SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 26. Ponedjeljak, 24. srpnja 2023.
GRAD NOVI VINODOLSKI

50.

Na temelju članka 68. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine Republike Hrvatske broj 84/2021) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20, 5/21) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na svojoj 18. sjednici, održanoj dana 5. srpnja 2023. godine, donosi

ODLUKU

o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje

Članak 1.

Grad Novi Vinodolski vlasnik je reciklažnog dvorišta izgrađenog na k.č.br. 6709/1 k.o. Novi Općinskog suda u Crikvenici, a za koje je izdana Uporabna dozvola, KLASA: UP/I-361-05/23-01/000029, URBROJ: 2170-03-02/7-23-0008 od 29. svibnja 2023. godine, pravomoćna dana 02. lipnja 2023. godine.

Članak 2.

Grad Novi Vinodolski daje na upravljanje reciklažno dvorište iz članka 1. ove Odluke sa pripadajućom infrastrukturom i opremom, Komunalnom trgovačkom društvu Ivanj d.o.o. Trg Vinodolskog zakona 5, Novi Vinodolski, OIB 97741129364, pravnoj osobi kojoj je Odlukom o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 3/2022) dodijeljeno obavljanje djelatnosti javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Novi Vinodolski.

Članak 3.

Reciklažno dvorište daje se na upravljanje na neodređeno vrijeme i bez naknade za potrebe obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom.

Članak 4.

Upravitelj reciklažnog dvorišta Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o. dužan je organizirati rad i funkcioniranje reciklažnog dvorišta u skladu s odredbama Zakona o gospodarenju otpadom, Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog i pratećim podzakonskim aktima, te istim upravljati pažnjom dobrog gospodara.

Upravitelj je dužan održavati infrastrukturu na reciklažnom dvorištu u skladu sa standardima propisanim zakonskom regulativom, te uvjetima održavanja ugrađene opreme i proizvoda, sve s ciljem očuvanja sustava u uporabnom stanju.

Upravitelj je dužan snositi troškove gospodarenja otpadom koji nastanu radom reciklažnog dvorišta, tekuće troškove održavanja građevina, prostora i opreme reciklažnog dvorišta, te režijske troškove (električna energija, voda, telefon i drugo) izravno pružateljima tih usluga.

Članak 5.

Upravitelj je dužan jednom godišnje dostaviti izvješće o radu reciklažnog dvorišta Gradskom vijeću, a u sklopu redovnog izvješća, koje davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada dostavlja.

Članak 6.

Temeljem ove Odluke sklopit će se Ugovor o upravljanju između Grada Novog Vinodolskog i Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o., kojim će se pobliže definirati prava i obveze ugovaratelja sukladno ovoj Odluci i propisima iz točke 4. Odluke.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-02/23-01/13

URBROJ: 2170-11-01-23-2

Novi Vinodolski, 5. srpnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Neven Pavelić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2281&mjesto=51250&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr