SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 42. Srijeda, 29. studenog 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

223.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), članka 28. stavka 1. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 22 .sjednici održanoj 23. studenog 2023. godine, donijela je

PRAVILNIK

o dopuni Pravilnika o kriterijima, mjerilima
i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge

Članak 1.

U Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službene novine“ broj 34/15 i 18/21), u članku 31. stavku 1. na kraju stavka umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: „najkasnije u roku 8 dana od dana donošenja odluke.“.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/8

URBROJ: 2170-01-01/5-23-29

Rijeka, 23. studenog 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2297&mjesto=00001&odluka=223
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr