SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 42. Srijeda, 29. studenog 2023.
OPĆINA LOPAR

33.

Na temelju članka 103. stavka 2. Zakona o cestama (“Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 19. Statuta Općine Lopar (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21 i 33/22), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 25. studenog 2023. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU

o Izmjeni i dopuni Odluke o ukidanju statusa
javnog dobra u općoj uporabi

Članak 1.

U Odluci o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Lopar (KLASA:011-03/16-01/01, URBROJ: 2169/02-01/16-45) od 23. prosinca 2016. godine, u članku 1. riječi: „Ukida se svojstvo (status) javnog dobra u općoj uporabi - puta na dijelu nekretnine označene kao k.č. 10230 k.o. Lopar u površini od 34 m2, označenog slovima A, B, C, D, E, F, G, H, I, J do A u Prikazu stvarnog stanja terena - izrađenog 20. lipnja 2016. godine od strane Adonis d.o.o. za geodetske poslove iz Raba.“, zamjenjuju se riječima: ”Ukida se svojstvo (status) javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao k.č. 10230/2 k.o. Lopar, površine 34m2 upisana u zk.ul. POPIS I“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-02/23-01/6

URBROJ:2170-24-01-23-10

Lopar, 25. studenog 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2297&mjesto=51281&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr