SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 25. Četvrtak, 6. srpnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

121.

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10 i 114/22), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 18. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donijela je

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN

UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
ZA PODRUČJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE U 2023. GODINI

I.

U cilju unapređenja i postizanja učinkovitije i efikasnije zaštite od požara na području Primorsko-goranske županije donosi se Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Primorsko-goranske županije u 2023. godini (dalje u tekstu: Plan).

II.

Za unapređenje zaštite od požara na području Primorsko-goranske županije potrebno je provesti slijedeće mjere:

1. Primorsko-goranska županija i jedinice lokalne samouprave dužne su u skladu s člankom 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10 i 114/22) uskladiti procjene ugroženosti od požara i planove zaštite od požara s novonastalim uvjetima za svoje područje.

Izvršitelji: Primorsko-goranska županija, jedinice lokalne samouprave,

Sudionici: MUP, PU primorsko-goranska

2. Na temelju Procjene ugroženosti od požara Primorsko-goranske županije i procjena ugroženosti od požara jedinica lokalne samouprave potrebno je osigurati dovoljan broj operativnih vatrogasaca, te voditi računa o organiziranosti i opremljenosti vatrogasnih postrojbi, sukladno važećim propisima.

Izvršitelji: jedinice lokalne samouprave

Sudionici: Vatrogasna zajednica PGŽ, javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva s područja JLS

3. Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini izraditi planske dokumente te provesti potrebne aktivnosti na pripremi požarne sezone u 2023. godini.

Izvršitelji: Primorsko-goranska županija i Vatrogasna zajednica PGŽ, jedinice lokalne samouprave, javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva s područja JLS

4. Temeljem Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 25/01 i 125/19.) potrebno je odrediti pogodne lokacije i prostore te izvršiti sve potrebne predradnje radi uspostave zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju velikih požara otvorenog prostora.

Nastaviti s nadogradnjom sustava komunikacije u mobilnom zapovjednom vozilu

Izvršitelji zadatka: Vatrogasna zajednica PGŽ, javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva s područja JLS

5. Jedinice lokalne samouprave dužne su kontinuirano ažurirati akte u kojima propisuju potrebne mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i provesti ih u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara, sukladno odredbi članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22).

Izvršitelji: jedinice lokalne samouprave

6. Hrvatske šume d.o.o. i pravne osobe kojima je povjereno gospodarenje šumama dužne su osigurati zaštitu šuma i šumskih zemljišta, te provoditi šumski red, dok šumski red u šumama privatnih šumoposjednika provode privatni šumoposjednici, sukladno članku 44. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18,98/19, 32/20 i 145/20).

Izvršitelji: Hrvatske šume d.o.o. i drugi šumoposjednici, jedinice lokalne samouprave

7. Na temelju procjena ugroženosti od požara i planova zaštite od požara Primorsko-goranske županije i jedinica lokalne samouprave, potrebno je utvrditi uvjete, ustroj i način korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara, te utvrditi popis pravnih osoba s pregledom raspoložive teške građevinske mehanizacije te ostalih oblika logističke potpore s razrađenim planom aktiviranja.

Izvršitelji: jedinice lokalne samouprave

Sudionici: Vatrogasna zajednica PGŽ, javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva s područja JLS

8. Organizirati informativno-savjetodavne sastanke s predstavnicima jedinica lokalne samouprave i Primorsko-goranske županije, te pravnim osobama koje su dužne provoditi mjere zaštite od požara. Posebnu pozornost usmjeriti informiranju stanovništva o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru tijekom požarne sezone.

Izvršitelji: Vatrogasna zajednica PGŽ, vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva JLS,

Sudionici: jedinice lokalne samouprave, Javne ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Hrvatske šume d.o.o.

9. Nastaviti s ulaganjima u Vatrogasni poligon u Šapjanama, te posebno u izgradnju vatrogasnog tornja.

Izvršitelj: Vatrogasna zajednica PGŽ

10. Nastaviti s ulaganjima u dobrovoljna vatrogasna društva JLS, posebno za nabavu vozila i tehnike, te uređenje vatrogasnih domova.

Izvršitelji: jedinice lokalne samouprave, Vatrogasna zajednica PGŽ

11. Organizirati vatrogasna natjecanja djece i mladeži u smislu promidžbe vatrogastva, organizirati sportska natjecanja s ciljem promicanja zdravlja i tjelesne spreme vatrogasaca, održati vatrogasno natjecanje vatrogasaca na županijskoj razini.

Izvršitelji: Vatrogasna zajednica PGŽ, javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva s područja JLS.

12. Od distributera vode na području Primorsko-goranske županije tražiti redovito provođenje ažuriranja podataka o javnoj hidrantskoj mreži (položaj i ispravnost hidranata), redovito provođenje geodetskog snimanja vanjskih hidranata, ucrtavanja lokacija hidranata kao i segmenata naselja na odgovarajuće karte te dostavu istih na korištenje središnjim vatrogasnim postrojbama.

Izvršitelji: Vatrogasna zajednica PGŽ, jedinice lokalne samouprave

Sudionici: javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva s područja JLS

13. Jedinice lokalne samouprave dužne su osigurati odgovarajuću dimnjačarsku službu na svom području.

Izvršitelji: jedinice lokalne samouprave

Sudionici: Vatrogasna zajednica PGŽ, javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva s područja JLS.

III.

Ovaj Plan dostaviti će se svim izvršiteljima i sudionicima.

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

 

KLASA: 024-04/23-01/4

URBROJ: 2170-01-01/5-23-18

Rijeka, 29. lipnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2280&mjesto=00001&odluka=121
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr