SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 11. Srijeda, 13. ožujka 2024.
OPĆINA VINODOLSKA

7.

Na temelju članka 10. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj: 29/19. i 98/19.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20. – pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 20. sjednici održanoj 6. ožujka 2024., donosi

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i vijećnika s liste grupe
birača zastupljenih u općinskom vijeću Općine Vinodolska općina za 2024. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača (u daljnjem tekstu: nezavisni vijećnici) zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2024. godinu, koja sredstva su osigurana u Proračunu Općine Vinodolske općine za 2024. godinu, u iznosu od 5.000,00 EUR-a.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika Općinskog vijeća tako da se političkim strankama i vijećniku s liste birača dodjele sredstva razmjerno broju članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća, izuzev onih vijećnika koji su se odrekli prava ili imaju rješenje Izbornog povjerenstva o isplati navedene naknade.

Članak 3.

Osnovica za izračun sredstava utvrđuje se u iznosu od 454,55 EUR-a.

Članak 4.

Političkim strankama i vijećnicima s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva u Proračunu Općine Vinodolske općine za 2024. godinu, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

sredstva iz članka 4. ove odluke doznačuje jedinstveni upravni odjel, odsjek za financije, proračun i društvene djelatnosti, na žiro račun političke stranke, odnosno na poseban račun člana općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/24-01/1

URBROJ: 2170-34-02-24-242

Bribir, 6. ožujka 2024.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2317&mjesto=91253&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr