SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 24. Srijeda, 5. lipnja 2024.
OPĆINA VINODOLSKA

16.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20. – pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 21. sjednici održanoj 29. svibnja 2024., donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prima se na znanje Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata članici Općinskog vijeća Općine Vinodolske općine i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća Općine Vinodolske općine, koje Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka.

2. Dana 9. travnja 2024. godine, po sili zakona, obzirom na promjenu adrese stanovanja, prestaje mandat vijećnici Općinskog vijeća Općine Vinodolske općine Eni Redžić.

3. Dana 29. svibnja 2024. godine dužnost zamjenika članice u Općinskom vijeću Općine Vinodolske općine započinje obavljati Darijo Crnić.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/24-01/2

URBROJ: 2170-34-02-24-252

Bribir, 29. svibnja 2024.

Općinsko vijeće
Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2330&mjesto=91253&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr