SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 8. Petak, 23. veljače 2024.
GRAD KRK

9.

Na temelju članka 103. Zakona o cestama (“Narodne novine“, broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23, 133/23) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst, 6/21 i 47/23), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. veljače 2024. godine, donijelo je

ODLUKU

o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra na k.č. 2202/14 k.o. Krk – grad (z.č. 1056/35 k.o. Krk) upisana u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, u z.k.ul 7937 za k.o. Krk, kao javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Krka (OIB:12405095116), Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, te u katastarskom operatu kao dvorište površine 1 m2.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik grada Krka da podnese prijedlog Općinskom sudu u Crikvenici, Stalnoj službi u Krku, kao nadležnom zemljišnoknjižnom sudu, da na temelju članka 103. stavak 3. Zakona o cestama, provede ovu Odluku u zemljišnoj knjizi na način da se na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvrši brisanje upisa: javno dobro u općoj upotrebi u neotuđivom vlasništvu Grada Krka, te izvrši upis prava vlasništva na ime i za korist: Grada Krka (OIB: 12405095116 ) sa sjedištem u Krku, Trg bana Josipa Jelačića 2.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 944-05/20-01/17

UR.BROJ:2170-09-01-24-24

Krk, 20. veljače 2024.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2313&mjesto=51500&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr