SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2003.
OPĆINA FUŽINE
Općina Fužine

Općina Fužine

25.

Na temelju članka 57.-66. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 43.-53. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« broj 28/01 i 9/02), Općinsko vijeće Općine Fužine na sjednici održanoj 19. ožujka 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o mjesnoj samoupravi

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak osnivanja Mjesnih odbora, kao oblika mjesne samouprave na području Općine Fužine, te način izbora i opoziva tijela Mjesnih odbora, djelokrug rada, zadaće i ovlasti i druga pitanja od važnosti za život i rad građana na području za koje se osnivaju.

Članak 2.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Mjesni odbor osniva se kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju u lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Članak 3.

Mjesni odbor, kao jedinica mjesne samouprave, osniva se u skladu sa Zakonom i Statutom Općine Fužine.

Mjesni odbor osniva se za jedno naselje ili više međusobno povezanih naselja ili dijelova većeg naselja, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu, razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Inicijativu i prijedlog za osnivanje Mjesnog odbora mogu dati građani i njihove organizacije i udruženja, te druga tijela određena u Statutu Općine Fužine.

Članak 4.

Na području Općine Fužine osnovani su Mjesni odbori:

1. Mjesni odbor Fužine, za područje naselja Fužine i Benkovac Fužinski

2. Mjesni odbor Vrata, za područje naselja Belo Selo, Slavica i Vrata

3. Mjesni odbor Lič, za područje naselja Lič

Članak 5.

Inicijativu za teritorijalni preustroj osnovanih Mjesnih odbora, te osnivanje novog ili novih Mjesnih odbora, mogu dati Zborovi građana, vijeća Mjesnih odbora, te Odbor za mjesnu samoupravu Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: Odbor za mjesnu samoupravu).

Ako inicijativu podnosi Odbor za mjesnu samoupravu samoinicijativno, o inicijativi pribavlja mišljenje Zbora građana.

Inicijativu, u smislu stavka 1. ovog članka, mora se obrazložiti, a podnosi se u pisanom obliku Odboru za mjesnu samoupravu i Odboru za statutarno-pravna pitanja.

Članak 6.

Prijedlog za osnivanje novog ili novih mjesnih odbora osim podataka o predlagačima sadrži podatke o:

a) imenu mjesnog odbora, koje ne može biti jednako već postojećem imenu,

b) području Mjesnog odbora s opisom granica mjesnog odbora i kartografskim prikazom u mjerilu od najmanje 1:5000,

c) sjedištu Mjesnog odbora čije se osnivanje predlaže s točnom adresom sjedišta i smještajem prostorija u kojima će djelovati tijela Mjesnog odbora,

d) potrebi osnutka Mjesnog odbora,

e) programu rada Mjesnog odbora, čije se osnivanje predlaže,

f) podrobnije podatke o zadaćama i sredstvima Mjesnog odbora potrebnim za rad,

g) opsegu i organizaciji administrativno-tehničkih i drugih poslova koje se predviđa obavljati za potrebe funkcioniranja Mjesnog odbora.

Uz prijedlog iz stavka 1. ovog članka prilaže se i nacrt Pravila Mjesnog odbora, čije se osnivanje predlaže.

Prijedlog za osnivanje Mjesnog odbora obavezno se dostavlja Općinskom vijeću Općine Fužine, ako ono nije predlagatelj, radi davanja mišljenja o osnovanosti razloga za osnivanje Mjesnog odbora, te osobito o osnovanosti podataka o iznosu i izvorima sredstava.

Članak 7.

Općinsko vijeće dužno je u roku od petnaest dana (15), od dana prijema inicijative i prijedloga, raspraviti o prijedlogu i inicijativi.

Ukoliko prijedlog i inicijativa ne bi bili sukladni odredbama Zakona, Statuta i ove Odluke, Općinsko vijeće će po pravu nadzora otkloniti nedostatke prijedloga i inicijative.

Članak 8.

Općinsko vijeće Općine Fužine će odlučiti o raspisivanju prijevremenih izbora kod osnivanja novog ili novih Mjesnih odbora, suglasno shodnoj primjeni odredaba Zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, odredbama Statuta, Odluke Općinskog vijeća o provedbi izbora u Mjesnim odborima i ove Odluke.

Članak 9.

Tijela Mjesnog odbora su Vijeće Mjesnog odbora i predsjednik Vijeća Mjesnog odbora.

Mandat članova Vijeća Mjesnog odbora traje četiri (4) godine.

Izbornu jedinicu za izbor Vijeća Mjesnog odbora čini cjelokupno područje Mjesnog odbora.

Broj članova Vijeća Mjesnog odbora utvrđuje se ovom Odlukom, a iznosi (sedam) 7 članova.

Članak 10.

Vijeće Mjesnog odbora biraju građani s područja Mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, neposrednim tajnim glasovanjem, a na postupak izbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članovi Vijeća Mjesnog odbora biraju se proporcionalnom izbornom metodom, uz primjenu DHondtove tehnike izračunavanja broja članova, koji prema rezultatima izbora dobiva svaka lista. Cijelo područje Mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu.

Članak 11.

Postupak kandidiranja, izradu i podnošenje liste, te provođenje samih izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora,

Stranica688—broj8 Petak,28.ožujka2003.

SLUŽBENENOVINE

provodi se na temelju posebne odluke, sukladno Statutu i Zakonu tj. na temelju Odluke Općinskog vijeća o provedbi izbora u Mjesnim odborima.

Članak 12.

Vijeće Mjesnog odbora bira predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća, između članova Vijeća Mjesnog odbora na vrijeme od četiri (4) godine, tajnim glasovanjem, na prvoj konstituirajućoj sjednici Vijeća, nakon objave rezultata izbora, a koje objavljuje Općinsko izborno povjerenstvo.

Za predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika izabran je član Vijeća Mjesnog odbora koji dobije nadpolovičnu većinu glasova članova Vijeća.

Vijeće Mjesnog odbora može izglasati nepovjerenje predsjedniku i zamjeniku predsjednika u postupku i na način propisan Pravilima Mjesnog odbora.

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora predstavlja Mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je Vijeću, odnosno Predsjedniku Općinskog vijeća u obnašanju dužnosti općinskog načelnika, za povjerene mu poslove iz samoupravnog djelokruga Općine.

Statutom Općine može se pojedinom Mjesnom odboru ili svim Mjesnim odborima na području općine povjeriti obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, koji su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana na području Mjesnog odbora.

Članak 13.

Zamjenik člana Vijeća Mjesnog odbora počinje obnašati dužnost člana Vijeća, nakon što je izabrani član dao ostavku na funkciji člana, promijenio mjesto prebivališta, ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, ako je pravomoćnom sudskom odlukom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora dužu od 6 mjeseci, ako mu prestane hrvatsko državljanstvo ili je umro.

Zamjenik člana Vijeća je kandidat sa stranačke, koalicijske ili nezavisne liste koji nije izabran, a kojega odredi politička stranka ili koalicija stranaka ili nositelj nezavisne liste.

Članak 14.

Mandat članova Vijeća Mjesnog odbora prestaje u slučajevima određenim Zakonom, Statutom Općine Fužine i ovom Odlukom.

U slučaju da više od polovici članova Vijeća Mjesnog odbora prestane mandat prije isteka vremena na koje su izabrani, a isti se ne mogu nadomjestiti zamjenicima, provest će se dopunski izbori na način određen ovom Odlukom, Statutom i Zakonom.

Mandat članovima Vijeća izabranim na dopunskim izborima, kao i zamjenicima, koji počinju obnašati dužnost po prestanku mandata redovnih vijećnika, traje do isteka mandata članovima Vijeća izabranih na redovnim izborima.

Članak 15.

Vijeće Mjesnog odbora donosi Pravila Mjesnog odbora, Program rada i Izvješće o radu, Poslovnik o svom radu, financijski plan, godišnji obračun i Završni račun, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Općine, Odlukama Općinskog vijeća Općine Fužine.

Program rada iz stavka 1. ovog članka mora se zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, a donosi se najkasnije do kraja listopada tekuće godine za narednu godinu.

Članak 16.

Osnovama pravila Mjesnih odbora smatraju se odredbe članaka 43. - 53. Statuta Općine Fužine.

Osim osnova pravila Mjesnih odbora u smislu stavka 1. ovog članka, kao osnove pravila Mjesnih odbora propisuje se i sljedeće:

a) poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora podrobnije će se urediti: način rada Vijeća, prava i dužnosti predsjednika i članova Vijeća, održavanje zbora građana, te druga pitanja iz djelokruga rada Mjesnih odbora,

b) predsjednik i članovi Vijeća Mjesnog odbora navedene dužnosti obavljaju počasno i imaju pravo na naknadu troškova, u skladu s odlukom Općinskog vijeća.

Suglasno osnovama pravila, odnosno stavka 1. i 2. ovog članka, Mjesni odbori donose Pravila Mjesnog odbora.

Članak 17.

Programom rada utvrđuju se zadaci i aktivnosti Mjesnog odbora, te izvori sredstava za njihovu realizaciju, a osobito u pogledu:

a) vođenja skrbi o uređenju područja Mjesnog odbora,

b) potrebe obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, te lokalne infrastrukture,

c) poboljšanja kvalitete stanovanja i življenja,

d) socijalne skrbi stanovnika Mjesnog odbora,

e) osiguranja potreba u kulturi, tjelesnoj kulturi i športu,

f) potrebe pučanstva o djelokrugu brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnom zdravlju,

g) zaštite okoliša,

h) davanja mišljenja glede raspolaganja nekretninama koje su u vlasništvu Općine Fužine, a nalaze se na području Mjesnog odbora,

i) davanje mišljenja za zakup i najam poslovnog i stambenog prostora koji se nalazi na području Mjesnog odbora, a u vlasništvu je Općine Fužine,

j) davanje mišljenja o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Mjesnog odbora, mišljenja o produžetku rada prodavaonica i drugih oblika trgovine, na području Mjesnog odbora.

Jedan primjerak programa rada Mjesnog odbora obavezno se dostavlja Općinskom vijeću.

Članak 18.

Općinsko vijeće Općine Fužine može posebnom Statutarnom odlukom o izmjeni i dopuni Statuta povjeriti Mjesnom odboru obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, koji su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana na tom području, a koji su sadržani u programu iz prethodnog članka ove Odluke.

Troškovi obavljanja poslova iz stavka 1. ovog članka podmiruju se iz Proračuna Općine Fužine.

Članak 19.

Mjesni odbori ostvaruju prihod od:

a) sredstava iz Proračuna Općine, namijenjena za rad Mjesnih odbora a koja se izdvajaju iz Proračuna na temelju odobrenih godišnjih potreba u komunalnoj infrastrukturi, komunalnom razvoju i izgradnji, kulturi, tehničkoj kulturi, športu, predškolskom odgoju, obrazovanju i dr., koje programe potreba, suglasno Programu rada, donosi nakon usvajanja Proračuna Općinsko vijeće, a u kojima su iskazane potrebe na razini svakog Mjesnog odbora, za pojedine oblasti,

b) pomoći i dotacija pravnih i fizičkih osoba,

c) prihoda od imovine i imovinskih prava Mjesnih odbora,

d) darova, nasljedstva, usluga,

e) drugih sredstava u skladu sa zakonom.

Članak 20.

Obavljanje administrativnih i drugih poslova, kao i poslovni prostor za potrebe rada Mjesnog odbora, a prema standardima koje utvrđuje Općinsko vijeće, osigurava Općinsko vijeće.

Članak 21.

Vijeće Mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja, može sazivati mjesne zborove građana.

Mjesni zbor građana može se sazvati za područje cijelog Mjesnog odbora ili za njegov dio, koji čini određenu prirodnu cjelinu.

Mjesni zbor građana može se sazvati na način da ga sazove Vijeće Mjesnog odbora, kako na vlastiti poticaj, tako i na prijedlog najmanje dvadeset (20) građana toga područja, te na prijedlog Općinskog vijeća Općine Fužine.

Članak 22.

Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća Mjesnog odbora ili član Vijeća, kojega odredi Vijeće.

Odluka donijeta na mjesnom zboru građana obavezatna je za Mjesni odbor, ali ne obvezuje predstavničko tijelo Općine - Općinsko vijeće.

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Fužine dužni su se odazvati pozivima za sjednicu Vijeća Mjesnog odbora.

Članak 23.

Mjesni odbor može organizirati obavljanje poslova koji su od svakodnevnog značaja za potrebe građana u okviru sredstava koje sam prihoduje, kao što su:

a) uređenje mjesta, izgradnja manjih parkova, nasada, dječjih igrališta (boćališta i sl.), rekreacijskih i športskih igrališta,

b) izgradnja i održavanje objekata koji služe za svakodnevne potrebe građana (mjesna kanalizacija, mjesni vodovod, poljski putevi, parkirališta, nogostup i sl.).

Sredstva za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka, osiguravaju se iz Proračuna Općine, doprinosa građana i drugih izvora prihoda Mjesnog odbora.

Članak 24.

Odluke se na zboru građana donose javnim glasovanjem, osim ako se na Zboru, većinom glasova nazočnih građana ne donese Odluka o tajnom glasovanju.

Način sazivanja i način rada Mjesnog zbora građana uređuje se ovom Odlukom, Statutom Općine, Pravilima Mjesnog odbora i Poslovnikom Mjesnog odbora.

Članak 25.

Mjesni odbor može osnivati stalna ili povremena radna tijela, u skladu s ovom Odlukom i Pravilima Mjesnog odbora, po uzoru na radna tijela Općinskog vijeća.

Članak 26.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela Mjesnog odbora obavlja Općinsko vijeće Općine Fužine, na način propisan Statutom i Zakonom, te može raspustiti Vijeće Mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut i Pravila Mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora dužan je u roku od osam (8) dana od dana donošenja dostaviti Predsjedniku Općinskog vijeća u obnašanju dužnosti općinskog načelnika opće i pojedinačne akte.

Predsjednik Općinskog vijeća, ako ustvrdi da su akti iz prethodnog stavka u suprotnosti sa Zakonom, Statutom, ovom Odlukom i općim aktima Općinskog vijeća, zadržat će od izvršenja i narediti Vijeću Mjesnog odbora da u roku od osam (8) dana uskladi akt sa Zakonom, Statutom, ovom Odlukom, općim aktima Općinskog vijeća.

Ukoliko Vijeće Mjesnog odbora ne postupi na način propisan u prethodnom stavku, Predsjednik Općinskog vijeća će o tome izvijestiti Općinsko vijeće, koje donosi Odluku o pokretanju postupka za ocjenu zakonitosti spornog akta.

Ukoliko Općinsko vijeće ne donese Odluku u roku od trideset (30) dana od dana obustave izvršenja akta, prestaje izvršenje tog akta.

Članak 27.

Pravila Mjesnog odbora, kao i Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora donosi se na prvoj konstituirajućoj sjednici, a Program rada i Financijski plan u roku od trideset (30) dana od dana konstituiranja.

Članak 28.

Pravilima Mjesnog odbora, detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad Vijeća Mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Vijeća Mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad Mjesnog odbora.

Članak 29.

Obvezuju se članovi Vijeća Mjesnog odbora da na konstituirajućoj sjednici podijele poslove iz nadležnosti Vijeća Mjesnog odbora, po resorima shodno načinu na koji su ti poslovi podijeljeni u Općinskom vijeću, a u cilju funkcioniranja djelovanja mjesne samouprave u odnosu na lokalnu samoupravu kao cjelinu.

Članak 30.

Pravilima Mjesnog odbora detaljnije se utvrđuje način konstituiranja, sazivanja i način rada Vijeća Mjesnog odbora, ostvarivanja prava i dužnosti predsjednika Vijeća Mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad Mjesnog odbora.

Članak 31.

Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način administrativnog i financijskog poslovanja za svoje potrebe, sukladno propisima.

Članak 32.

Općinsko vijeće Općine Fužine osigurava odgovarajuće uvjete, radi pružanja pomoći Mjesnim odborima u obavljanju administrativnih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova.

Pomoć, u smislu stavka 1. ovog članka, podrazumijeva i obvezu izravnog vođenja računovodstvenog poslovanja za Mjesne odbore, koji odluče da im to poslovanje obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine.

Odluku iz prethodnog stavka donosi Općinsko vijeće, na zahtjev Vijeća Mjesnog odbora, u roku od trideset (30) dana od konstituiranja.

Članak 33.

Predsjednik Općinskog vijeća će najmanje jednom tromjesečno (kvartalno) organizirati zajednički sastanak članova Općinskog vijeća Općine Fužine i predsjednika Vijeća Mjesnih odbora, na kojima će se raspravljati o izvršavanju ove Odluke, te o djelovanju Vijeća Mjesnih odbora.

Članak 34.

Ova Odluka stupa na snagu odmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a njenim stupanjem na snagu prestaje važiti Odluka o mjesnoj samoupravi Općine Fužine (»Službene novine« PGŽ-e broj 9/99).

Klasa: 021-05/03-01/3

Ur. broj: 2112-03-03-1

Fužine, 19. ožujka. 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Josip Radošević, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=24&mjesto=10009&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr