SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 42. Srijeda, 29. studenog 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

216.

Na temelju članka 14. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko- goranske županije za 2023. godinu („Službene novine“ broj 43/22 i 38/23), članka 65. stavka 4. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 22. sjednici održanoj 23. studenog 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o rasporedu sredstava Domu zdravlja Primorsko-goranske županije za financiranje aktivnosti „Specijalizacije doktora medicine“

Članak 1.

Raspoređuju se sredstva Domu zdravlja Primorsko-goranske županije, osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2023 godinu, Razdjel 04 Upravni odjel za zdravstvo, Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge, A 420603 Specijalizacije doktora medicine, u ukupnom iznosu od 651.000,00 eura, na način:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

'

Članak 2.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke zaključi ugovor sa Domom zdravlja Primorsko-goranske županije o korištenju raspoređenih sredstava prema članku 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/8

URBROJ: 2170-01-01/5-23-15

Rijeka, 23. studenog 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2297&mjesto=00001&odluka=216
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr