 kuna

i to:

-višak prihoda u iznosu25.357.905,25 kuna

-stalna pričuva u iznosu575.939,00 kuna.

Članak 2.

Neutrošena sredstva po Godišnjem obračunu iznose 25.933.844,25 kuna, a sastoje se od viška prihoda u iznosu od 25.357.905,25 kuna i stalne pričuve u iznosu od 575.939,00 kuna.

Članak 3.

Višak prihoda po Godišnjem obračunu u iznosu od 25.357.905,25 kuna raspoređuje se za slijedeće namjene:

-za gradnju ceste »A« na području
Drenove 216.905,87 kuna

-za izradu projektne dokumentacije
za bazen »Kantrida« 581.168,15 kuna

-za investicijsko održavanje zgrada
osnovnih škola 2.015.633,10 kuna

-za kreditiranje poduzetnika i razvoj
poslovne zone 2.700.000,00 kuna

-za gradnju ceste Nova Ciottina 14.500.000,00 kuna

-Kliničkom bolničkom centru Rijeka
za pripremu prostora za novu
angiosalu 450.000,00 kuna

-za proširenje groblja Zamet 939.198,13 kuna

-za izgradnju općih polja na groblju
Drenova 300.000,00 kuna

-za rekonstrukciju Gradine Trsat 200.000,00 kuna

-za izradu projektne dokumentacije
za izgradnju Muzeja moderne
i suvremene umjetnosti 210.000,00 kuna

-za plaće djelatnika gradskih
ustanova u kulturi 3.245.000,00 kuna

Članak 4.

Neutrošena sredstva stalne pričuve u iznosu od 575.939,00 kuna prenose se u sljedeću godinu za podmirenje izdataka koji mogu nastupiti tijekom godine zbog izvanrednih okolnosti.

Članak 5.

Pregled izvršenja bilančnog dijela prihoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke za 2002. godinu sastavni je dio Godišnjeg obračuna.

Članak 6.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/03-01/42

UR. BROJ: 2170-01-10-03-2

Rijeka, 25. ožujka 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI u kunama


BROJ VRSTA PRIHODA PLAN ZA IZVRŠENJE INDEKS KONTA 2002. ZA 2002. (4/3*100)

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

 

 

Proračun Grada Rijeke za 2002. godinu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=24&mjesto=51000&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr