SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 11. Srijeda, 13. ožujka 2024.
OPĆINA VINODOLSKA

4.

Temeljem članka 76., 77., 78., 79. i 80. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 144/21.), članka 1. i 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj: 85/23.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20. – pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 20. sjednici održanoj 6. ožujka 2024., donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna Općine Vinodolske općine
za 2023. godinu

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vinodolske općine za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

Prihodi i primici 31.12.2023. godine 3.029.193,04 EUR

Stanje žiro računa i blagajne 31.12.2023.

godine 247.628,19 EUR

Ostvareni rashodi i izdaci 31.12.2023.

godine 2.913.061,36 EUR

Višak prihoda i primitaka 116.131,68 EUR

Članak 2.

Obaveze prema dobavljačima na dan 31.12.2023. godine:

- dospjele obaveze 103.850,01 EUR

- nedospjele obaveze 1.248.145,54 EUR

Članak 3.

Dospjele obaveze prema dobavljačima će se podmiriti iz:

Prihoda Proračuna Općine za 2024. godinu 0,00 EUR

Višak prihoda po bilanci za 2023.godinu 103.850,01 EUR

Članak 4.

Iznos sredstava na dan 31.12.2023.godine od 247.628,19 Eura prenosi se kao financijska imovina u 2024. godini sa danom 01.01.2024. godine i koristi se za podmirenje tekućih izdataka plaćenih u razdoblju od 01.01.2024. godine do 31.01.2024. godine.

Članak 5.

Pregled izvršenja prihoda i rashoda Godišnjeg izvještaja obračunat po skupinama utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda.

Članak 6.

Posebni dio Godišnjeg izvještaja za 2023. godinu sadrži detaljniji pregled izvršenja namjene izdataka po razdjelima i glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika.

Članak 7.

Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/24-01/1

URBROJ: 2170-34-02-24-239

Bribir, 6. ožujka 2024.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2317&mjesto=91253&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr