SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 26. Ponedjeljak, 24. srpnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

138.

Na temelju članka 4. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14 i 69/17), članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), članka 52. stavka 1. točaka 6. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije dana 17. srpnja 2023. godine, donio je

PROGRAM

DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI MIKRO I MALIM PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA NA PODRUČJU GORSKOG KOTARA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG PODUZETNIČKOG POTENCIJALA ZA 2023. GODINU

I. PRAVNI TEMELJ

Ovaj Program predstavlja akt na temelju kojeg Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija) dodjeljuje potpore male vrijednosti mikro i malim poduzetnicima i obrtnicima na području Gorskog kotara za razvoj turističkog poduzetničkog potencijala za 2023. godinu.

Pravni temelj za donošenje ovog Programa je članak 4. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14 i 69/17), Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352/2013 od 24.12.2013.) i Uredba Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) broj 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) broj 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L215/3, 7.7.2020.).

II. OPIS NAMJENE - CILJEVI I PRIORITETI

U djelokrugu rada Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj provodi se proračunski program „Razvoj turizma“. Svrha programa je povećati kvalitetu i sadržaje javne turističke infrastrukture, jačati identitet Županije kao destinacije, ali i svih njezinih subdestinacija; trajna zaštita prostora i razvoj turizma na temeljima održivog razvoja i visokih ekoloških standarda; razvoj selektivnih oblika turizma, povećanje konkurentnosti turističke ponude Županije, osiguravanje ravnomjernijeg turističkog razvoja Županije.

Unutar programa „Razvoj turizma“ provodi se aktivnost poticanja razvoja turističkog poduzetničkog potencijala Gorskog kotara. U cilju stvaranja kvalitetnije turističke ponude potpora se dodjeljuje projektima koji se uklapaju u Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2022.-2027.godine i u Program mjera za razvoj poduzetništva Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. do 2025. godine. Programske potpore predstavljaju nov doprinos ravnomjernijem razvoju turizma na području Primorsko-goranske županije, odnosno jačanju i oplemenjivanju turističkog proizvoda Gorskog kotara. Također, cilj je da se u uvjetima usporavanja gospodarskog rasta te, uglavnom nepovoljnih uvjeta financiranja gospodarskih djelatnosti, poduzetnicima u turizmu omoguće bespovratni novčani poticaji koji će doprinijeti razvoju turističkog proizvoda, očuvanju i unapređenju poslovanja te omogući zadržavanje i povećanje broja radnih mjesta.

III. DAVATELJ POTPORE

Davatelj potpore je Primorsko-goranska županija putem Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj.

IV. POSTUPAK DODJELE POTPORA

Postupak dodjele potpora iz ovog Programa pokreće se i provodi temeljem Javnog poziva i kriterija propisanih ovim Programom koji se objavljuje na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije.

Javni poziv sadrži podatke o:

 • nazivu tijela koje objavljuje javni poziv;
 • predmetu javnog poziva;
 • namjeni i visini moguće potpore;
 • uvjetima za podnošenje prijava;
 • potrebnoj dokumentaciji;
 • načinu, mjestu i roku podnošenja prijave;
 • načinu objave odluke o dodjeli potpore.

  V. POSTUPAK OBRADE PODNESENIH PRIJAVA

  Postupak obrade podnesenih prijava provodi Povjerenstvo za dodjelu potpora temeljem Programa dodjele potpore male vrijednosti poduzetnicima Primorsko-goranske županije u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

  Povjerenstvo čine predsjednik i dva člana koje imenuje Župan.

  U izvršavanju svoje zadaće Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

 • razmatra podnesene prijave i utvrđuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpore odnosno vrši admínistrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti,
 • utvrđuje prijedlog odluke o dodjeli potpore.

  Povjerenstvo radi na sjednicama koje sazíva predsjednik Povjerenstva.

  Prijave se obrađuju te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja.

  O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.

  Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

  VI. ADMINISTRATIVNA PROVJERA I PROVJERA PRIHVATLJIVOSTI

  Povjerenstvo će izvršiti administrativnu provjeru podnijetih prijava te se dalje neće razmatrati:

 • prijave zaprimljene izvan roka za dostavu prijava;
 • prijave s nepotpunom dokumentacijom;
 • prijave koje nisu izrađene u skladu s Javnim pozivom i Programom.

  Provjerom prihvatljivosti utvrđuje se:

 • da Podnositelj prijave u vlasničkoj i/ili osnivačkoj strukturi nema udjela Republike Hrvatske, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave te pravnih osoba čiji je vlasnik i/ili osnivač Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave;
 • da je Podnositelj prijave pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (,,Narodne novine', broj29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) i Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 06.05.2003. uz odgovarajuću primjenu definicije malih i srednjih poduzeća dane u Prilogu I. Uredbe komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL EU L 187, 26.06.2014. str.1);
 • u trenutku podnošenja prijave Podnositelj prijave ima odgovarajući oblik registracije (obrt/trgovačko društvo) i da je registriran najmanje 3 mjeseca do trenutka podnošenja prijave;
 • da Podnositelj prijave te partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave imaju podmirene obveze prema Primorsko-goranskoj županiji;
 • da Podnositelju prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela;
 • da je prijava u skladu s prihvatljivim aktivnostima i prihvatljivim troškovima.

  Nakon administrativne provjere i provjere uvjeta prihvatljivosti, Povjerenstvo utvrđuje Prijedlog odluke o dodjeli potpore, a Odluku o dodjeli potpore donosi Župan.

  Potpore se dodjeljuju do utroška sredstava planiranih u Proračunu Primorsko-goranske županije za provedbu ovog programa.

  Podnositelj prijave nema pravo na potporu ako je za istu namjenu i za iste aktivnosti primio potporu iz drugih izvora u okviru nacionalnog proračuna i drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije.

  Odluka iz stavka 3. ovog članka objavljuje na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke o dodjeli potpore.

  VII. UGOVARANJE, ROKOVI I NADZOR

  S korisnicima potpore iz ovog Programa zaključuje se Ugovor, a odobrena sredstva potpore isplaćuju se na žiro račun, odnosno IBAN korisnika potpore po potpisu Ugovora.

  Potpora se smatra dodijeljenom s datumom potpisa Ugovora i u iznosu koji je naveden Ugovorom, bez obzira na moguće kasnije iskorištenje u manjem iznosu.

  Ugovorom se utvrđuju međusobna prava i obveze korisnika potpore i Primorsko-goranske županije.

  Ugovor obvezno sadrži odredbe u kojima ugovorne strane specificiraju visinu i namjenu sredstava, način isplate sredstava, način i postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava, obvezu dostave izvješća o provedbi aktivnosti, rokove izvršenja pojedinih obveza korisnika, nadzor i financijsku provjeru na licu mjesta te odredbe o obvezi povrata sredstava i nadležnosti suda u slučaju spora.

  VIII. TRAJANJE PROGRAMA I LOKACIJA

  PROVEDBE PROJEKATA

  Program traje do 31.12.2023. godine s time da provedba projekata mora biti završena najkasnije do 01.12.2023. godine. Provedba projekta, iznimno, može biti i višegodišnja. Ako je prijavljeni projekt dio funkcionalne cjeline višegodišnjeg projekta, prijavitelj je to dužan navesti i obrazložiti u Obrascu prijave i po potrebi u dodatnoj dokumentaciji. U tom slučaju prihvatljive aktivnosti i troškovi prijavljeni za sufinanciranje u tekućoj godini moraju biti utvrđeni i planirani kao dio višegodišnjeg projekta.

  Lokacija na kojoj se provodi projekt mora biti na području Gorskog kotara.

  IX. PRIHVATLJIVI KORISNICI POTPORE

  Mikro i mali subjekti malog gospodarstva, 100% u privatnom vlasništvu koji imaju sjedište na području Gorskog kotara (d.o.o., j.d.o.o. i obrti) i sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21), Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine „ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ („Narodne novine“ broj 54/16 i 69/17), Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine „hoteli“ („Narodne novine“ broj 56/16 i 120/19), Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina 'restorani', 'barovi', 'catering objekti' i 'objekti jednostavnih usluga' („Narodne novine“ broj 82/07, 82/09, 75/12, 69/13, 150/14 i 85/15) i izvatku iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007 („Narodne novine“ broj 58/07 i 72/07), registrirani su:

 • za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u smještajnim objektima i to u sljedećim vrstama: soba za iznajmljivanje, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, hostel, objekt za robinzonski smještaj i pansion.
 • za pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka u sljedećim vrstama ugostiteljskih objekata: restoran, gostionica, krčma, pivnica, konoba, buffet i bistro.

  X. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

  Sredstva se odobravaju isključivo za:

 • nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme u svrhu razvoja i unapređenja ugostiteljskih kapaciteta.

  XI. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

  Potpore se ne dodjeljuju za izgradnju, uređenje i opremanje:

 • garaža i parkirališta,
 • kongresnih centara,
 • dvorana (športskih, koncertnih, kina i sl.),
 • grališta (teniskih, nogometnih, košarkaških, dječjih i sl.),
 • vozila/plovila namijenjena za prijevoz posjetitelja turističkih atrakcija,
 • • izradu projektne dokumentacije

  kao ni za:

 • kupnju nekretnina (objekata i zemljišta) i prijevoznih sredstava,
 • troškove redovnog poslovanja Korisnika,
 • bankovne troškove, troškove jamstva i slične naknade,
 • reprogram i refinanciranje postojećih kredita,
 • troškove marketinga,
 • sve druge troškove koji nisu u vezi s realizacijom kandidiranog projekta.

  XII. KRITERIJI VREDNOVANJA PROJEKATA

  1. Status područja provedbe Projekta prema indeksu turističke razvijenosti (Indeks turističke razvijenosti 2017.-2021. po jedinicama lokalne samouprave-Institut za turizam):

 • Projekt se provodi na području JLS-a koje su razvrstane u II. kategoriju (2 boda)
 • Projekt se provodi na području JLS-a koje su razvrstane u III. kategoriju (3 boda)
 • Projekt se provodi na području JLS-a koje su razvrstane u IV. kategoriju (5 bodova)

  2. Starosna dob osobe/a u vlasničkoj strukturi*

 • Korisnik ima 40 i više godina na dan objave Javnog poziva (3 boda)
 • Korisnik je mlađi od 40 godina na dan objave Javnog poziva (5 bodova)

  * Mladi poduzetnik je poslovni subjekt u kojem najmanje jedna ili više mladih osoba (u dobnoj skupini do navršenih 40 godina života na dan objave Javnog Poziva) zajedno posjeduje/u više od 50% vlasništva.

  3. Veličina poduzetnika

 • Korisnik je mali poduzetnik(3 boda)
 • Korisnik je mikro poduzetnik (5 bodova)

  4. Djelatnost

 • Korisnik pruža uslugu smještaja u vrstama smještajnih objekata navedenim u točki IV. (3 boda)
 • Korisnik pruža uslugu pripreme i usluživanja hrane te uslugu pripreme i usluživanje pića i napitaka u vrstama ugostiteljskih objekata navedenim u točki IV. (5 bodova)
 • Korisnik pruža obje usluge: uslugu smještaja u vrstama smještajnih objekata, navedenim u točki IV. i uslugu pripreme i usluživanja pića i napitaka u vrstama ugostiteljskih objekata navedenim u točki IV. (7 bodova)

  XIII. INSTRUMENT, IZVOR I IZNOS POTPORE

  Potpora male vrijednosti (de minimis potpora) se dodjeljuje Korisniku u obliku bespovratnih sredstava.

  Izvor potpore je Proračun Primorsko-goranske županije za 2023. godinu.

  Raspoloživi iznos potpora za 2023. godinu je 90.000,00 eura.

  Županija će sufinancirati provedbu odabranih projekata najviše do:

  • 80% prihvatljivih iznosa troškova provedbe projekta korisnicima koji projekt provode na području koje je razvrstano u II. kategoriju indeksa turističke razvijenosti (korisnik ima obvezu osigurati sredstva u iznosu od najmanje 20% od ukupnog troška projekta), najviše do 7.000,00 eura.

  • 90% prihvatljivih iznosa troškova provedbe projekta korisnicima koji projekt provode na području koje je razvrstano u III. kategoriju indeksa turističke razvijenosti (korisnik ima obvezu osigurati sredstva u iznosu od najmanje 10% od ukupnog troška projekta), najviše do 8.000,00 eura.

  • 100% prihvatljivih iznosa troškova provedbe projekta korisnicima koji projekt provode na području koje je razvrstano u IV. kategoriju indeksa turističke razvijenosti, najviše do 9.000,00 eura.

  (Indeks turističke razvijenosti 2017.-2021. po jedinicama lokalne samouprave - Institut za turizam)

  XIV. ODREDBE O ZBRAJANJU (KUMULACIJI) POTPORA

  Potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju u skladu s Uredbom mogu se kumulirati s potporama male vrijednosti dodijeljenim u skladu s Uredbom komisije (EU) br. 360/2012 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis koje se dodjeljuju poduzetnicima koji pružaju usluge od općeg gospodarskog interesa (SL L 114, 26.04.2012., str. 8, u daljnjem tekstu: Uredba 360/2012), do gornjih granica utvrđenih u Uredbi 360/2012.

  Potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju u skladu s Uredbom mogu se pribrajati potporama male vrijednosti dodijeljenima u skladu s drugim odredbama o potporama male vrijednosti do odgovarajuće gornje granice utvrđene člankom 3. stavkom 2. Uredbe.

  Potpore male vrijednosti ne mogu se zbrajati s državnim potporama u vezi s istim prihvatljivim troškovima ili s državnim potporama za istu mjeru rizičnog financiranja ako bi takva kumulacija prelazila primjenjivi najviši intenzitet ili iznos potpore koji je u konkretnim okolnostima svakog pojedinog slučaja utvrđen Uredbom Europske komisije br. 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora ili odlukom Europske komisije. Potpore male vrijednosti koje nisu dodijeljene za određene opravdane troškove ili se njima ne mogu pripisati mogu se kumulirati s drugim državnim potporama dodijeljenim u skladu s Uredbom Europske komisije br. 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora ili odlukom Europske komisije (članak 5. stavak 2. Uredbe).

  XV. ZABRANA DODJELE POTPORA I IZUZEĆA

  OD ZABRANE SUKLADNO UREDBI

 • nije moguća dodjela poduzetnicima u sektorima ribarstva i akvakulture koje je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000, poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača, odnosno koje na tržište stavljaju takvi poduzetnici te ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače (članak 1. stavak 1. točke a)-c) Uredbe o potporama male vrijednosti),
 • dodjelu potpore male vrijednosti poduzetniku nije moguće uvjetovati uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih (članak 1. stavak 1. točka e) Uredbe o potporama male vrijednosti),
 • zabranjena je dodjela za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno nije moguće dodijeliti potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću (članak 1. stavak 1. točka d) Uredbe o potporama male vrijednosti),
 • zabranjuje se dodjela poduzetnicima za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta koji taj prijevoz odobravaju za najamninu ili naknadu (članak 3. stavak 2. Uredbe o potporama male vrijednosti).

  Izuzeće od zabrane:

  Ako poduzetnik, osim u navedenim sektorima u kojima dodjela potpora male vrijednosti nije moguća, djeluje u ostalim sektorima i/ili obavljaju djelatnosti za koje je moguće dodijeliti potporu male vrijednosti mora osigurati da sektori koji su isključeni iz područja primjene Uredbe o potporama male vrijednosti ne ostvaruju korist od potpore male vrijednosti, primjerice razdvajanjem djelatnosti ili troškova (članak 1. stavak 2. Uredbe o potporama male vrijednosti).

  Stoga davatelj potpora male vrijednosti takvim poduzetnicima može dodijeliti potpore iz Uredbe o potporama male vrijednosti, ali poduzetnik mora dokazati da dobivene potpore male vrijednosti neće koristiti za djelatnosti za koje nije moguće dodijeliti potpore male vrijednosti.

  XVI. OBJAVLJIVANJE I PROVEDBA

  Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

  Bespovratna sredstva u okviru ovog Programa dodjeljuju se putem Javnog poziva na dostavu prijava.

  Program će se provoditi transparentno, u skladu s člankom 6. de minimis Uredbe.

  Primorsko-goranska županija će bilježiti i prikupljati sve informacije u vezi s primjenom ovog Programa. Takvi će zapisi sadržavati sve informacije koje su potrebne kako bi se pokazalo da su ispunjeni uvjeti iz de minimis Uredbe. Zapise koji se odnose na ovaj Program davatelj će potpora čuvati 10 fiskalnih godina od datuma kad je dodijeljena pojedinačna potpora u okviru Programa.

  Primorsko-goranska županija će ovaj Program objaviti na svojim mrežnim stranicama www.pgz.hr .

  Javni se poziv za dostavu prijava objavljuje na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije, www.pgz.hr .

  KLASA: 024-01/23-01/28

  URBROJ: 2170-01-01/6-23-10

  Rijeka, 17. srpnja 2023.

  Ž u p a n

  Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2281&mjesto=00001&odluka=138
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr