SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 10. Četvrtak, 7. ožujka 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

41.

Župan Primorsko-goranske županije, na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), članka 52. stavka 1. točke 10. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ br. 23/09, 9/13, 5/18, 8/18, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ br. 23/14, 16/15, 3/16 i 16/21), na prijedlog pročelnika upravnih tijela Primorsko-goranske županije, te nakon savjetovanja s Povjerenikom Sindikalne podružnice Primorsko-goranska županija, utvrdio je dana 28. veljače 2024. godine, sljedeći

PLAN

prijma u službu u upravna tijela
Primorsko-goranske županije za 2024. godinu

I.

Ovaj Plan utvrđuje se za upravna tijela Primorsko-goranske županije ustrojena Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 29/19, 27/23 i 38/23).

Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Plan prijma u službu) je kratkoročni plan.

Plan prijma u službu utvrđen je na temelju pisanih prijedloga pročelnika upravnih tijela Primorsko-goranske županije za slobodna radna mjesta utvrđena pravilnicima o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije i planiranih sredstava za prijam službenika i namještenika utvrđenih Proračunom Primorsko-goranske županije za 2024. godinu.

II.

Na temelju Plana prijma u službu, slobodna radna mjesta popunjavat će se putem javnog natječaja, premještajem ili sporazumom o prijmu u službu.

Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme, popunjavat će se putem oglasa koji se obvezno objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

III.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te vježbenika na određeno vrijeme utvrđuje se u Tablici koja je sastavni dio ovoga Plana.

IV.

U Primorsko-goranskoj županiji osigurana je zastupljenost nacionalnih manjina temeljem članka 56.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20).

V.

Pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje se sukladno posebnim zakonima i to:

• Članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23)

• Članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20)

• Članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19)

• Članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21).

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno navedenim zakonima, ukoliko su se u prijavi na natječaj pozvali na to pravo te priložili potrebne isprave kao dokaz o statusu, odnosno druge isprave sukladno posebnim propisima, imaju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

VI.

Župan će revidirati, u suradnji s pročelnicima upravnih tijela Primorsko-goranske županije, planirane potrebe popunjavanja radnih mjesta radi utvrđivanja potrebe izmjena i dopuna usvojenog Plana prijma u službu.

Revizija Plana prijma u službu vršit će se u pravilu jednom godišnje ili ukoliko se utvrdi da upravna tijela Primorsko-goranske županije ne provode planirane postupke popunjavanja radnih mjesta.

Župan može, po reviziji ovog Plana ili izvan rokova navedenih u stavku 2. ove točke, izmijeniti ili dopuniti Plan prijma u službu i na obrazloženi zahtjev pročelnika upravnog tijela.

VII.

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 100-01/24-01/1

URBROJ: 2170-06-01/2-24-3

Rijeka, 28. veljače 2024.

ŽUPAN

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2316&mjesto=00001&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr