SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 42. Srijeda, 29. studenog 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

218.

Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 48. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), članka 14. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 10/17 i 83/23), članka 28. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), uz pozitivno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 10. listopada 2023. godine (KLASA: 342-01/23-02/41, URBROJ: 2170-07-02/3-23-2), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 22. sjednici održanoj 23. studenog 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje izložbenog prostora
tradicijske brodogradnje u drvu i sportsko-rekreacijske djelatnosti, Općina Malinska-Dubašnica

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija (dalje u tekstu: Davatelj koncesije) iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje izložbenog prostora tradicijske brodogradnje u drvu i sportsko-rekreacijske djelatnosti, Općina Malinska - Dubašnica.

PODRUČJE I PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Koncesija se daje na pomorskom dobru ukupne površine 1697 m2 koji se sastoji od kopnenog dijela površine 346 m2 i morskog dijela površine od 1351 m2 . Kopneni dio površine sastoji se od k.č. br. 34/7 k.o. Bogović upisane u zemljišnoj knjizi kao pomorsko dobro i dijela kopna površine 121 m2 ispod navedene k.č. prema moru koji nema svoju oznaku. Na k.č. br. 34/7 k.o. Bogović nalazi se objekt s nadstrešnicom ukupne površine 151 m2 za koji je izdana pravomoćna Uporabna dozvola.

Utvrđuje se da je u tijeku preoblikovanje zemljišne knjige za k.o. Malinska-Dubašnica i da k.č.br. 34/7 zajedno sa k.č. br. 34/1 i 34/8, sve upisane u zk.ul. br. 2422, k.o. Bogović ulazi u sastav novoformirane kč.br. 8212/4 upisane u zk.ul. 3478 k.o. Malinska-Dubašnica.

Koncesija se daje bez prava na gradnju i bez mogućnosti ograđivanja i naplate ulaza.

Sastavni dio ove Odluke čine Grafički prikaz područja koncesije u mjerilu 1:500 s koordinatama u HTRS96/TM sustavu izrađen od „Geo-LIne“ d.o.o. u travnju 2023. godine i Dokumentacija za nadmetanje koji se ne objavljuju.

Po stupanju na snagu ove Odluke Dokumentacija za nadmetanje činiti će sastavni dio Obavijesti o namjeri davanja koncesije i objaviti će se u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“ – dalje u tekstu: EOJN.

Članak 3.

Gospodarsko korištenje uključuje:

• korištenje postojećeg objekta sa nadstrešnicom ukupne površine 151 m2 za izložbeni i interpretacijski prostor tradicijske brodogradnje u drvu,

• iznajmljivanje brodica – do 4 kom.,

• iznajmljivanje sandolina, pedalina i drugih rekvizita za sport i razonodu do 20 kom.,

• iznajmljivanje ležaljki i suncobrana – do 6 kompleta.

Članak 4.

Koncesionar će za vrijeme trajanja koncesije biti u obvezi:

• u pomorsko dobro izvršiti ulaganja u vrijednosti od minimalno 70.000,00 eura i to u izgradnju novih tradicijskih plovila ili rekonstrukciju postojećih tradicijskih plovila, u održavanje izložbenog prostora tradicijske brodogradnje u drvu, nabavku opreme za obavljanje djelatnosti te u zaštitu okoliša od čega 50% u prve tri godine trajanja koncesije. Ostatak ulaganja mora biti sukladan Studiji koju će Koncesionar dostaviti u svojoj Ponudi (dalje u tekstu: Studija),

• opremu koja se koristi za iznajmljivanje ukloniti s pomorskog dobra u razdoblju kad se ne koriste (izvan sezone),

• na koncesioniranom području postaviti psihološku branu u moru koja ograđuje koncesiju s morske strane,

• Davatelju koncesije dostavljati izvješća i dokaze o ostvarenim investicijskim ulaganjima na koncesioniranom području. Izvješća će se dostavljati do kraja siječnja tekuće godine za prošlu godinu,

• na koncesioniranom području postaviti info ploču s osnovnim podacima o koncesiji za što će Davatelj koncesije koncesionaru dostaviti predložak izgleda info ploče,

• u obavljanju djelatnosti koje uključuju plovne objekte postupati u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 72/21) i Pravilnikom o sustavu obilježavanja plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe („Narodne novine“ broj 39/20).

Postavljanje reklamnih i oglasnih panoa te druge slične opreme koja se koristi za komercijalne potrebe na području koje se daje u koncesiju nije dozvoljeno bez prethodne suglasnosti nadležnog upravnog tijela Davatelja koncesije. Ukoliko koncesionar, nakon dobivene suglasnosti nadležnog upravnog tijela Davatelja koncesije, bude ostvarivao prihode od postavljanja reklamnih i oglasnih panoa te druge slične opreme koja se koristi u komercijalne svrhe prihodi se imaju uključiti u obračun za promjenjivi dio koncesijske naknade.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 5.

Koncesija se daje na rok od 10 (deset) godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 6.

Početni iznos godišnje naknade za koncesiju iznosi za:

• 1.659,25 eura (slovima:tisućušestopedesetdeveteuraidvadesetpetcenti) odnosno 0,98 eura/m2

• promjenjivi dio koncesijske naknade: 3% od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na području koncesije.

U skladu s člankom 58. stavkom 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23 – dalje u tekstu: ZPDML) promjenjivi dio naknade za koncesiju utvrđuje se u postotku prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti za koju je koncesija dana, s time da godišnji iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju za sve godine korištenja ne može biti manji od iznosa ponuđenog Studijom.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine i/ili načina izračuna i plaćanja naknade za koncesiju u određenom razdoblju, za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji u skladu s odredbama članka 57. stavka 4. 5. i 6. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20 – dalje u tekstu: ZOK) i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

Koncesionar je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

UVJETI PRAVNE I POSLOVNE, FINANCIJSKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI I ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE NJIHOVO ISPUNJENJE

Članak 7.

Ponuda obavezno sadrži dokumente propisane Dokumentacijom za nadmetanje, izjave koje su sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje i dokumentaciju sukladno članku 56. ZPDML i članku 18. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 10/17 i 83/23 – dalje u tekstu: Uredba) koja se primjenjuje prema članku 231. stavku 1. ZPDML.

Članak 8.

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u EOJN.

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Riva 10, 51000 Rijeka, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Dostava ponude za koncesiju - tradicijski obrt Malinska-Dubašnica- ne otvarati“ preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u pisarnicu Primorsko-goranske županije s adresom ponuditelja.

Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana je hrvatski jezik i latinično pismo.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 9.

U slučaju dva ili više ponuditelja najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. i 22. Uredbe.

OTVARANJE PONUDA

Članak 10.

Otvaranje ponuda obavit će Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko–goranskoj županiji (dalje u tekstu: Stručno povjerenstvo) po isteku roka za predaju ponuda u prostorijama Primorsko-goranske županije, Slogin kula 2, Rijeka.

Prilikom otvaranja pristiglih ponuda utvrđuje se broj dostavljenih ponuda, čita rekapitulacijski list i provjerava da li je dostavljena sva tražena dokumentacija.

Ne može se prihvatiti Ponuda ponuditelja koji je dostavio svu potrebnu dokumentaciju u Ponudi ukoliko ima nepodmirenih dospjelih obveza temeljem javnih davanja i ukoliko na obrascu o solventnosti (BON 2) ima evidentirano više od 15 dana neprekinute blokade glavnog računa u posljednjih šest mjeseci.

Ponuda iz stavka 3. ovoga članka isključuje se iz daljnjeg postupka ocjenjivanja.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 11.

Stručno povjerenstvo pregledava i ocjenjuje pristigle ponude i utvrđuje prijedlog odluke o davanju koncesije ili prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije, uz obrazloženje istog.

Prijedlog odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije koja donosi odluku o davanju koncesije ili odluku o poništenju postupka davanja koncesije.

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda u kojem slučaju ponuditelji nemaju prava na bilo kakva potraživanja od Davatelja koncesije.

UGOVOR O KONCESIJI

Članak 12.

Ugovor o koncesiji ne smije se sklopiti prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju. Ako je pokrenut postupak pravne zaštite, ugovor o koncesiji sklapa se kad odluka o davanju koncesije postane izvršna.

Davatelj koncesije će najpovoljnijem ponuditelju ponuditi sklapanje ugovora o koncesiji u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o davanju koncesije. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora o koncesiji ili ne dostavi dokumentaciju koja je uvjet za sklapanje ugovora o koncesiji u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o koncesiji, te se može naplatiti garancija odnosno zadržati novčani polog za ozbiljnost ponude.

Uvjet za sklapanje Ugovora o koncesiji je ispunjenje obveze najpovoljnijeg ponuditelja da najkasnije 10 dana prije isteka roka za sklapanje ugovora o koncesiji preda Davatelju koncesije:

• Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

• Izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i posjetitelja, te njihovih stvari,

• Bjanko zadužnicu/e najmanje u iznosu dvostruke naknade za koncesiju solemniziranu/e kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja stalnog i promjenjivog dijela naknade za koncesiju,

• Važeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora o koncesiji, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti i jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti temeljem ugovora o koncesiji,

• Uvjete sigurne plovidbe nadležne Ispostave Lučke kapetanije za obavljanje djelatnosti plovnim objektima s područjem odobrenog uplovljavanja i isplovljavanja plovila ili očitovanje nadležne Lučke kapetanije da isto nije potrebno za područje koncesije,

Za Davatelja koncesije ugovor o koncesiji potpisuje Župan.

Način i uvjeti plaćanja koncesijske naknade, te međusobna prava i obveze Davatelja koncesije i koncesionara detaljnije će se urediti Ugovorom o koncesiji čiji predložak je sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje.

Članak 13.

Ugovor o koncesiji može se mijenjati bez pokretanja novoga postupka davanja koncesije u skladu s člankom 59. ZPDML i u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuju koncesije.

Ugovor o koncesiji može se prenijeti na treću osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama članka 66. ZOK.

Sukladno članku 61. ZPDML Koncesionar može s trećim osobama sklopiti ugovor o poslovnoj suradnji za sporednu djelatnost.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Članak 14.

Sukladno članku 52. stavku 12. ZPDML protiv ove Odluke i Dokumentacije za nadmetanje koja je njezin sastavni dio može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u skladu s propisom kojim se uređuju koncesije, odnosno u skladu sa člankom 96. stavkom 1. ZOK i člankom 406. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22).

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Postupak davanja koncesije započinje danom objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u EOJN zajedno s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom koju čini Dokumentacija za nadmetanje s Predloškom studije gospodarske opravdanosti s Priručnikom za izradu i ostalim prilozima.

KLASA: 024-04/23-01/8

URBROJ: 2170-01-01/5-23-19

Rijeka, 23. studenog 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2297&mjesto=00001&odluka=218
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr