SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 38. Četvrtak, 2. studenog 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

198.

Na temelju članka 75. stavka 7. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 141/22), članka 67. Statuta Primorsko-goranske županije (,,Službene novine' broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), na prijedlog Zajednice sportova Primorsko-goranske županije i Saveza školskih sportskih društava Primorsko-goranske županije, Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 21. sjednici održanoj 26. listopada 2023. godine, donijela je

P R A V I L N I K

o načinu donošenja javnih potreba u sportu
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Pravilnikom o načinu donošenja javnih potreba u sportu Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se kriteriji financiranja javnih potreba u sportu, mjerila za osiguranje sredstava, metodologija i rokovi za izradu i dostavu prijedloga programa javnih potreba, način izvršavanja programa javnih potreba, način i rokovi izvještavanja o provedbi programa javnih potreba te metodologija izrade financijskih planova korisnika javnih potreba u sportu.

Članak 2.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sportsku zajednicu i školski sportski savez (u daljnjem tekstu: Korisnici) osnovani za područje Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Program javnih potreba u sportu čine sportski programi i projekti od interesa za Primorsko-goransku županiju.

Prijedlog programa javnih potreba predlažu Korisnici iz članka 2. ovog Pravilnika na temelju vlastitih potreba i potreba članica iskazanih putem javnih poziva odnosno na način definiran internim aktima Korisnika, vodeći se pritom odredbama Zakona o sportu i ovog Pravilnika.

Članak 4.

Sportski programi i projekti od interesa za Primorsko-goransku županiju sukladno članku 3. ovog Pravilnika utvrđuju se prema sljedećim kriterijima koji su osnov za financiranje:

- usmjerenost na poticanje i promicanje sporta provedbom mjera kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim dokumentom razvoja sporta na području Primorsko-goranske županije,

- doprinos osnaživanju sustava sporta,

- poticanje te provedba mjera za povećanje broja aktivnih sportaša i rekreativaca,

- osiguranje dostupnosti te organizacija sportskih i rekreativnih programa za djecu, mladež, studente, sportaše i građane te osobe s invaliditetom i gluhe osobe,

- djelovanje s ciljem pozicioniranja sporta kao pokretača društvenih djelatnosti,

- poticanje izvrsnosti i nagrađivanje vrhunskih sportskih rezultata,

- usmjerenost na razvoj stručnog kadra u sportu kroz dodatno obrazovanje i osposobljavanje te poticanje zapošljavanja u sustavu sporta,

- poticanje uključivosti sudionika s područja Gorskog kotara i otoka u sportske aktivnosti te poticanje na korištenje sportske infrastrukture na području Gorskog kotara i otoka,

- usmjerenost na održivi i ravnomjeran regionalni razvoj sportskih djelatnosti.

Korisnici u predlaganju programa javnih potreba u sportu su u obvezi zadovoljiti minimalno jedan kriteriji financiranja iz stavka 1. ovog članka za svaki pojedini program ili projekt.

Članak 5.

Sredstva za provedbu programa javnih potreba u sportu Primorsko-goranske županije osiguravaju se u proračunu Primorsko-goranske županije za svaku proračunsku godinu posebno u skladu s raspoloživim sredstvima Primorsko-goranske županije i strateškim smjernicama sukladno važećem Planu razvoja sporta Primorsko-goranske županije.

Članak 6.

Predloženi programi Korisnika obavezno sadrže:

- uvod,

- ciljeve prijedloga programa javnih potreba za iduću godinu,

- opis predloženih programa i projekata po programskim skupinama i aktivnostima,

- prijedlog financijskog plana.

Korisnici dostavljaju svoje prijedloge programa javnih potreba u sportu Primorsko-goranske županije nadležnom upravnom odjelu za sport najkasnije do 30. rujna za iduću godinu.

Članak 7.

Prijedlog financijskog plana iz članka 6. stavka 1. podstavka 4. ovog Pravilnika sadrži pregled potrebnih sredstava po predloženim programskim skupinama i aktivnostima u opisnom i tabličnom obliku.

Ukoliko se za provedbu pojedinih programa planiraju koristiti i sredstva iz drugih izvora, isto je potrebno posebno navesti.

Članak 8.

Nadležni upravni odjel za sport Primorsko-goranske županije izrađuje prijedlog programa javnih potreba u sportu Primorsko-goranske županije na temelju zaprimljenih prijedloga Korisnika te ga upućuje predstavničkom tijelu na usvajanje.

Članak 9.

Predstavničko tijelo Primorsko-goranske županije donosi odluku o korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu Primorsko-goranske županije te program javnih potreba u sportu Primorsko-goranske županije najkasnije do 31. ožujka.

Članak 10.

Nakon stupanja na snagu programa javnih potreba u sportu Primorsko-goranske županije, najkasnije u roku od 30 dana, s Korisnicima sredstava sklapaju se ugovori o dodjeli sredstava kojim se financiraju programi javnih potreba u sportu.

Ugovorima iz stavka 1. ovog članka pobliže se uređuju prava i obveze ugovornih strana, rokovi, dinamika isplate, način izvršenja te dostavljanja programskog i financijskog izvješća o izvršenju, u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 11.

Korisnici dostavljaju nadležnom upravnom odjelu za sport Primorsko-goranske županije zahtjeve za doznaku sredstava sukladno odobrenom programu javnih potreba u sportu Primorsko-goranske županije, financijskom planu i ugovoru iz članka 10. ovog Pravilnika.

Članak 12.

Aktivnosti unutar svake programske skupine, nakon njihova donošenja kroz program javnih potreba u sportu Primorsko-goranske županije, mogu se prilagoditi novonastalim okolnostima, a vrijednost programskih skupina promijeniti u iznosu do 5% ukupne vrijednosti ugovora o sufinanciranju između Primorsko-goranske županije i Korisnika, bez obaveze da se za tako nastalu preraspodjelu donosi izmijenjeni program te isti usvaja od strane predstavničkog tijela.

Članak 13.

O izvršenju programa javnih potreba u sportu Primorsko-goranske županije i utrošku sredstava, Korisnici, svatko u svom dijelu, dostavljaju polugodišnji i godišnji izvještaj nadležnom upravnom odjelu za sport Primorsko-goranske županije, najkasnije 30 dana od isteka razdoblja za koje se izvještaj odnosi, a sve sukladno odredbama ugovora iz članka 10. ovog Pravilnika.

Izvještaji se podnose putem pošte ili elektronskim putem.

Članak 14.

Nadležni upravni odjel za sport Primorsko-goranske županije prati i nadzire izvršenje programa financiranja javnih potreba u sportu i prati korištenje i utrošak sredstava za odobrene programe i projekte.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/7

URBROJ: 2170-01-01/5-23-37

Rijeka, 26. listopada 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2293&mjesto=00001&odluka=198
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr