SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 42. Srijeda, 29. studenog 2023.
OPĆINA LOPAR

40.

Na temelju članka 103. stavka 2. Zakona o cestama (“Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 19. Statuta Općine Lopar (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21 i 33/22), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 25. studenog 2023. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

Članak 1.

Ukida se svojstvo (status) javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao k.č. 10166/2 put sa 211 m2, upisana u zk.ul. POPIS I, k.o. Lopar.

Članak 2.

Utvrđuje se da nekretnina iz članka 1. ove Odluke u gore navedenoj površini ne predstavlja put već je sastavni dio školskog igrališta i okoliša spomenika te će kao takva biti upisana u zemljišne knjige i katastar po ukidanju statusa javnog dobra.

Članak 3.

Temeljem ove Odluke Općinski sud u Crikvenici, Stalna služba u Rabu, Zemljišno-knjižni odjel izvršiti će brisanje statusa javnog dobra na nekretnini u površini navedenoj u članku 1. ove Odluke, te će izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Lopar.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 011-02/23-01/6

URBROJ: 2170-24-01-23-9

Lopar, 25. studenog 2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2297&mjesto=51281&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr