SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 45. Četvrtak, 14. prosinca 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

102.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13 - službeni pročišćeni tekst, 144/12, 137/15 - službeni pročišćeni tekst, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 13. sjednici održanoj 6. prosinca 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o sufinanciranju troškova obrazovanja

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom o sufinanciranju troškova obrazovanja (dalje u tekstu: Odluka) utvrđuju se korisnici, uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova obrazovanja učenika i studenata.

(2) Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

(3) Pod istim uvjetima iz ove Odluke pravo ostvaruju i posvojitelji/skrbnici/udomitelji malodobnog djeteta.

Članak 2.

Ovom se Odlukom utvrđuju sljedeća prava iz sustava obrazovanja:

- pravo na sufinanciranje školarine za osnovnu školu

- pravo na sufinanciranje produženog boravka u osnovnoj školi

- pravo na sufinanciranje troškova nabave školskog pribora

- pravo na sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola i studenata

- pravo na sufinanciranje dodatnog obrazovanja ili prekvalifikacije.

Članak 3.

(1) Pravo na sufinanciranje školarine za osnovnu školu, koje osnivač nije lokalna ili regionalna samouprava, može ostvariti učenik pod sljedećim uvjetima:

- ima prebivalište na području općine Omišalj na dan podnošenja zahtjeva

- oba roditelja, skrbnik, samohrani roditelj ili roditelj s kojim dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji učenika imaju prebivalište na području općine Omišalj na dan podnošenja zahtjeva.

(2) Zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka podnosi roditelj učenika.

Članak 4.

(1) Pravo na sufinanciranje produženog boravka u osnovnoj školi može ostvariti učenik pod sljedećim uvjetima:

- ima prebivalište na području općine Omišalj na dan podnošenja zahtjeva

- oba roditelja, skrbnik, samohrani roditelj ili roditelj s kojim dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji učenika imaju prebivalište na području općine Omišalj na dan podnošenja zahtjeva.

(2) Zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka podnosi roditelj učenika.

(3) Općina Omišalj sklopit će ugovor s Osnovnom školom Omišalj o sufinanciranju produženog boravka za učenike koji pohađaju Osnovnu školu Omišalj.

(4) Za učenike drugih osnovnih škola zahtjevi će se podnositi po raspisanom javnom pozivu.

Članak 5.

(1) Pravo na sufinanciranje troškova nabave školskog pribora (udžbenici, radne bilježnice i ostali školski pribor) imaju svi učenici Osnovne škole Omišalj, učenici drugih osnovnih škola te redoviti učenici srednjih škola pod sljedećim uvjetima:

- učenik ima prebivalište na području općine Omišalj na dan podnošenja zahtjeva

- oba roditelja, skrbnik, samohrani roditelj ili roditelj s kojim dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji učenika imaju prebivalište na području općine Omišalj na dan podnošenja zahtjeva.

- pravo na sufinanciranje nabave školskog pribora nisu ostvarili po nekoj drugoj osnovi.

(2) Zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka podnosi roditelj učenika.

(3) Općina Omišalj sklopit će ugovor s Osnovnom školom Omišalj o nabavi školskog pribora za učenike Osnovne škole Omišalj.

(4) Za učenike drugih osnovnih škola i redovite učenike srednjih škola zahtjevi će se podnositi po raspisanom javnom pozivu.

Članak 6.

(1) Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola i studenata može ostvariti učenik/student koji se obrazuje u srednjoj školi/na sveučilištu izvan Primorsko-goranske županije.

(2) Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola može ostvariti učenik pod sljedećim uvjetima:

- ima prebivalište na području općine Omišalj na dan podnošenja zahtjeva

- oba roditelja, skrbnik, samohrani roditelj ili roditelj s kojim dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji učenika imaju prebivalište na području općine Omišalj na dan podnošenja zahtjeva.

(3) Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza studenata može ostvariti student pod sljedećim uvjetom:

- ima prebivalište na području općine Omišalj na dan podnošenja zahtjeva.

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 2. ovog članka podnosi roditelj učenika.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 3. ovog članka podnosi student.

(6) Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza ostvaruje se na način da se korisniku-učeniku srednje škole sufinancira devet, a korisniku-studentu deset povratnih međugradskih karata u maksimalnom iznosu do iznosa mjesečne pokazne karte koji ostvaruju učenici/studenti koji se obrazuju u Rijeci.

Članak 7.

(1) Pravo na sufinanciranje troškova dodatnog obrazovanja ili prekvalifikacije (izuzev onih programa obrazovanja koje sufinancira Hrvatski zavod za zapošljavanje) može ostvariti korisnik pod sljedećim uvjetima:

- ima prebivalište na području općine Omišalj na dan podnošenja zahtjeva

- dodatnim obrazovanjem/prekvalifikacijom korisnik je stekao zvanje koje se upisuje u evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

(2) Zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka podnosi korisnik.

Članak 8.

(1) Zahtjev za dodjelu prava iz članka 3., 4., 5., 6. i 7. ove Odluke podnosi se Upravnom odjelu Općine Omišalj na temelju javnog poziva kojeg raspisuje Upravni odjel, Odsjek za društvene djelatnosti i opće poslove, objavljenog na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Općine Omišalj.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, u slučajevima iz članka 4. stavka 3. i članka 5. stavka 3. ove Odluke, ne objavljuje se javni poziv.

(3) Javnim pozivom odredit će se dokumentacija koju je potrebno priložiti zahtjevu, način sufinanciranja prava te ostali potreban sadržaj.

(4) Javni poziv raspisat će se, u pravilu, u kolovozu za nadolazeću školsku/akademsku godinu.

Članak 9.

Odluku o visini sufinanciranja troškova svakog od prava iz članka 2. ove Odluke donosi Općinski načelnik uvažavajući osigurana sredstva u proračunu.

Članak 10.

(1) Upravni odjel na temelju podesenih zahtjeva sastavlja listu kandidata za dodjelu prava i dostavlja je načelniku u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.

(2) Odluku o dodjeli prava donosi načelnik u roku od 30 dana od dana zaključenja javnog poziva.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/130

URBROJ: 2170-30-23-24

Omišalj, 6. prosinca 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2300&mjesto=51513&odluka=102
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr