SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2003.
GRAD KRALJEVICA
Grad Kraljevica

9.

Na temelju stavka 2. članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst »Narodne novine« broj 26/ 03), te članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« broj 34/01), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 12. ožujka 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Grada Kraljevice

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije, te uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja

II. ODREĐENJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 2.

Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Kraljevici jesu:

- opskrba plinom,

- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,

- obavljanje pogrebnih poslova,

- obavljanje dimnjačarskih poslova,

- tržnice na malo,

- odlaganje komunalnog otpada u dijelu koji se odnosi na postupanje sa zemljom i kamenjem.

III. UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA

Članak 3.

Postupak podnošenja ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove Odluke provodi se javnim prikupljanjem ponuda.

Članak 4.

Postupak javnog prikupljanja ponuda iz članka 3. ove Odluke provodi Povjerenstvo za provedbu javnog prikupljanja ponuda, koje imenuje Poglavarstvo Grada Kraljevice, posebno za svaki postupak za pojedine komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.

Članak 5.

Natječaj mora sadržavati:

- djelatnost za koju se daje koncesija,

- vrijeme na koje se daje koncesija,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

- potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora o koncesiji,

- način, mjesto i rok za podnošenje ponuda,

- rok važenja ponude,

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

- mjesto i vrijeme održavanja sjednice povjerenstva za provedbu natječaja,

- uvjete za odabir najpovoljnije ponude.

Javno prikupljanje ponuda iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u dnevnom tisku i na oglasnoj ploči Grada.

Članak 6.

Ponude se podnose u dvostruko zapečaćenom omotu prijamnoj službi Grada neposredno ili putem pošte preporučeno u roku od najmanje 15 dana od dana objave natječaja.

Članak 7.

Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti sljedeće isprave:

- dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda),

- potvrde BON1 i BON2

- potvrde o plaćenim porezima i doprinosima za zadnji mjesec prije objave natječaja (Porezna uprava, RFMIO, RZZO),

- ovjerenu izjavu da direktor tvrtke nije kažnjavan za kaznena djela iz oblasti gospodarstva,

- potvrdu da se protiv direktora ne vodi istražni, odnosno kazneni postupak,

- reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet natječaja (oprema, poslovni prostor, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi).

Članak 8.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja provest će otvaranje pristiglih ponuda na sjednici koja se mora održati najranije tri dana od isteka roka za podnošenje ponuda, radi utvrđivanja prispjelih ponuda putem pošte.

Radu povjerenstva mogu prisustvovati ponuditelji.

O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda vodi se zapisnik.

Ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u javnom natječaju smatrati će se nepravovaljanima.

Na temelju pristiglih ponuda Povjerenstvo će donijeti zaključak o prijedlogu za odabir ponude, te isti uputiti Gradskom vijeću, zajedno sa svim pristiglim ponudama i ispravama koje uz njih prilaže, radi donošenja odluke o izboru osobe kojoj će se dati koncesija za obavljanje pojedine komunalne djelatnosti.

Gradsko vijeće može donijeti odluku da se ne izabere nijedna od ponuda pristiglih na natječaj.

IV. MJERILA ZA ODABIR PONUDE

Članak 9.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvećim brojem bodova utvrđenim prema sljedećim kriterijima:

Sposobnost za ostvarenje koncesije:

- oprema 20 bodova

- poslovni prostor 5 bodova

- broj i struktura djelatnika 20 bodova

Ponuđena cijena

- cijena usluge 0-60 bodova

- visina koncesijske naknade 0-10 bodova

- uvjeti plaćanja usluge

(odgoda plaćanja, krediti, druge pogodnosti 10 bodova

Sposobnost za ostvarenje koncesije boduje se na način da se utvrđuje da li ponuđač ima ili nema potrebne elemente.

Ponuđena cijena usluge i visina koncesijske naknade boduje se prema izrazu

bodovi = najpovoljnija cijena/ponuđena cijena x 60 (10) bodova.

Uvjeti plaćanja usluge (odgoda plaćanja, krediti, druge pogodnosti) boduju se da li ponuđač nudi ili ne nudi ove pogodnosti kod pružanja svoje usluge.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/03-01/17

Ur. broj: 2170/08-08-03-01

Kraljevica, 12.03.2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
gradskog vijeća
Marinko Čandrlić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=24&mjesto=10001&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr