SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 19. Petak, 3. svibnja 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

76.

Na temelju članka 2. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novinebroj 83/23), članka 62. stavka 4. i članka 65. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novinebroj 69/17 i 107/20), članka 28. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novinebroj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novinebroj 26/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), uz pozitivno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 28. ožujka 2024. godine (KLASA: 342-01/24-02/16, URBROJ: 2170-07-02/6-24-2), Županijska skupština na 26. sjednici održanoj 25. travnja 2024. godine, donijela je

O D L U K U

o II. izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne

namjenesidrišta u uvali Balvanida, Grad Mali Lošinj

Članak 1.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: Davatelj koncesije) donijela je Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjenesidrišta u uvali Balvanida, Grad Mali Lošinj („Službene novinebroj 25/13 i 39/17, dalje u tekstu: Odluka o davanju koncesije) na temelju koje je sklopljen dana 1. kolovoza 2014. godine Ugovor broj P 010/07/2014 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjenesidrišta u uvali Balvanida, Grad Mali Lošinj i dana 19. veljače 2017. godine Dodatak Ugovoru broj P 010/07/2014 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjenesidrišta u uvali Balvanida, Grad Mali Lošinj s trgovačkim društvom Jadranka turizam d.o.o. (dalje u tekstu: Koncesionar).

Članak 2.

U članku 4. Odluke o davanju koncesije riječi: „na vremensko razdoblje od 10 (deset) godinazamjenjuju se riječimana vremensko razdoblje od 10 (deset) godina i 6 (šest) mjeseci“.

Članak 3.

U članku 8. Odluke o davanju koncesije stavak 2. mijenja se i glasi:

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine i/ili načina izračuna i plaćanja naknade za koncesiju u određenom razdoblju, za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji u skladu s odredbom članka 57. stavcima 4., 5. i 6. Zakona koncesijama („Narodne novine“ 69/17 i 107/20) i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Najpovoljnijem ponuditelju“.

Članak 4.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Koncesionaru ponuditi sklapanje II. Dodatka Ugovoru broj P010/07/2014 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjenesidrišta u uvali Balvanida, Grad Mali Lošinj (dalje u tekstu: Dodatak Ugovoru).

Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše Dodatak Ugovoru smatrat će se da odustaje od sklapanja Dodatka Ugovoru.

Za Davatelja koncesije Dodatak Ugovoru potpisuje Župan.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Obrazloženje

Na temelju Odluke o davanju koncesije sklopljen je dana 1. kolovoza 2014. godine Ugovor broj P 010/07/2014 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjenesidrišta u uvali Balvanida, Grad Mali Lošinj i dana 19. veljače 2017. godine Dodatak Ugovoru broj P 010/07/2014 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju gospodarsko korištenje luke posebne namjenesidrišta u uvali Balvanida, Grad Mali Lošinj na rok od deset godina. Koncesija traje do 1. kolovoza 2024. godine.

Koncesionar je Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: Upravni odjel) dana 19. listopada 2023. godine dostavio pismo inicijative za novu koncesiju. Pripremne radnje za pokretanje postupka za davanje nove koncesije odmah su pokrenute i utvrđeno je da se radi o zahvatu u prostoru za koji će biti potrebno ishođenje nove lokacijske dozvole.

Kako je Pravilnik o mjerilima za vrednovanje prijava u postupku davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru na pomorskom dobru („Narodne novinebroj 4/24) stupio na snagu 18. siječnja 2024. godine pozvan je Koncesionar da dostavi dokumentaciju koja je potrebna za objavu, javnog poziva. Potrebna dokumentacija dostavljena je dana 1. veljače 2024. godine, a Upravni odjel je dana 1. ožujka 2024. godine, na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije, objavio Javni poziv za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju sidrišta u uvali Balvanida u Gradu Malom Lošinju koji otvoren 15 dana od dana objave. Nakon okončanja postupka kojim će se odabrati gospodarski subjekt za ishođenje lokacijske dozvole potrebno je ishoditi lokacijsku dozvolu prije pokretanja postupka za davanje koncesije.

Radi dugotrajnosti postupaka nije izvjesno da će se novi postupak za davanje koncesije okončati do isteka postojeće koncesije odnosno do dana 1. kolovoza 2024. godine, a radi kontinuiteta u pružanju usluge na sidrištu, produljuje se rok trajanja postojeće koncesije za šest mjeseci od dana isteka, odnosno od dana 1. kolovoza 2024. godine, a sve u skladu s člankom 62. stavkom 4. Zakona koncesijama („Narodne novinebroj 69/17 i 107/20, dalje u tekstu: ZOK).

Ovom Odlukom usklađuje se Odluka o davanju koncesije s člankom 57. ZOK-a u odnosu na mogućnosti izmjene koncesijske naknade.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Sukladno članku 52. stavku 12. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novinebroj 83/23) protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u skladu s propisom kojim se uređuju koncesije, odnosno u skladu sa člankom 96. stavkom 1. ZOK-a i člankom 406. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novinebroj 120/16 i 114/22).

KLASA: 024-04/24-01/3

URBROJ: 2170-01-01/5-24-17

Rijeka, 25. travnja 2024.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2325&mjesto=00001&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr