SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 24. Srijeda, 5. lipnja 2024.
GRAD MALI LOŠINJ

34.

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10 i 114/22) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije broj: 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – pročišć.tekst, 9/18 i 9/21) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 28. svibnja 2024. godine, donosi

Odluku

o donošenju Plana, programa i načina
upoznavanja stanovništva Grada Malog Lošinja
s opasnostima od požara

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se donošenje i sadržaj Plana i Programa upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara i hitnim postupcima koje treba poduzeti u vezi zaštite od požara i način na koji u konkretnoj situaciji upoznati stanovništvo s neposrednom opasnošću od požara.

Članak 2.

Planom upoznavanja stanovništva regulira se način na koji treba biti obaviješteno stanovništvo o događajima koji prethode nastanku požara, metodama preventive kako ne bi nastao požar i radnjama koje treba poduzeti kad se dogodi požar.

Planom upoznavanja stanovništva treba također odrediti da se stanovništvo educira i osposobljava za zaštitu od požara putem redovitog sustava odgoja i obrazovanja, zatim putem sustava i programa informativno promotivnog i obrazovnog djelovanja, te putem programa osposobljavanja koje provode humanitarne organizacije i udruge građana koje se bave određenim oblicima zaštite i spašavanja.

Planom upoznavanja stanovništva treba odrediti da se osim redovitog školovanja u koje se uvodi nastavni program vezan uz zaštitu od požara, stanovništvo Grada Malog Lošinja prije svega obavještava putem plakata i službenih glasila, te Internet stranice Grada o preventivnim aktivnostima vezanim uz zaštitu od požara, kao i o postupanju u slučaju nastanka požara.

Planom upoznavanja također treba odrediti organizacije koje će tijekom proračunske godine i u kojem obliku održati seminare, radionice i slično u vezi zaštite od požara.

Članak 3.

Programom upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara treba predvidjeti na koji način se u nastavnom programu djeca i mladež upoznaju sa zaštitom od požara te način na koji se to može dopuniti (npr. izborna nastava).

Programom zaštite od požara treba predvidjeti mjeru i količinu potrebne edukacije stanovništva, a temeljem Procjene ugroženosti i odrediti konkretne mjere koje će se poduzeti kako bi se ostvarila odgovarajuća zaštita od požara u vidu određivanja točno određenih edukacija, njihova vremena i
sadržaja.

Programom zaštita od požara određuje se koje informacije glede zaštite od požara će se proslijediti stanovništvu putem Internet stranice, a koje putem oglasnih ploča i plakata te službenih glasila.

Članak 4.

Plan upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara Gradonačelnik grada Malog Lošinja donijet će u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 5.

Program upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara donijeti će se od strane Gradonačelnika Grada Malog Lošinja u roku od 2 mjeseca od dana stupanja na snagu Plana upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara.

Članak 6.

Stanovništvo Grada Malog Lošinja će se upoznati s neposrednom opasnošću od požara sirenom koju će u slučaju požara pustiti u pogon brodogradilište Lošinjske plovidbe na uobičajeni način na koji se u Republici Hrvatskoj označava opasnost od požara, za cijelo područje Grada, u slučaju većeg požara.

U slučaju lokalnog požara stanovništvo Grada Malog Lošinja koje se nalazi u blizini lokaliteta požara obavijestit će se putem kurira kako bi mogli osigurati zaštitu nepokretnih osoba, djece i ostalih osoba koje se ne mogu same zaštiti ili kretati i zaštitu stvari potrebnih za osnovne životne potrebe stanovnika i ostalih materijalnih i kulturnih dobara, te kako bi mogli pomoći u gašenju nastalog požara.

Priopćenja za stanovništvo u slučaju požara mogu se dati u slučaju potrebe, putem lokalne radio stanice i drugih elektroničkih medija, razglasnim uređajima i slanjem poruka na mobilne uređaje.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o donošenju Plana, programa i načina upoznavanja stanovništva Grada Malog Lošinja s opasnostima od požara (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 28/23).

Članak 8.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko – goranske županije”.

 

 

KLASA: 245-01/24-01/02

URBROJ: 2170-10-01-24

Mali Lošinj, 28. svibnja 2024.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr.vet.med., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2330&mjesto=10005&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr