SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2003.
GRAD KRALJEVICA
Grad Kraljevica

7.

Na temelju odredbi članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/ 96, 68/98, 137/99, 73/00 i 114/01), članka 6. stavak 2. Zakona o zakupu poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96 i 124/97) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« broj 34/01) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na svojoj sjednici održanoj dana 12. ožujka 2003. donosi

ODLUKU
o zakupu poslovnog prostora na području
Grada Kraljevice

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje zasnivanje i prestanak zakupa, međusobna prava i obveze zakupodavaca i zakupnika poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kraljevice, kao i poslovnog prostora u kojem Grad Kraljevica ima pravo raspolaganja i korištenja te uvjeti i postupak davanja u zakup poslovnog prostora.

Članak 2.

Poslovnim prostorom u smislu ove Odluke i Zakona o zakupu poslovnog prostora smatraju se:

- poslovne zgrade,

- poslovne prostorije,

- garaže i garažna mjesta.

Poslovnom zgradom smatra se zgrada namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti ako se pretežitim dijelom i koristi u tu svrhu.

Poslovnom prostorijom smatraju se jedna ili više prostorija u poslovnoj ili stambenoj zgradi namijenjenih obavljanju poslovne djelatnosti koje, u pravilu, čine građevinsku cjelinu i imaju poseban glavni ulaz.

Garaža je prostor za smještaj vozila.

Garažno mjesto je prostor za smještaj vozila u garaži.

Poslovnim prostorom smatraju se i otvoreni prostori, koji se nalaze u sklopu poslovnog prostora, ako služe za obavljanje poslovne djelatnosti.

Članak 3.

U postupku gospodarenja, upravljanja, raspolaganja i korištenja poslovnog prostora Gradsko poglavarstvo Grada Kraljevice:

- odlučuje o davanju poslovnog prostora u zakup

- odlučuje o namjeni poslovnog prostora te o promjeni ili proširenju namjene poslovnog prostora

- odlučuje o zamjeni poslovnog prostora

- predlaže plan održavanja, plan gradnje, kupnje, prodaje i rekonstrukcije poslovnih prostora

- raspisuje natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

- donosi upute za provedbu natječaja i provodi postupak po provedenom natječaju

- daje suglasnost za davanje poslovnog prostora u podzakup

- utvrđuje visinu zakupnine

- odlučuje o poslovnim prostorima koji se mogu dati na korištenje slobodnom pogodbom

- odobrava adaptaciju poslovnog prostora

- odlučuje o povratu uloženih sredstava zakupnika u poslovni prostor

- odlučuje o zajedničkom ulaganju sredstava zakupnika i zakupodavca u poslovni prostor

- odlučuje o prestanku zakupa poslovnog prostora

- imenuje komisiju za provođenje javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

- obavlja i druge poslove koji proizlaze iz Zakona o zakupu poslovnog prostora i Ove odluke

Članak 4.

Stručne i administrativne poslove za Gradsko poglavarstvo te ostale poslove vezane za upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Kraljevice obavlja Jedinstveni upravni odjel.

II. DJELATNOST U POSLOVNOM PROSTORU

Članak 5.

Gradsko poglavarstvo na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela utvrđuje namjenu poslovnog prostora radi obavljanja određene djelatnosti, prije raspisivanja natječaja za dodjelu poslovnog prostora u zakup.

Članak 6.

Gradsko poglavarstvo može odobriti postojećem zakupniku promjenu namjene poslovnog prostora ukoliko ocijeni da bi nova namjena kvalitetnije osigurala valorizaciju poslovnog prostora.

Prilikom donošenja odluke o prenamjeni poslovnog prostora Gradsko poglavarstvo donosi i odluku o visini zakupnine koja ne može biti manja od iznosa zakupnine u odnosu na dosadašnji iznos.

III. ZASNIVANJE ZAKUPA

Članak 7.

Poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja.

Gradsko poglavarstvo raspisuje javni natječaj i donosi odluku o odabiru najpovoljnije ponude.

Natječaj provodi Komisija za provođenje natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora.

Komisija se sastoji od predsjednika i dva člana te istog broja zamjenika. Članove Komisije imenuje Gradsko poglavarstvo.

Članak 8.

Iznimno od odredbe članka 7. ove Odluke, Gradsko poglavarstvo može odobriti stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika slijedećim osobama:

- pravnoj osobi koja nastane promjenom pravnog položaja dosadašnjeg zakupnika ukoliko dostavi dokaze o pravnom sljedništvu

- bračnom ili izvanbračnom drugu, djeci, unucima, usvojenicima i pastorcima zakupnika, ako zakupnik umre, pod uvjetom da ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti

- bračnom ili izvanbračnom drugu, djeci, unucima, usvojenicima i pastorcima zakupnika, ako zakupnik poslovnog prostora - garaže umre, a novi zakupnik ima prebivalište na adresi dosadašnjeg zakupnika.

Članak 9.

Natječaj za zakup poslovnog prostora objavljuje se u dnevnom tisku.

Način, uvjete i postupak provođenja natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora utvrđuje Gradsko poglavarstvo posebnom odlukom.

Članak 10.

Na prijedlog Komisije, odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradsko poglavarstvo.

Na temelju odluke o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora sa zakupnikom se sklapa ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Ugovor o zakupu sklapa se na određeno vrijeme na rok od najmanje jedne, a najviše 10 godina.

IV. UGOVOR O ZAKUPU

Članak 11.

Na temelju Odluke o dodjeli poslovnih prostora u zakup zaključuje se sa zakupnikom pismeni ugovor o zakupu poslovnih prostorija koji sadrži elemente iz čl. 5. Zakona o zakupu poslovnog prostora, a posebice:

- naznaku ugovornih strana

- podatke o poslovnom prostoru i zgradi u kojoj se prostor nalazi (mjesto u zgradi, površina u četvornim metrima)

- djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru

- visinu mjesečne zakupnine po četvornom metru poslovnog prostora

- odredbu o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi, te zajedničkih usluga i zgradi i rok njihova plaćanja

- rok predaje poslovnog prostora zakupniku

- rok početka obavljanja djelatnosti u poslovnom prostoru

- vrijeme na koje je ugovor sklopljen

- ukupni iznos zakupnine i drugih naknada te način i rok plaćanja

- odredbu o prestanku ugovora, otkazu ugovora i otkaznom roku

- odredbu da zakupnik uzima poslovni prostor u viđenom stanju te da ga je dužan urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku

- odredbu da zakupnik ne može vršiti preinaku poslovnog prostora bez prethodne pisane suglasnosti zakupodavca

- odredbu kojom se zakupnik izričito obvezuje na pristanak na povećanje zakupnine koji će uslijediti u tijeku trajanja zakupa prema odlukama nadležnog tijela iz ove Odluke,

- odredbu o zabrani davanja poslovnog prostora u podzakup bez izričitog pismenog odobrenja zakupodavca

- odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu o trošku zakupnika

- odredbu o obvezi održavanja poslovnog prostora

- mjesto i vrijeme sklapanja ugovora i potpise ugovornih strana.

Članak 12.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se u pisanom obliku.

Ugovor se sklapa po dobivenoj suglasnosti nadležnog Općinskog državnog odvjetništva.

U ime zakupodavca ugovor zaključuje gradonačelnik ili osoba koju gradonačelnik ovlasti.

Sastavni dio ugovora o zakupu čini zapisnik o primopredaji prostora.

V. NAGODBE

Članak 13.

Kada Grad otkaže ugovor o zakupu, Gradsko poglavarstvo će odobriti nagodbu ukoliko zakupnik u tijeku ovršnog ili parničnog postupka otkloni razloge otkaza ugovora, a to su:

- u slučaju neplaćanja zakupnine zakupnik podmiri cjelokupno dugovanje zakupnine (glavnica i pripadajuća kamata),

- u slučaju nekorištenja prostora započne s korištenjem prostora,

- u slučaju davanja prostora na korištenje, bez prethodne suglasnosti zakupodavca, isprazni prostor od bespravnog korisnika,

- da se suglasi o podmirenju troškova nastalih nagodbom,

VI. VISINA ZAKUPNINE

Članak 14.

Početnu visinu zakupnine za pojedini poslovni prostor utvrđuje Gradsko poglavarstvo vodeći računa o:

- položajnim pogodnostima područja na kojem se nalazi pojedini poslovni prostor

- položajnim pogodnostima prostora u odnosu na zgradu

- vrsti djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru

- uređenosti poslovnog prostora

- korisnosti za stanovništvo prema djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru

Članak 15.

Visina zakupnine određuje se umnoškom zakupnine utvrđene na način propisan u članku 14. ove Odluke i korisne površine poslovnog prostora izražene u četvornim metrima.

Članak 16.

Korisna površina poslovnog prostora je površina što se dobije izmjerom između zidova prostorije, uključujući ulazno-izlazni prostor, sanitarni čvor, površinu izloga i galerije.

Zajednički prostor koji koristi više zakupnika (hodnik, WC, stubište) plaća se prema broju korisnika.

Članak 17.

U korisnu površinu ulaze i otvorene površine ukoliko nisu javno prometne i ako služe obavljanju osnovne djelatnosti. Visina zakupa za otvorene površine umanjuje se za 50%.

Članak 18.

Zakupnik je dužan snositi troškove održavanja poslovnih prostorija i uređaja u tim prostorijama.

Zakupnik je dužan snositi sve troškove oštećenja prostora u kojem se nalazi kao i zajedničkih uređaja, ako oštećenja nastanu u vezi s djelatnošću.

VII. PRAVA I OBVEZE ZAKUPNIKA

Članak 19.

Zakupnik može koristiti poslovni prostor samo u svrhu i na način određen ugovorom o zakupu.

Zakupnik ne smije bez pisane suglasnosti zakupodavca vršiti preinake poslovnog prostora kojima se bitno mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena ili vanjski izgled poslovnog prostora.

Članak 20.

Zakupnik ne smije početi koristiti prostor prije sklapanja ugovora o zakupu i potpisivanja zapisnika o primopredaji poslovnog prostora.

Članak 21.

Zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora odnosno troškove čišćenja, soboslikarskih radova, održavanja stolarije, sitnih popravaka na instalacijama i sl.

Zakupnik je dužan o svom trošku izvršiti popravke oštećenja poslovnog prostora koje je sam prouzročio ili su ih prouzročile osobe koje se koriste poslovnim prostorom.

Članak 22.

U slučaju prestanka ugovora o zakupu poslovnog prostora, zakupnik može odnijeti uređaje koje je ugradio u poslovni prostor ako se time ne oštećuje poslovni prostor.

VIII. PRESTANAK ZAKUPA

Članak 23.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora prestaje na način propisan Zakonom o zakupu poslovnog prostora, ovom Odlukom i ugovorom za zakupu, a posebice:

- istekom vremena na koje je ugovor zaključen

- po sporazumu stranaka u svako vrijeme

- ako zakupnik ne plati zakupninu za dva mjeseca uzastopno ili tri mjeseca tijekom tekuće godine

- ako zakupnik izgubi pravo na obavljanje poslovne djelatnosti temeljem rješenja nadležnog organa,

- ako zakupnik bez suglasnosti zakupodavca prestane s korištenjem poslovnog prostora duže od 30 dana,

- ako zakupnik ne pristane na povećanje zakupnine po odluci Gradskog poglavarstva,

- ako zakupnik koristi poslovni prostor na način da nanosi štetu prostoru, uređajima ili zajedničkim dijelovima prostora,

- u slučaju kad zakupnik da u podzakup poslovni prostor bez pismene suglasnosti zakupodavca,

- ako zakupnik izvrši prenamjenu poslovnog prostora bez suglasnosti zakupodavca,

- ako zakupnik izvrši preinake prostora bez suglasnosti zakupodavca,

- ostalim razlozima predviđenim zakonom, ovom odlukom i ugovorom.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zakupu poslovnog prostora na području grada Kraljevice (»Službene novine« PGŽ broj 2/98).

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 372-03/03-01/5

Ur. broj: 2170/08-08-03-01

Kraljevica, 12. ožujka 2003.

Petak,28.ožujka2003. Stranica655—broj8

SLUŽBENENOVINE

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Marinko Čandrlić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=24&mjesto=10001&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr