SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 26. Ponedjeljak, 24. srpnja 2023.
OPĆINA MATULJI

46.

Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji, Odsjek za komunalni sustav i prostorno planiranje, odjeljak komunalnog i prometnog redarstva, OIB 23730024333 na temelju članka 34. te članka 77. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine„ broj: 47/2009 i 110/21), u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti komunalni redar donosi slijedeći :

ZAKLJUČAK

1. Za privremenog zastupnika Puž Vinka, nepoznatog prebivališta, suvlasnika grč. 156, k.o. Puži određuje se odvjetnica Lovorka Vilenica, Matulji, Trg M. Tita 9, a radi zaštite prava i interesa stranke u postupku uklanjanja ruševne zgrade, grč. 156 k.o. Puži, koji postupak se vodi pod oznakom KLASA: UP/I 362-02/23-01/0001.

2. Privremena zastupnica zastupat će stranku Puž Vinka u postupku uklanjanja ruševne zgrade na grč. 156 k.o. Puži, sve dok se stranka ili osoba ovlaštena za njezino zastupanje ne pojavi u postupku, odnosno dok se ne obave radnje za koje je zastupnica određena.

3. Odvjetnička nagrada za privremeno zastupanje u predmetu uklanjanja ruševne zgrade, grč. 156 k.o. Puži, isplatiti će se privremenom zastupniku sukladno Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika („Narodne novine“ broj 142/2012, 103/2014, 107/2015,37/2022 i 126/2022), a po prethodnoj ponudi dostavljenoj od privremenog zastupnika. Navedena sredstva će se isplatiti u roku od 30 dana od dana ovjere računa izdanog za radnje zastupanja.

4. Predmetni zaključak objavit će se u službenom glasilu „Službene novine Primorsko –goranske županije“ te na oglasnoj ploči i Internet stranici ovog tijela www.matulji.hr

5. Poziva se privremeni zastupnik da se prihvati povjerene mu dužnosti te da je u svemu savjesno i u skladu s zakonom obavlja.

O b r a z l o ž e nj e

U postupku pokrenutom po službenoj dužnosti pod oznakom KLASA: UP/I 362-02/23-01/0001, radi uklanjanja ruševne zgrade na grč 156 k.o. Puži, a čija oštećenja predstavljaju opasnost za mještane (prolaznike) i vlasnike dviju stambenih kuća na koje se naslanja oštećena zgrada.

Vlasniku nekretnine koja predstavlja ruševinu, Puž Vinku potrebno je radi provedbe postupka uklanjanja ruševne zgrade na grč. 156, k.o. Puži imenovati sukladno čl. 34. Zakona o općem upravnom postupku, privremenog zastupnika.

U postupku određivanja privremenog zastupnika, a temeljem prethodno dostavljene ponude privremeno zastupanje imenuje se odvjetnica Lovorka Vilenica, Matulji, Trg M. Tita 9, sve do završetka predmetnog postupka.

Slijedom svega izloženog valjalo je odlučiti kao u izreci ovog zaključka.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Sukladno članku 77. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09 i 110/21), protiv ovog zaključka ne može se izjaviti žalba već se isti može pobijati žalbom protiv rješenja kojim se rješava u upravnoj stvari.

KLASA: UP/I 362-02/23-01/0001

URBROJ: 2170-27-03-02-6-21-0007

Matulji, 18.srpnja 2023.

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za komunalni sustav i prostorno planiranje

Referent – komunalni redar

Vojmir Ivaničić

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2281&mjesto=51211&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr