SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 38. Četvrtak, 2. studenog 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

186.

Na temelju članka 127. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 23. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu („Službene novine“ broj 43/22), članka 19. stavka 1. podstavka 18. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, članka 28. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 21. sjednici održanoj 26. listopada 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije za dugoročno kreditno zaduženje za nabavku deset vozila za sanitetski prijevoz

Članak 1.

Daje se suglasnost Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije za dugoročno kreditno zaduženje u iznosu od 787.500,00 eura, uvećano za kamate i naknade banke, kod Erste&Steiermarkische Bank d.d, Jadranski trg 3a, Rijeka, u svrhu financiranja nabavke deset vozila za sanitetski prijevoz, pod slijedećim uvjetima:

• Korisnik kredita: Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije

• Davatelj kredita: Erste&Steiermarkische Bank d.d.,

• Iznos glavnice kredita: 787.500,00 eura

(sedamstoosamdesetsedamtisućapetsto eura)

• Valuta: EUR

• Namjena: dugoročni investicijski kredit - financiranje nabave deset vozila za sanitetski prijevoz

• Krajnji rok korištenja: 31.12.2023.

• Kamatna stopa: fiksna

• Rok otplate: 4 godine

• Razdoblje počeka: do 31.05.2024. (uz obračun kamata od datuma zaduženja)

• Način otplate: 2 polugodišnje rate

• Nominalna kamatna stopa: 3,30 %

• Efektivna kamatna stopa: 3,38 %

• Instrument osiguranja: obična zadužnica

• Naknada za prijevremenu otplatu kredita: sukladno s uvjetima HBOR-a na dan prijevremene otplate kredita zahtjeva

• Iznos kamate: 56.247,97 eura

• Iznos naknade za obradu kredita: 787,50 eura

Članak 2.

Daje se suglasnost ravnateljici Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije da s Erste&Steiermarkische Bank d.d, Jadranski trg 3, Rijeka, zaključi Ugovor o kreditu radi financiranja nabavke deset vozila za sanitetski prijevoz u vrijednosti od 787.500,00 eura (sedamstoosamdesetsedamtisućapetsto eura) uvećano za pripadajuće kamate i naknadu za obradu kredita.

Članak 3.

Zadužuje se Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije da, odmah po sklapanju Ugovora o kreditu, Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu Primorsko-goranske županije dostavi jedan primjerak sklopljenog Ugovora, te nakon početka otplate kredita, tromjesečno dostavlja izvješće o izvršenju obveza po navedenom Ugovoru.

Zadužuje se Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije da jedan primjerak sklopljenog Ugovora o kreditu dostavi Upravnom odjelu za zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/7

URBROJ: 2170-01-01/5-23-21

Rijeka, 26. listopada 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2293&mjesto=00001&odluka=186
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr