SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 42. Srijeda, 29. studenog 2023.
OPĆINA LOPAR

35.

Na temelju članaka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko -goranske županije“ broj 5/21 i 33/22), Općinsko vijeće Općine Lopar, na 19. sjednici održanoj dana 25. studenog 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o porezima Općine Lopar

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se porezi koji pripadaju Općini Lopar, visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza.

II. VRSTE POREZA OPĆINE LOPAR

Članak 2.

Porezi Općine Lopar su:

1. porez na potrošnju,

2. porez na kuće za odmor,

3. porez na korištenje javnih površina

Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuće za odmor

Članak 4.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 5,00 EUR po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na cijelom području Općine Lopar.

Porez na korištenje javnih površina

Članak 5.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju fizičke i pravne osobe:

1. koje koriste javnu površinu za držanje raznog materijala i robe, građevnog materijala i građevnog otpada, a koje ne služi obavljanju djelatnosti trgovine, odnosno prodaji proizvoda i pružanju usluga, te

2. koje koriste javnu površinu u druge namjene, a nemaju zaključen ugovor o zakupu javne površine,

3. koje koriste javnu površinu temeljem sklopljenog ugovora s Općinom Lopar.

Članak 6.

• Porez na korištenje javnih površina za korištenja javnih površina utvrđuje se kako slijedi:

                                               *datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

• Porez na korištenje javnih površina plaća se godišnje u iznosu od 7,40 EUR po četvornom metru zemljišta koji se koristi (okućnice, vrtova, parkirališta) s time da najmanja površina za obračun iznosi 1m2.

• Korištenje javnih površina u poslovne svrhe razvrstava se u 6 zona koje obuhvaćaju:

Porez na korištenje javne površine plaća se u dvije rate s time da prva rata dospijeva 15 dana od dana dostave rješenja, a druga rata dospijeva do 15. srpnja tekuće godine.

Članak 7.

Porez na korištenje javne površine ne plaća se na korištenje javne površine za potrebe Općine Lopar, za korištenje javne površine za čije se korištenje plaća drugo javno davanje ili za korištenje javne površine za koju se plaća zakupnina Općine Lopar ili druga naknada temeljem posebnog ugovora.

Od plaćanja poreza na korištenje javne površine oslobođene su neprofitne udruge, obrazovne ustanove, sportski klubovi, ustanove, kada javnu površinu koriste za potrebe djelatnosti za koje su osnovane kao i političke stranke, nezavisne liste i pojedinačni kandidati na izborima za vrijeme trajanja izborne promidžbe.

Poreza na korištenje javnih površina oslobođeno je korištenje javne površine u humanitarne svrhe kao i radi organizacije manifestacija i drugih događanja od interesa za Općinu Lopar prema odluci Općinskog načelnika.

III. NAČIN UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA

Članak 8.

Upravni odjeli Općine Lopar obavljati će poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Lopar ("Službene novine Primorsko-goranske županije", br. 33/22, 16/23).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a primjenjuje se od 0l. siječnja 2024. godine.

KLASA: 011-02/23-01/6

URBROJ:2170-24-01-23-5

Lopar, 25. studenog 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2297&mjesto=51281&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr