SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 25. Četvrtak, 6. srpnja 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

54.

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 83/22) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj 5/21) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 11. sjednici održanoj 3. srpnja 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o osnivanju stručnog povjerenstva za
vrednovanje prijavljenih programa i projekata
za javne potrebe u kulturi

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se stručno povjerenstvo za vrednovanje programa i projekta prijavljenih na javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Omišalj (dalje u tekstu: Povjerenstvo), utvrđuje se broj stručnih povjerenstava i njihov djelokrug rada, broj članova, zadaće, način rada i odlučivanja stručnog povjerenstva.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na ženski i muški rod.

Članak 3.

(1) Ovom Odlukom osniva se jedno Povjerenstvo za sve djelatnosti i područja javnih potreba u kulturi Općine Omišalj.

(2) Povjerenstvo je savjetodavno tijelo koje u svom radu stručno vrednuje i ocjenjuje programe i projekte prijavljene na javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Općine Omišalj te predlaže kriterije vrednovanja programa i projekata.

Članak 4.

(1) Povjerenstvo ima tri člana od kojeg je jedan predsjednik Povjerenstva.

(2) Odluku o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva donosi načelnik.

Članak 5.

(1) Zadaća Povjerenstva je da predlaže kriterije vrednovanja programa i projekata predlagatelja javnih potreba u kulturi Općine Omišalj za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Općine Omišalj te da u postupku vrednovanja programa i projekata, nakon provedenog postupka, dostavi načelniku svoj prijedlog koji sadrži popis programa i projekata s predloženim iznosom financijske potpore.

(2) Na temelju prijedloga Povjerenstva, koji ima savjetodavni karakter, načelnik donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava.

(3) U ostvarivanju zadaća iz stavka 1. ovog članka, Povjerenstvu, stručnu, administrativnu i tehničku pomoć osigurava Upravni odjel Općine Omišalj.

(4) Povjerenstvo radi na sjednicama koje se pripremaju i sazivaju po potrebi u skladu s vremenskim slijedom Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Općine Omišalj.

(5) Povjerenstvo može donositi odluke ako je sjednici nazočna većina članova Povjerenstva.

(6) Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja svih članova.

Članak 6.

(1) Član Povjerenstva dužan je izuzeti se iz raspravljanja i odlučivanja ako je:

- predlagatelj programa i projekta koji je predmet rada Povjerenstva pravna osoba u kojoj je on ili s njim povezana osoba vlasnik, dioničar, imatelj udjela, član upravljačkog ili nadzornog tijela pravne osobe, ravnatelj ili drugi voditelj poslovanja te pravne osobe,

- on ili s njim povezana osoba u ugovornom ili drugom odnosu s predlagateljem programa i projekta.

(2) Povezane osobe u smislu stavka 1. ovoga članka su srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja zaključno, bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner te posvojitelj ili posvojenik, partner – skrbnik ili osoba pod partnerskom skrbi.

Članak 7.

(1) Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad sukladno odluci načelnika.

(2) Članovi Povjerenstva s prebivalištem izvan mjesta rada Povjerenstva imaju pravo na naknadu troškova javnog prijevoza kada prisustvuju sjednicama Povjerenstva.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2280&mjesto=51513&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr