SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 1. Petak, 5. siječnja 2024.
GRAD RAB

2.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/11), članka 62. Statuta Dječjeg vrtića „Pahuljica“ Rab i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 30. prosinca 2023. godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o visini ekonomske cijene usluga
u Dječjem vrtiću „Pahuljica“ Rab

Članak 1.

U Odluci o visini ekonomske cijene usluga u Dječjem vrtiću „Pahuljica“ Rab (donesenoj na sjednici Gradskog vijeća Grada Raba 4. listopada 2011. godine, KLASA: 023-06/11-01/03, URBROJ: 2169-01-02-01-11-14 te „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/16, 4/20 i 11/23) u članku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

„- 546,98 EUR za cjelodnevni, 10-satni boravak djeteta, (s četiri obroka) u jasličkom ili vrtićkom programu.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/07

URBROJ: 2170-13-02-01/02-23-9

Rab, 30. prosinca 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

PREDSJEDNIK

Željko Dumičić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2306&mjesto=51280&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr