SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 24. Četvrtak, 29. lipnja 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

46.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17 i 98/19, 144/20), članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), te članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/21), na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održano 21. lipnja 2023. godine donijelo je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/21, 45/22; u daljnjem tekstu: Odluka) članak 3. mijenja se i glasi:

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica određuju se unutar kategorije, potkategorije, razine potkategorije i klasifikacijskog ranga radnih mjesta kako slijedi:

                                               *datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 110-01/10-01/26

URBROJ: 2170-26-01-23-28

Malinska, 21.06.2023.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2279&mjesto=51511&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr