SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2003.
OPĆINA FUŽINE
Općina Fužine

26.

Na temelju članka 61. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), shodno primjeni Zakona o izborima članova predstavničkih tijela u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01 i 10/02) i članka 18. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« broj 28/01 i 9/02), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 19. ožujka 2003. donijelo je

ODLUKU
o načinu provedbe izbora u mjesnim odborima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje postupak pripreme i provedbe izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora, tijela za raspisivanje i provedbu mjesnih izbora, zaštita izbornih prava, troškove provedbe izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora, te druga pitanja u svezi provedbe izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Fužine (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Članak 2.

Članove Vijeća biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina koji imaju prebivalište na području Mjesnih odbora za čije se Vijeće provode izbori.

Za člana Vijeća može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području Mjesnog odbora za čije se članove Vijeća izbori provode.

Članak 3.

Članovi Vijeća biraju se na neposrednim izborima (u daljnjem tekstu: izbori), tajnim glasovanjem, u skladu sa Zakonom, Statutom, izbornim pravilima Mjesnih odbora i ovom Odlukom.

Prava i dužnosti članova Vijeća započinju danom konstituiranja Vijeća. Mandat članova Vijeća izabranih na redovnim izborima traje 4 godine.

Članovi Vijeća nisu opozivi i prava i dužnosti započinju im danom konstituiranja Vijeća.

Mandat članova Vijeća izabranih na redovitim izborima traje do objave Odluke Općinskog vijeća Općine Fužine o raspisivanju izbora ili do objave odluke o raspuštanju Vijeća, u skladu sa zakonom.

Mandat članova Vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata članova Vijeća izabranih na redovnim izborima.

Članak 4.

Broj članova Vijeća Mjesnih odbora je neparan i iznosi 7 članova.

Članak 5.

Izbore za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Fužine raspisuje, sukladno Statutu, Općinsko vijeće Općine Fužine posebnom odlukom kojom se utvrđuje točan datum održavanja izbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

Članak 6.

Prijevremeni izbori održavaju se zbog prestanka mandata članova Vijeća, prije isteka redovitog mandata, u skladu sa Zakonom, Statutom i ovom Odlukom.

Ukoliko je mandat prestao uslijed raspuštanja Vijeća, prijevremeni se izbori imaju održati u roku od 60 dana od dana raspuštanja.

Kad je Vijeće raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redoviti izbori, a prije njihovog održavanja, u tom se Mjesnom odboru neće raspisati i održati prijevremeni izbori.

Članak 7.

Članu Vijeća mandat prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:

. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost danom pravomoćnosti sudske odluke,

. ako je pravomoćnom sudskom odlukom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora dužu od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

. ako odjavi prebivalište s područja Mjesnog odbora, danom odjave prebivališta,

. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

. smrću.

Članak 8.

Člana Vijeća kojemu je prestao mandat prije isteka vremena na koje je izabran, na neki od načina opisanim u članku 7. ove Odluke, zamjenjuje zamjenik.

Člana Vijeća izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabrani član, a kojeg odredi politička stranka koja je predlagatelj liste.

Člana Vijeća izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabran i član, a kojeg odredi politička stranka kojoj je u trenutku izbora pripadao član Vijeća kojemu je prestao mandat.

Člana Vijeća izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje sljedeći neizabrani kandidat s dotične liste.

Članak 9.

Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost glasovanja.

Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao.

Nitko ne može tražiti od birača da objavi svoje glasačko opredjeljenje.

II. KANDIDIRANJE

Članak 10.

Liste za izbor članova Vijeća predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj, a koje imaju na području Općine registriran oblik djelovanja i birači.

Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova Vijeća na način propisan njihovim Statutom, odnosno posebnom odlukom, donesenom na temelju Statuta.

Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova.

Dvije ili više, u Republici Hrvatskoj, registriranih političkih stranaka koje imaju na području Općine registrirani oblik djelovanja, mogu predložiti koalicijsku listu za izbor članova Vijeća.

Ako birači, kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti 20 potpisa.

Podnositelj prijave nezavisne kandidacijske liste su prva tri po redu upisana kandidata na nezavisnoj kandidacijskoj listi, koji i potpisuju istu.

Članak 12.

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime, adresa i matični broj za svakog potpisanog predlagatelja.

Oblik obrasca iz stavka 1. ovog članka određuje Povjerenstvo za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora.

Članak 13.

Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Povjerenstvu za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora, najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora.

Naziv liste navodi se punim imenom stranke, odnosno stranaka koalicije, ako postoji, navodi se i skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je listu predložila. Ako je listu predložila skupina birača, njezin naziv je »Nezavisna lista Mjesnog odbora«.

Nositelj liste je prvi predloženi kandidat na listi.

Članak 14.

U prijedlogu liste obvezatno se navode imena i prezimena kandidata, nacionalnost, adresa i matični broj kandidata predloženih na listi.

Uz listu dostavljaju se i očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature, ovjerovljenih od javnog bilježnika ili Povjerenstva za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora.

Uz prijedlog liste obvezatno se uz podatke iz prethodnog stavka navodi naziv liste, a kandidati moraju na listi biti poredani od rednog broja 1. do 7., koliko se članova Vijeća Mjesnog odbora bira na izborima. Predlagatelj liste slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi.

Ako nakon predaje, lista postane nepotpuna zbog smrti nekog od predloženih kandidata, njegovo će se ime izbrisati s liste, a lista će se smatrati potpunom.

Članak 15.

Povjerenstvo za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora sastavit će i u javnim glasilima objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora kao i zbirnu listu i to u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista.

Objava u smislu stavka 1. ovog članka dat će se u pisanom obliku a akt o objavi će se objaviti na odgovarajuće mjesto, odnosno mjesta na području Mjesnog odbora, po preporuci Vijeća Mjesnog odbora.

Članak 16.

Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno koalicije koja je listu predložila. Ako je više stranaka predložilo koalicijsku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu stranke u prijedlogu.

Članak 17.

Sve političke stranke koje su predložile liste i nositelji ili drugi predstavnici nezavisnih lista imaju pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa i izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima.

Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, a traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora.

Članak 18.

Lokalna sredstva javnog informiranja dužna su političkim strankama i nositeljima ili drugim predstavnicima nezavisnih lista koji sudjeluju na izborima, u okviru svojih mogućnosti, omogućiti iznošenje i obrazlaganje izbornih programa i nesmetano obavljanje izborne promidžbe, pod jednakim uvjetima.

Članak 19.

U tijeku cijelog dana, koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan izbora do zaključno 21,00 sat, zabranjena je svaka izborna promidžba kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora.

Članak 20.

Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe ostvarit će političke stranke i nositelji nezavisnih lista koji na izborima dobiju najmanje jednog člana Vijeća.

Visinu naknade utvrđuje Općinsko vijeće Općine Fužine najkasnije 20 dana prije dana izbora.

Odluka o visini naknade primjenjuje se i na prijevremene izbore.

III. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA

Članak 21.

Broj članova Vijeća utvrđen je Odlukom o mjesnoj samoupravi (čl. 9).

Članak 22.

Članovi Vijeća biraju se proporcionalnom izbornom metodom na način da cijelo područje Mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište na području Mjesnog odbora i koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijske liste, biraju sve članove Vijeća.

Broj članova Vijeća koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste, utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila kandidacijska lista dijeli s brojevima od 1 do 7.

Od svih dobivenih rezultata posljednji rezultat po redu je zajednički djelitelj kojim se dijeli ukupan broj glasova svake kandidacijske liste. Svaka kandidacijska lista dobit će onoliko mjesta u Vijeću koliko puta ukupan broj njezinih dobivenih glasova sadrži zajednički djelitelj.

Ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi od dvije ili više lista dobila jedno mjesto ili još jedno mjesto u Vijeću, ono pripada onoj listi koja je dobila više glasova.

Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u Vijeću mjesnog odbora imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.

Članak 23.

Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1 pa do 7 koliko je određena lista dobila mjesta u Vijeću.

IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

Članak 24.

Tijela za pripremu i provedbu mjesnih izbora za Vijeća mjesnih odbora su:

1. POVJERENSTVO ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

2. BIRAČKI ODBORI

Opći nadzor zakonitosti izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora provodi Odbor za statutarno-pravna pitanja Općine Fužine.

Članak 25.

Povjerenstvo za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora imenuje se posebnom odlukom uz donošenje odluke o raspisivanju izbora koju donosi Općinsko vijeće Općine Fužine, iz reda stručnih djelatnika koji u pravilu imaju prebivalište na području Općine Fužine.

Povjerenstvo čine predsjednik i dva člana, te njihovi zamjenici.

Članak 26.

Povjerenstvo za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora u postupku pripreme i provedbe izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora:

a) imenuje članove Biračkih odbora i nadzire njihov rad,

b) propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora,

c) daje obvezatne upute za rad Biračkih odbora i utvrđuje kalendar izbornih radnji od dana raspisivanja izbora do njihovog održavanja, sukladno zakonu, Statutu i ovoj Odluci,

d) rješava po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izboru članova Vijeća Mjesnog odbora,

f) odlučuje o troškovima izbora i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i ovom Odlukom.

Članak 27.

Predsjednik Povjerenstva za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora, mora biti diplomirani pravnik.

Predsjednik i članovi Povjerenstva ne mogu biti kandidati za članove Vijeća Mjesnog odbora.

Svi članovi Povjerenstva za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora imaju jednaka prava i dužnosti.

Članak 28.

Povjerenstvo za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora također:

a) određuje biračka mjesta,

b) obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,

c) na temelju pravovaljanog prijedloga objavljuje liste i sastavlja zbirnu listu,

d) nadzire pravilnost izborne promidžbe,

e) prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,

f) objavljuje rezultate izbora,

g) obavlja i druge poslove sukladno ovoj Odluci.

Članak 29.

Ako se istodobno obavljaju izbori za izbor vijećnika Općinskog vijeća i članova Vijeća Mjesnog odbora, neće se odrediti posebna biračka mjesta i imenovati birački odbori u smislu čl. 28. ove Odluke, već će i izbore za članove Vijeća Mjesnog odbora provesti birački odbori za izbor vijećnika Općinskog vijeća, na istim biračkim mjestima.

Članak 30.

Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto radi neposredne provedbe glasovanja i osiguranja pravilnosti i tajnosti glasovanja na biračkim mjestima.

Birački odbor čine predsjednik i njegov zamjenik, te dva člana i njihovi zamjenici. Povjerenstvo će imenovati predsjednika, članove i njihove zamjenike, u pravilu najkasnije 5 dana prije održavanja izbora.

Sastav biračkih odbora i rok u kojem se imenuju određeni su zakonom.

Predsjenik biračkog odbora i njegov zamjenik u pravilu trebaju biti pravne struke, ukoliko to mjesne prilike omogućavaju.

V. PROVOĐENJE IZBORA

Članak 31.

Glasovanje za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora obavlja se na biračkim mjestima koje je utvrdilo Povjerenstvo, s naznakom koji birači imaju glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije osam dana prije izbora.

Povjerenstvo će odrediti biračka mjesta.

Svakom biračkom mjestu određuje se redni broj.

Za svako biračko mjesto odredit će se prostorija uređena i opremljena na način koji osigurava tajnost glasovanja, a na prijedlog Vijeća mjesnog odbora.

Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za članove Vijeća za koje se glasuje.

Članak 32.

Glasovanje se provodi i rezultati izbora utvrđuju na način utvrđen Zakonom, a službene rezultate objavljuje Povjerenstvo za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora na oglasnoj ploči Mjesnog odbora.

Povjerenstvo daje obvezatne upute za provedbu izbora u pisanom obliku, a objavljuje ih na oglasnoj ploči svakog Mjesnog odbora.

Članak 33.

Političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor članova Vijeća, kao i nevladine udruge imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka.

Promatrač ima pravo biti nazočan glasovanju i prebrojavanju glasova, upozoravati na uočene nepravilnosti i tražiti njihovo otklanjanje, te u zapisnik o radu biračkog odbora stavljati svoje primjedbe.

Promatrač ima pravo dobiti kopiju zapisnika o radu biračkog odbora čiji je rad promatrao.

Povjerenstvo će podrobnije, obvezatnim uputama, utvrditi prava i dužnosti promatrača, te način praćenja provedbe izbora.

VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA

Članak 34.

Glasovanje se obavlja osobno, na biračkom mjestu, glasačkim listićem.

Glasački se listić tiska pod neposrednim nadzorom Povjerenstva.

Glasački listić sadrži:

a) naziv liste

b) ime i prezime nositelja liste

c) matični broj nositelja.

Kandidacijske liste navode se u glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacijskih lista Mjesnog odbora.

Ispred naziva liste stavlja se redni broj.

Članak 35.

Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.

Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje.

Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao.

Nevažeći glasački listić je:

a) nepopunjen glasački listić,

b) listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je listu birač glasovao,

c) listić na kome je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.

Članak 36.

Glasovanje traje neposredno od sedam do devetnaest sati, kada se biračka mjesta zatvaraju. Omogućit će se glasovanje i biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u devetnaest sati.

Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu mora biti prisutno najmanje troje članova biračkog odbora ili njihovih zamjenika.

Članak 37.

Nitko ne smije doći na biračko mjesto naoružan.

Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti se o održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja, te je u slučaju potrebe ovlašten naložiti biraču koji ometa red i mir ili onemogućava, odnosno otežava glasovanje drugih, da napusti biračko mjesto.

Predsjednik biračkog odbora ovlašten je zatražiti pomoć redarstva. Službene osobe redarstva od kojih je zatražena pomoć, iznimno od stavka 1. ovog članka, mogu nositi oružje.

Članak 38.

Prije no što birač pristupi glasovanju, predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašten član provjerava u popisu birača je li birač koji je pristupio glasovanju upisan, te ga identificirati putem nekog osobnog dokumenta sa slikom (osobna iskaznica, vozačka dozvola).

Ako se ustanovi da birač nije upisan u popis birača, neće mu se dopustiti glasovanje, osim ako birač potvrdom tijela nadležnog za vođenje popisa birača dokaže da ima pravo pristupiti u toj jedinici.

Potvrdu iz stavka 2. ovog članka, birač je dužan predati biračkom odboru i ona čini sastavni dio izbornog materijala.

Članak 39.

Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom, koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva liste.

Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, obavijestit će o tome birački odbor. Predsjednik biračkog odbora određuje dva člana biračkog odbora ili zamjenika koji će birača posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći pritom računa o tajnosti glasovanja.

Predsjednik biračkog odbora dužan je glasovanje birača s tjelesnom manom, nepismenih birača, kao i glasovanje izvan biračkog mjesta po prethodnoj obavijesti birača, poimenično navesti u zapisniku o radu biračkog odbora.

Članak 40.

Po završenom glasovanju birački odbori će najprije prebrojiti neupotrebljene glasačke listiće i staviti ih u poseban omot koji će zatvoriti.

Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema popisu birača, osnosno izvatku iz popisa birača i na temelju zapisnika, ukupan broj birača koji su glasovali i pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasova.

Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je broj glasova prema biračkom popisu veći od broja glasova prema glasačkim listićima, vrijedi rezultat glasovanja prema glasačkim listićima.

Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je glasovao manji broj birača od broja glasova u glasačkoj kutiji, birački odbor se raspušta i imenuje novi, a glasovanje na tom biračkom mjestu se ponavlja nakon 15 dana. U slučaju ponavljanja glasovanja, njegov rezultat na tom biračkom mjestu utvrđuje se u roku od 24 sata nakon ponovljenog glasovanja.

Članak 41.

Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na biračkom mjestu u zapisnik o svom radu zabilježit će:

1. broj birača prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača,

2. koliko je birača pristupilo glasovanju prema popisu, a koliko uz potvrdu,

3. koliko je ukupno birača glasovalo,

4. koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista, te

5. koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim listićima.

U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za glasovanje.

Svaki član biračkog odbora kao i zamjenik, mogu dati svoje primjedbe na zapisnik.

Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.

Članak 42.

Zapisnik o radu i ostali izborni materijal, birački odbor dostavlja Povjerenstvu za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta.

Povjerenstvo će utvrditi rezultate glasovanja najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta.

Članak 43.

O svom radu Povjerenstvo vodi zapisnik u koji će ubilježiti:

1. broj birača upisanih u popisu birača, odnosno izvadak iz popisa birača za svaki Mjesni odbor kao izbornu jedinicu,

2. broj glasalih i broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim,

3. broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista svakog Mjesnog odbora.

Svaki član Povjerenstva kao i zamjenik, mogu staviti primjedbu na zapisnik. Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Članak 44.

Rezultate izbora za Vijeće Mjesnih odbora utvrđuje Povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na biračkim mjestima po Mjesnim odborima.

Članak 45.

Kad Povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja za članove Vijeća, odmah će objaviti:

a) broj birača upisanih u popis birača Mjesnog odbora,

b) koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,

c) koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,

d) broj mjesta u Vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista,

e) imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove Vijeća.

VII. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA

Članak 46.

Financijska sredstva za provedbu izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora, osiguravaju se u Proračunu Općine Fužine.

O načinu korištenja financijskih sredstava iz prethodnog stavka ovog članka i nadzoru nad njihovim korištenjem odlučuje Povjerenstvo, po principu racionalizacije financijskih sredstava, na ime naknada za rad izbornih tijela i promidžbenu naknadu političkim strankama, prema svojim mjerilima i mogućnostima.

Sredstvima za provedbu izbora u Mjesnim odborima raspolaže Povjerenstvo.

Povjerenstvo je ovlašteno odrediti način korištenja sredstava, provoditi nadzor nad njihodim korištenjem, te dodijeliti potrebna sredstva biračkim odborima.

VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Članak 47.

Odbor za statutarno-pravna pitanja obavlja opći nadzor pravilnosti izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora u skladu s odredbama ove Odluke.

Članak 48.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja može podnijeti politička stranka koja je predložila listu, dvije ili više političkih stranaka koje su predložile koalicijsku listu, kao i nositelji nezavisnih lista.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one političke stranke o čijim se kandidacijskim listama glasovalo na izborima, kao i nositelji nezavisnih lista o kojima se glasovalo.

Ako je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna politička stranka.

Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora.

Nositelji nezavisnih lista prigovor podnose osobno.

Prigovor iz stavka 1. i 2. ovog članka podnosi se u roku od 48 sati od izvršene radnje na koju se stavlja prigovor.

O prigovoru iz stavka 1. i 2. ovog članka odlučuje Povjerenstvo u roku 48 sati, rješenjem na način i po postupku utvrđenim Zakonom, Statutom i ovom Odlukom od dana kad mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kad su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

Članak 49.

Ako Povjerenstvo, rješavajući po prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale na rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani.

Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz prethodnog stavka ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja a bitno su utjecale na rezultate izbora, Povjerenstvo će poništiti izbore i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.

Članak 50.

Protiv rješenja Povjerenstva, podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem, ima pravo žalbe Odboru za statutarno-pravna pitanja.

Žalba iz stavka 1. ovog članka podnosi se Odboru za statutarno-pravna pitanja u roku od 48 sati, računajući od dana kad je primljeno pobijano rješenje.

Žalba se podnosi putem Povjerenstva.

Odbor za statutarno-pravna pitanja dužan je donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

Članak 51.

Podneseni prigovor odnosno žalbe u postupku zaštite izbornog prava, ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom.

Članak 51.

Na podneske i rješenja u postupku po odredbama ove Odluke ne plaćaju se pristojbe.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Prva, konstituirajuća sjednica Vijeća sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva Predsjednik Odbora za mjesnu samoupravu ili osoba koju on ovlasti.

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će ponovo sazvati sjednicu, koja se treba održati u roku od 15 dana.

Članak 53.

Konstituirajućoj sjednici Vijeća do izbora predsjednika predsjedava najstariji član. Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika Vijeća Mjesnog odbora.

Postupak konstituiranja obavlja se sukladno izbornom zakonu.

Članak 54.

Prethodno izabranim članovima Vijeća Mjesnog odbora prestaje mandat od dana izbora novih članova Vijeća Mjesnog odbora.

Članak 55.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Fužine i obnašatelj dužnosti općinskog načelnika ne može istovremeno obavljati dužnost člana Vijeća Mjesnog odbora, jer obavlja nadzor nad Vijećem Mjesnog odbora i to je ta nespojiva dužnost.

Članak 56.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/1

Ur. broj: 2112-03-03-2

Fužine, 19. ožujka 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Josip Radošević, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=24&mjesto=10009&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr