SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2003.
GRAD KRALJEVICA
Grad Kraljevica

6.

Na temelju stavka 1. članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Pročišćeni tekst »Narodne novine« broj 26/ 03) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/01) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 12. ožujka 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o priključenju građevine na objekte i uređaje
komunalne infrastrukture

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje postupak, tehničko-tehnološki uvjeti, rokovi za pojedine priključke, provođenje nadzora i kaznene odredbe u svezi priključenja građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice (u daljnjem tekstu: Grad) i to:

- za opskrbu pitkom vodom,

- za odvodnju otpadnih voda

- za priključenje na plinovodni sustav

Članak 2.

Pod građevinom u smislu ove Odluke razumijeva se:

- građevina,

- privremena građevina,

- poljoprivredno zemljište.

II. PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

1. Postupak priključenja

Članak 3.

Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, odvodnju otpadnih voda .

Članak 4.

Vlasnik građevine podnosi pisani zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, odvodnju otpadnih voda, u sljedećim rokovima:

- u roku od 2 mjeseca od završetka izgradnje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom, odvodnju otpadnih voda, na području na kojem se nalazi građevina,

- u roku od 2 mjeseca od završetka izgradnje građevine na području na kojem je komunalna infrastruktura za opskrbu pitkom vodom, odvodnju otpadnih voda već izgrađena.

Ako vlasnik građevine ne podnese zahtjev za priključenje u rokovima određenim u stavku 1. ovog članka, Komunalno društvo iz članka 5. stavka 1. ove Odluke donijet će rješenje o obvezi priključenja građevine, u roku od 60 dana od isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.

Vlasnik građevine podnosi pisani zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu vodom, odvodnju otpadnih voda Komunalnom društvu «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Rijeka, Dolac 14, a za opskrbu plinom komunalnom društvu »AMGA ADRIA« d.o.o. - Rovina b.b. 51 262 Kraljevica (u daljnjem tekstu: Komunalno društvo).

Iznimno na području naselja Šmrika ulica Neriz (NA 13) za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu vodom vlasnik građevine podnosi pisani zahtjev KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o. Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Komunalno društvo).

Članak 6.

Komunalno društvo, na osnovi zahtjeva iz članka 5. ove Odluke, provodi postupak i donosi rješenje o dozvoli priključenja, ako za to postoje tehničko-tehnološki uvjeti.

Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje će se rješenjem odbiti.

Komunalno društvo obvezno je rješenje iz stavka 2. ovoga članka donijeti u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

Radnje u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka Komunalno društvo obavlja kao javnu ovlast u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu, po pravilima općeg upravnog postupka.

Članak 7.

Rješenje o dozvoli priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu osobito sadrži:

- podatke o vlasniku odnosno korisniku,

- podatke o građevini (adresu, katastarsku odnosno zemljišno knjižnu oznaku, namjenu i slično),

- tehničko-tehnološke uvjete za priključenje,

- rokove za ispunjenje tehničko-tehnoloških uvjeta.

Komunalno društvo obvezno je rješenje iz stavka 1. ovoga članka donijeti u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

Rješenje o odbijanju zahtjeva za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu iz članka 6. stavka 2. ove Odluke mora sadržavati razloge radi kojih se građevina ne može priključiti.

Jedan primjerak rješenja iz stavka 1. i 3. ovoga članka, po konačnosti se dostavlja na znanje Gradu, Odjelu gradske uprave za komunalni sustav (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 8.

Komunalno društvo i podnositelj zahtjeva sklapaju ugovor o priključenju najkasnije u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o dozvoli priključenja.

Za priključenje na sustav opskrbe plinom, primjenjuju se odredbe Ugovora o koncesiji za opskrbu plinom, sklopljenim sa koncesionarom »AMGA ADRIA« d.o.o. iz Kraljevice.

Priključenje na plinovod od granice privatnog posjeda do uličnog voda je u prvoj godini od započinjanja radova na izgradnji plinovodnog sustava besplatno, dok će se istekom toga roka za iste radove obračunavati stvarni troškovi rada i materijala.

Komunalno društvo »AMGA ADRIA« d.o.o. u prvoj godini od započinjanja izgradnje plinovodnog sustava kao poticajnu mjeru utvrđuje visinu troška priključenja za radove i materijal od ulaska u posjed pa do postavljanja plinskog ormarića sa kompletnom opremom u visini od 6.000 kuna, za koji iznos će koncesionar - u slučaju potrebe - kreditirati potrošača na rok od tri godine bez kamata, a na rok od pet godina po kamatama koje utvrđuje HNB.

Komunalno društvo obvezno je izdati račun za izvršeni posao koji sadrži obračun stvarnih troškova rada i utrošenog materijala na izvedbi komunalnog priključka.

Podnositelj zahtjeva obvezan je Komunalnom društvu platiti iznos u visini 50 0znosa određenog ugovorom o priključenju u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora.

Preostali iznos cijene za izvršeno priključenje podnositelj zahtjeva dužan je Komunalnom društvu platiti u roku od 15 dana od dana ispostavljenog računa za izvršene radove.

Iznimno od odredbe stavka 3. i 4. ovoga članka, podnositelj zahtjeva - fizička osoba kojoj stvarni troškovi rada i utrošenog materijala na izvedbi komunalnog priključka iznose više od 3.000,00 kuna, može Komunalnom društvu platiti iznos određen ugovorom o priključenju, kako slijedi:

- 25 0znosa u roku od 8 dana od sklapanja ugovora,

- 25 0znosa u roku od 15 dana od dana ispostavljenog računa za izvršene radove,

- 25 0znosa u roku od 45 dana od dana ispostavljenog računa za izvršene radove,

- 25 0znosa u roku od 75 dana od dana ispostavljenog računa za izvršene radove.

Na iznos obročne rate ne obračunava se kamata.

Članak 9.

Komunalno društvo obvezno je izvršiti priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu u roku od 30 dana od dana obavljenog nadzora nad izvedbom tehničko-tehnoloških uvjeta za priključenje, ako je utvrđeno da su od strane vlasnika odnosno korisnika građevine ispunjeni svi dati uvjeti.

Članak 10.

Vlasnik odnosno korisnik građevine ne plaća Gradu naknadu za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu.

III. PRIKLJUČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU OPSKRBE PITKOM VODOM

Članak 11.

Priključak na komunalnu infrastrukturu opskrbe pitkom vodom (u daljnjem tekstu: vodovodni priključak) sastoji se od spojnog voda na distribucijsku mrežu i vodomjernog okna u kojem se nalaze ventili, glavni vodomjer i spojni komadi.

Članak 12.

Vodovodni priključak, s obzirom na namjenu, utvrđuje se kao:

a) stalni vodovodni priključak,

b) privremeni vodovodni priključak,

c) vodovodni priključak za poljoprivredne svrhe.

Članak 13.

Stalni vodovodni priključak izvodi se kao trajno rješenje opskrbe pitkom vodom.

S obzirom na namjenu građevine stalni vodovodni priključak može biti:

- vodovodni priključak za sanitarnu vodu u stambenoj građevini,

- vodovodni priključak za sanitarnu i tehnološku vodu u poslovnoj građevini,

- vodovodni priključak za protupožarne potrebe.

Članak 14.

Privremeni vodovodni priključak izvodi se kao privremeno rješenje opskrbe pitkom vodom za privremenu građevinu i gradilište.

Članak 15.

Vodovodni priključak za poljoprivredne svrhe izvodi se radi obrađivanja poljoprivrednog zemljišta.

Članak 16.

Način i mjesto izvedbe vodovodnog priključka, veličinu vodomjernog okna, vrstu materijala za priključak te položaj i promjer cijevi, vodomjera i ventila određuje Komunalno društvo izradom tehničko-tehnoloških uvjeta priključenja.

Članak 17.

Priključenje građevine na vodovodnu mrežu izvest će se pod sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- dvije ili više susjednih građevina ne mogu imati zajednički priključak na vodovodnu mrežu,

- u zajedničko vodomjerno okno s jednim priključkom na vodovodnu mrežu mogu se ugraditi dva ili više glavnih vodomjera, ako za to postoje opravdani razlozi,

- kod stambenih građevina s više ulaza ugrađuje se glavni vodomjer za svaki ulaz,

- uređaj za povećanje pritiska vode postavlja se u građevinu za koju je izgrađen ili na nekretnini vlasnika,

- uređaj za smanjenje pritiska vode u uličnoj vodovodnoj mreži (reducir ventil) postavlja se iza vodomjernog okna ili na kućnoj instalaciji.

Članak 18.

Kada građevinu koriste potrošači različitih kategorija (u odnosu na cijenu vode), Komunalno društvo može zahtijevati odvajanje instalacije ili izvedbu posebnog priključka uz određivanje primjerenog roka, koji ne može biti kraći od 30 dana , u kojem je vlasnik dužan izvršiti rekonstrukciju instalacije.

Članak 19.

Uređaj za povećanje pritiska vode ugrađuje, koristi i održava vlasnik o svom trrošku.

Članak 20.

Uređaj za smanjenje pritiska vode u individualnoj vodovodnoj mreži ugrađuje i održava vlasnik o svom trošku.

Članak 21.

Premještanje i odvajanje vodovodnog priključka odobrava i izvodi Komunalno društvo na trošak vlasnika.

IV. PRIKLJUČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU ODVODNJE OTPADNIH VODA

Članak 22.

Priključak na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda (u daljnjem tekstu: kanalizacijski priključak) čini spojni vod od sustava javne odvodnje do revizionog okna.

Članak 23.

Kanalizacijski priključak, s obzirom na namjenu, utvrđuje se kao:

a) stalni kanalizacijski priključak,

b) privremeni kanalizacijski priključak.

Članak 24.

Stalni kanalizacijski priključak izvodi se kao trajno rješenje odvodnje otpadnih voda.

Privremeni kanalizacijski priključak izvodi se za potrebe privremene građevine i gradilišta.

Članak 25.

Način i mjesto izvedbe kanalizacijskog priključka, promjer cijevi i tip revizionog okna određuje Komunalno društvo, izradom tehničko-tehnoloških uvjeta priključenja.

Članak 26.

Priključenje građevine na sustav javne odvodnje izvest će se pod sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- kanalizacijski priključak izrađuje se od vodonepropusnog materijala,

- svi kanali mogu biti izvedeni gravitacijski ili tlačno uz obveznu provjeru na vodonepropusnost i protočnost,

- minimalni profil spojnog cjevovoda za fekalne otpadne vode je promjera 150 mm, a za mješovite otpadne vode promjera 200 mm,

- križanje kanalizacijskih priključaka s ostalim instalacijama (voda, struja, HT, plin) izvodi se u pravilu ispod navedenih instalacija,

- nakon priključenja građevine na sustav javne odvodnje, postojeće septičke jame moraju biti sanirane u roku tri mjeseca od priključenja,

- reviziono okno mora biti pokriveno lijevano-željeznim poklopcem odgovarajuće nosivosti,

- dvije ili više susjednih građevina, u pravilu ne mogu imati zajednički priključak na sustav javne odvodnje.

V. PRIKLJUČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU OPSKRBE PLINOM

Članak 27.

Priključak na komunalnu infrastrukturu opskrbe plinom (u daljem tekstu: plinski priključak) je dio plinskog sustava za razvod plina između distribucijskog plinovoda i unutarnje plinske instalacije.

Plinski priključak započinje spojem na distribucijski plinovod a završava regulacionim sklopom za tlak u zaštitnom plinskom ormariću, odnosno zapornim organom ispred građevine.

Plinski priključak se može izvesti kao odvojak ili kao nastavak distribucijskog plinovoda.

Članak 28.

Priključenje građevine na sustav opskrbe plinom izvest će se pod slijedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- plinski priključak izrađuje se od čeličnih ili polietilenskih cijevi namijenjenih opskrbi plinom,

- minimalni profil plinskih priključaka iznosi 1 1, a može biti i veći sukladno projektu prema potrebnoj količini plina,

- odvajanje kondenzata treba predvidjeti na najnižoj točki kućnog priključka ili opskrbnog plinovoda,

- križanje plinskog priključka s ostalim instalacijama izvodi se sukladno projektnim rješenjima i uvjetima za polaganje plinovoda,

- premještanje ili odvajanje plinskog priključka odobrava i izvodi koncesionar, na trošak vlasnika.

Članak 29.

Kada građevinu koriste potrošači različitih kategorija (u odnosu na cijenu plina), Komunalno društvo može zahtijevati odvajanje instalacije ili izvedbu posebnog priključka uz određivanje primjerenog roka, koji ne može biti kraći od 30 dana , u kojem je vlasnik dužan izvršiti rekonstrukciju instalacije.

Članak 30.

Komunalno društvo »AMGA ADRIA« d.o.o. nadzire ispravnost izvedbe i stanje plinskog priključka, te se bez njegove suglasnosti ne dozvoljavaju nikakvi zahvati na plinskim instalacijama, kako na plinskom priključku, tako i na kućnim instalacijama. Instalacije izvedene bez suglasnosti koncesionara, isti nije dužan preuzeti u redovnu eksploataciju.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 31.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Komunalno društvo ako:

- u roku od 60 dana ne donese rješenje o priključenju građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, odvodnju otpadnih voda, te opskrbu plinom (članak 4. stavak 2.),

- u roku od 30 dana ne donese rješenje o priključenju građevine na komunalnu infrastrukturu (članak 6. stavak 3. i članak 7. stavak 2.),

- u roku od 30 dana ne priključi građevinu na komunalnu infrastrukturu (članak 9.)

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u Komunalnom društvu globom u iznosu od 200,00 kuna.

Članak 32.

Za prekršaje iz članka 31. stavka 1. ove Odluke, temeljem prekršajnog naloga Odjela, Direkcije za komunalno redarstvo, kaznit će se Komunalno društvo globom u iznosu od 1.000,00 kuna i odgovorna osoba u Komunalnom društvu globom u iznosu od 200,00 kuna.

Članak 33.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- ne podnese pisani zahtjev za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, odvodnju otpadnih voda, te opskrbu plinom u rokovima iz članka 4. stavak 1. i članka 32. stavak 1. ove Odluke,

- ne ispuni tehničko-tehnološke uvjete za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, odvodnju otpadnih voda, te opskrbu plinom u roku i na način određen rješenjem o priključenju građevine (članak 7. stavak 1.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba globom u iznosu od 200,00 kuna.

Članak 34.

Za prekršaje iz članka 33. stavka 1. ove Odluke, temeljem prekršajnog naloga Odjela, Direkcije za komunalno redarstvo, kaznit će se pravna osoba globom u iznosu od 1.000,00 kuna te odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba globom u iznosu od 200,00 kuna.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe glave II. IV Pravilnika o opskrbi vodom i izvedbi vodovodne mreže sa vodovodnim priključcima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/94) i glave VI. Pravilnika o odvodnji otpadnih i oborinskih voda, izvedbi instalacija kanalizacije, uvjetima i načinu priključivanja na kanalizacijsku mrežu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/94).

Članak 36.

Vlasnik građevine izgrađene prije stupanja na snagu ove Odluke, koja nema izveden priključak na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, odvodnju otpadnih voda, na području na kojem je komunalna infrastruktura izgrađena, dužan je podnijeti zahtjev za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Ako vlasnik građevine ne podnese zahtjev za priključenje u roku određenom u stavku 1. ovoga članka, Komunalno društvo iz članka 5. stavka 1. ove Odluke donijet će rješenje o obvezi priključenja građevine, u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 37.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/03-01/18

Ur. broj: 2170/08-08-03-01

Kraljevica, 12. ožujka 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
gradskog vijeća
Marinko Čandrlić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=24&mjesto=10001&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr