SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 19. Petak, 3. svibnja 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

77.

Na temelju članka 2. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novinebroj 83/23), članka 62. stavka 4. i članka 65. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novinebroj 69/17 i 107/20), članka 28. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novinebroj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novinebroj 26/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), uz pozitivno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 28. ožujka 2024. godine (KLASA: 342-01/24-02/16, URBROJ: 2170-07-02/6-24-2), Županijska skupština na 26. sjednici održanoj 25. travnja 2024. godine, donijela je

O D L U K U

o II. izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat

Članak 1.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: Davatelj koncesije) donijela je Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat („Službene novinebroj 14/14 i 39/14, dalje u tekstu: Odluka o davanju koncesije) na temelju koje je sklopljen dana 1. srpnja 2014. godine Ugovor broj P 007/07/2014 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat, i dana 2. veljače 2015. godine Dodatak Ugovoru broj P 007/07/2014 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat s trgovačkim društvom Valamar Riviera d.d. (dalje u tekstu: Koncesionar).

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. Odluke o davanju koncesije alineja 9. briše se.

Članak 3.

U članku 4. Odluke o davanju koncesije riječi: „na vremensko razdoblje od 10 (deset) godinazamjenjuju se riječimana vremensko razdoblje od 10 (deset) godina i 6 (šest) mjeseci“.

Članak 4.

U članku 5. Odluke o davanju koncesije stavak 2. mijenja se i glasi:

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine i/ili načina izračuna i plaćanja naknade za koncesiju u određenom razdoblju, za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji u skladu s odredbom članka 57. stavcima 4., 5. i 6. Zakona koncesijama („Narodne novine“ 69/17 i 107/20) i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Najpovoljnijem ponuditelju“.

Članak 5.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Koncesionaru ponuditi sklapanje II. Dodatka Ugovoru broj P 007/07/2014 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat (dalje u tekstu: Dodatak Ugovoru).

Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše Dodatak Ugovoru, smatrat će se da odustaje od sklapanja Dodatka Ugovoru.

Za Davatelja koncesije Dodatak Ugovoru potpisuje Župan.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Obrazloženje

Na temelju Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat („Službene novinebroj 14/14 i 39/14, dalje u tekstu: Odluka o davanju koncesije) na temelju koje je sklopljen dana 1. srpnja 2014. godine Ugovor broj P 007/07/2014 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat, i dana 2. veljače 2015. godine Dodatak Ugovoru broj P 007/07/2014 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat na rok od deset godina. Koncesija traje do 1. srpnja 2024. godine.

Koncesionar je dostavio pismo inicijative za novu koncesiju. Pripremne radnje za pokretanje postupka za davanje nove koncesije odmah su pokrenute i za provedbu zahvata u prostoru potrebno je ishođenje lokacijske dozvole jer pismo inicijative sadrži nove djelatnosti u odnosu na postojeću koncesiju i to postavljanje pontonskog privezišta i gumenog grada u moru.

Člankom 57. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novinebroj 83/23, dalje u tekstu: ZPDML) propisano je da je do dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu ukoliko koncesija uključuje provedbu zahvata u prostoru te provesti postupak sukladno Pravilniku o mjerilima za vrednovanje prijava u postupku davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru na pomorskom dobru („Narodne novinebroj 4/24). Po utvrđenju potrebe ishođenja lokacijske dozvole biti će pozvan Koncesionar da dostavi potrebnu dokumentaciju budući da lokacijsku dozvolu treba ishodovati prije pokretanja postupka za davanje nove koncesije.

Radi dugotrajnosti postupaka nije izvjesno da će se novi postupak za davanje koncesije okončati do isteka postojeće koncesije odnosno do dana 1. srpnja 2024. godine, a radi kontinuiteta u pružanju usluge na plaži, produljuje se rok trajanja postojeće koncesije za šest mjeseci od dana isteka, odnosno od dana 1. srpnja 2024. godine, a sve u skladu s člankom 62. stavkom 4. Zakona koncesijama („Narodne novinebroj 69/17 i 107/20, dalje u tekstu: ZOK).

Ovom Odlukom mijenja se Odluka o davanju koncesije na način da više ne postoji mogućnost ograđivanja i naplate ulaska na plažu što je usklađeno s člankom 76. stavcima 6., 7. i 8. ZPDML-a.

Ovom Odlukom usklađuje se Odluka o davanju koncesije s člankom 57. ZOK-a u odnosu na mogućnosti izmjene koncesijske naknade.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Sukladno članku 52. stavku 12. ZPDML-a protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u skladu s propisom kojim se uređuju koncesije, odnosno u skladu sa člankom 96. stavkom 1. ZOK-a i člankom 406. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novinebroj 120/16 i 114/22).

KLASA: 024-04/24-01/3

URBROJ: 2170-01-01/5-24-19

Rijeka, 25. travnja 2024.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2325&mjesto=00001&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr