SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 38. Četvrtak, 2. studenog 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

193.

Na temelju članka 115. stavaka 1. i 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), članka 12. stavaka 1. i 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 28. stavka 1. točke 9. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20, 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 21. sjednici održanoj 26. listopada 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o osnivanju Županijske lučke uprave Krk

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Županijska lučka uprava Krk (u daljnjem tekstu: Županijska lučka uprava) zbog gradnje, upravljanja i korištenja luka županijskog i lokalnog značaja koje se nalaze na području Grada Krka, Općine Malinska-Dubašnica, Općine Omišalj, Općine Dobrinj, Općine Vrbnik, Općine Baška i Općine Punat, a sukladno propisu o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije kojeg donosi ministar nadležan za poslove pomorstva.

Nadležnost Županijske lučke uprave proteže se na lučko područje luka iz stavka 1., kojima su granice kopnenog i morskog dijela utvrđene Odlukom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije.

Županijska lučka uprava je pravna osoba s javnim ovlastima.

Članak 2.

Osnivač Županijske lučke uprave iz članka 1. ove Odluke je Primorsko-goranska županija, Rijeka, Adamićeva 10, OIB 32420472134.

II. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 3.

Županijska lučka uprava iz članka 1. ove Odluke osniva se pod nazivom Županijska lučka uprava Krk.

Sjedište Županijske lučke uprave je u Krku, Trg bana Josipa Jelačića 5.

III. DJELATNOSTI ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE

Članak 4.

Djelatnost Županijske lučke uprave je upravljanje i korištenje luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja, a obavlja se kao javna služba.

Djelatnosti Županijske lučke uprave su:

1. građenje, održavanje, upravljanje, zaštita i unaprjeđenje lučkog područja

2. građenje i održavanje lučke podgradnje i nadgradnje

3. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti lučkog područja za plovidbu

4. provođenje reda u luci, koje osim ostaloga uključuje ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila

5. osiguranje pružanja osnovnih lučkih djelatnosti, i to:

a. privez i odvez plovnih i plutajućih objekata

b. ukrcaj i iskrcaj tereta

c. opskrba plovnih objekata vodom i energijom

d. usluga dizanja i spuštanja plovnih objekata u more

e. lučko tegljenje i potiskivanje

6. osiguravanje prihvata i predaje svih vrsta otpada s pomorskih objekata osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom, sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje otpadom

7. osiguravanje opskrbe plovnih objekata gorivom

8. usklađivanje i nadzor rada koncesionara na lučkom području

9. davanje koncesija i posebne upotrebe

10. obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.

Županijska lučka uprava dužna je osigurati uslugu priveza i odveza plovnih i plutajućih objekata u svim lukama u kojima postoji operativni dio luke i nautički dio luke.

IV. TIJELA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE

Članak 5.

Tijela Županijske lučke uprave su Upravno vijeće i Ravnatelj.

1. UPRAVNO VIJEĆE

Članak 6.

Upravno vijeće Županijske lučke uprave ima predsjednika i četiri člana koje imenuje i razrješava Župan Primorsko-goranske županije, s time da predsjednika i dva člana imenuje samostalno, jednog člana na prijedlog ministarstva u čijem su djelokrugu poslovi pomorstva, a jednog na prijedlog svih jedinica lokalne samouprave na čijem području se nalaze luke kojima upravlja Županijska lučka uprava.

Prava i obveze članova Upravnog vijeća, način njihova rada i donošenja odluka uređuju se Statutom i općim aktima Županijske lučke uprave.

Članak 7.

Upravno vijeće upravlja Županijskom lučkom upravom te:

1. donosi Statut Županijske lučke uprave i odlučuje o njegovim promjenama

2. donosi četverogodišnji plan razvoja luka pod upravljanjem Županijske lučke uprave kojim se postavljaju ciljevi u skladu s kojima se definiraju godišnji plan rada luke i financijski plan

3. donosi godišnji plan rada luke s financijskim planom

4. prihvaća izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana rada luke i financijski izvještaj

5. donosi lučke tarife

6. daje koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti

7. donosi odluku o posebnoj upotrebi na lučkom području

8. imenuje i razrješava Ravnatelja

9. imenuje stručnu komisiju za izbor Ravnatelja

10. donosi opće akte Županijske lučke uprave

11. osniva stručno povjerenstvo za koncesije

12. osniva radna tijela za obavljanje i praćenje poslova iz njegova djelokruga te imenuje i razrješava njihove članove

13. obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Statutom Županijske lučke uprave.

Upravno vijeće donosi Statut iz stavka 1. točke 1. ovoga članka uz prethodnu suglasnost Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

2. RAVNATELJ

Članak 8.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Županijske lučke uprave te organizira i vodi njezino poslovanje, predstavlja i zastupa Županijsku lučku upravu i odgovoran je za zakonitost njezina rada.

Ravnatelj je za svoj rad odgovoran Upravnom vijeću i Županu Primorsko-goranske županije.

2.1. IMENOVANJE I RAZRJEŠENJE RAVNATELJA

Članak 9.

Ravnatelja imenuje Upravno vijeće na temelju javnog natječaja i zapisnika stručne komisije na mandat od četiri godine te se ista osoba može ponovno imenovati za Ravnatelja. Ravnatelj može imati pomoćnika.

Za Ravnatelja se može imenovati osoba koja ispunjava uvjete propisane Statutom Županijske lučke uprave kojim se podrobnije utvrđuje postupak imenovanja Ravnatelja.

Ravnatelj s predsjednikom Upravnog vijeća Županijske lučke uprave zaključuje ugovor o radu.

Članak 10.

Ravnatelj može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan te mu se prije donošenja odluke o razrješenju mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

Upravno vijeće dužno je razriješiti Ravnatelja u slučajevima propisanima propisom kojim se uređuju ustanove.

2.2. DUŽNOSTI RAVNATELJA

Članak 11.

Dužnosti ravnatelja su:

1. izvršava opće akte i druge odluke Upravnog vijeća te prati njihovu provedbu

2. predlaže Upravnom vijeću opće akte

3. predlaže Upravnom vijeću četverogodišnji plan razvoja luke

4. predlaže Upravnom vijeću godišnji plan rada luke s financijskim planom

5. predlaže Upravnom vijeću izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana rada luke i financijski izvještaj

6. predlaže Upravnom vijeću Županijske lučke uprave ustroj, potreban broj i sastav stručno-tehničkog osoblja te raspis javnog natječaja za zapošljavanje

7. odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa te zaključuje ugovore o radu stručno-tehničkog osoblja, a na temelju provedenog javnog natječaja

8. redovito izvješćuje Upravno vijeće o stanju u luci, lučkim kapacitetima, stanju podgradnje i nadgradnje

9. usklađuje rad koncesionara na lučkom području

10. nadzire izvršavanje preuzetih obveza na temelju koncesija i posebne upotrebe

11. unosi podatke o koncesiji i posebnoj upotrebi u Jedinstvenu nacionalnu bazu podataka pomorskog dobra Republike Hrvatske

12. unosi podatke o koncesijama i posebnoj upotrebi u Upisnik koncesija

13. obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, Statutom i općim aktima Županijske lučke uprave.

Članak 12.

Ravnatelj je ovlašten samostalno poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Županijske lučke uprave ako vrijednost pojedinačnog pravnog posla ne prelazi iznos od 13.500,00 (slovima: trinaesttisućapetsto) eura.

Za vrijednost pravnog posla koja je veća od 13.500,00 (slovima: trinaesttisućapetsto) eura, a manja od 132.722,00 (slovima: stotridesetdvijetisućesedamstodvadesetdva) eura Ravnatelju je potrebna suglasnost Upravnog vijeća.

Za vrijednost pravnog posla koja je veća od 132.722,00 (slovima: stotridesetdvijetisućesedamstodvadesetdva) eura Ravnatelju je, uz pribavljeno mišljenje Upravnog vijeća, potrebna suglasnost Župana ako je izvršenje planirano u godišnjem planu rada luke odnosno suglasnost Županijske skupštine ako izvršenje nije planirano u godišnjem planu rada luke.

Za sklapanje ugovora o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina do vrijednosti 132.722,00 (slovima: stotridesetdvijetisućesedamstodvadesetdva) eura Ravnatelju je potrebna suglasnost Župana uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog vijeća, a za vrijednost koja prelazi 132.722,00 (slovima: stotridesetdvijetisućesedamstodvadesetdva) eura Ravnatelju je potrebna suglasnost Županijske skupštine uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog vijeća.

V. PRIHODI ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE

Članak 13.

Prihodi županijske lučke uprave jesu:

1. lučke tarife

2. prihod od koncesije na lučkom području

3. prihod od posebne upotrebe na lučkom području

4. sredstva iz proračuna osnivača

5. sredstva iz državnog proračuna

6. bespovratne potpore iz strukturnih fondova Europske unije

7. ostali prihodi u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i općim aktima Županijske lučke uprave.

Članak 14.

Županijska lučka uprava odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Članak 15.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Županijska lučka uprava ostvari dobit ta se dobit upotrebljava za obavljanje i razvoj djelatnosti iz članka 4. ove Odluke.

Članak 16.

Statutom Županijske lučke uprave pobliže se uređuje ustrojstvo Županijske lučke uprave, međusobna prava i obveze osnivača i Županijske lučke uprave, ovlasti i način odlučivanja tijela Županijske lučke uprave, uvjeti za izbor i natječajni postupak za izbor Ravnatelja te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Županijske lučke uprave.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Predsjednika i članove Upravnog vijeća, sukladno članku 6. ove Odluke, Župan će imenovati u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Imenovani članovi Upravnog vijeća nastavljaju sa svojim radom do imenovanja Upravnog vijeća iz stavka 1. ovoga članka.

Imenovani Ravnatelj nastavlja sa svojim radom do isteka mandata.

Članak 18.

Upravno vijeće Županijske lučke uprave uskladit će Statut i druge opće akte sa odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23) i ovom Odlukom te Statut dostaviti Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije na prethodnu suglasnost, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Županijske lučke uprave Krk („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10, 14/11, 16/13 i 36/14).

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/7

URBROJ: 2170-01-01/5-23-31

Rijeka, 26. listopada 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2293&mjesto=00001&odluka=193
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr