SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 32. Srijeda, 20. rujna 2023.
GRAD RAB

55.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 16. Izjave o osnivanju Vrela d.o.o. Posl. broj OU-18/2022, te članka 34. stavka 3. podstavka 11. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradonačelnik Grada Raba donosi sljedeću

ODLUKU

o izboru članova Nadzornog odbora Vrela d.o.o.
za komunalne djelatnosti

Članak 1.

Za članove Nadzornog odbora Vrela d.o.o. izabiru se:

KRISTINA DUNDOVIĆ iz Raba, Banjol 534, OIB: 95770042958

MLADEN ŽIC iz Raba, Kampor 175, OIB: 36946830262

JOZO HERCEG iz Raba, Barbat 306, OIB: 80311296901

SILVANO GULIĆ iz Raba, Supetarska Draga 400, OIB: 31118543940

DARIO PAPARIĆ iz Lopara, Lopar 563, OIB: 94943542351

RENATO BEG iz Raba, Mundanije 208, OIB: 09070056577

Članak 2.

Članovi Nadzornog odbora izabiru se na vrijeme od četiri godine.

Članak 3.

Sedmog člana Nadzornog odbora Vrela d.o.o. imenuje Radničko vijeće Vrela d.o.o. sukladno članku 16. Izjave o osnivanju Vrela d.o.o. Posl.br. OU-18/2022, te sukladno odredbama Zakona o radu.

Članak 4.

Ova Odluka dostavit će se Gradskom vijeću Grada Raba.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-01/23-01/59

URBROJ: 2170-13/01-23-9-1

Rab, 11. svibnja 2023.

GRADONAČELNIK

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2287&mjesto=51280&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr