SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 24. Četvrtak, 29. lipnja 2023.
OPĆINA LOPAR

24.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 39. stavka 3. i članka 45. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 83/22) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 5/21 i 33/22), po prethodno pribavljenoj suglasnosti osnivača KLASA: 024-02/23-01/04 URBROJ: 2170-24-01-23-02 od 22. lipnja 2023. godine, Ravnatelj Centra za kulturu Lopar donio je

Statut

Centra za kulturu i sport Lopar

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se pobliže utvrđuju ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih organa i druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Centra za kulturu i sport Lopar (u daljnjem tekstu: Centar).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Centar obavlja svoju djelatnost sukladno zakonu, Odluci o osnivanju Centra, ovom Statutu i drugim općim aktima Centra.

Članak 4.

Osnivač ustanove, Centar za kulturu i sport je Općina Lopar, sa sjedištem u Loparu, Lopar 289A.

Članak 5.

Centar je pravna osoba. U pravnom prometu s trećim osobama Centar ima prava i obveze utvrđene zakonom i drugim propisima, odlukama Osnivača, ovim Statutom i drugim općim aktima Centra. Centar odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom. Osnivač odgovara za obveze Centra solidarno i neograničeno.

Članak 6.

Naziv Centra je CENTAR ZA KULTURU I SPORT LOPAR.

Naziv Centra mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njegovo sjedište, odnosno u kojoj Centar obavlja djelatnost radi koje je osnovan.

Sjedište Centra je u Loparu, u Sportskoj dvorani Lopar na adresi Lopar 287A.

Članak 7.

Centar ima pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, na kojem je uz obod natpis Centar za kulturu i sport Lopar, Općina Lopar. Svaki pečat ima svoj broj. Ravnatelj odlučuje o broju pečata.

Pečatom iz stavka 1. ovog članka ovjeravaju se isprave koje izdaje Centar te isti služi za redovito administrativno i financijsko poslovanje Centra.

Članak 8.

Centar predstavlja i zastupa Ravnatelj.

II. DJELATNOST CENTRA

Članak 9.

Djelatnost Centra je:

1. koordinacija ustanova i udruga, manifestacija koje djeluju na području Općine Lopar,

2. osnivanje zbirki i radionica,

3. integralna prezentacija i zaštita kulturne baštine Lopara, suradnja s nadležnim ustanovama za zaštitu spomenika kulture i nadzor nad stanjem graditeljske baštine u Općini,

4.organizacija predavanja, promocija, izložbi, koncerata, gostovanja, glazbeno­scenskih predstava i drugih kulturnih manifestacija,

5. izdavačka djelatnost,

6. organizacija tečajeva stranih jezika, kompjuterskog programiranja i robotike,

7. trajno obavljanje sportskih djelatnosti; sportske pripreme, sportske poduke te planiranje i programiranje sportske rekreacije,

8. organiziranje i vođenje sportskog natjecanja.

Centar može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka.“

Članak 10.

Djelatnosti iz članka 9. ovog Statuta Centar obavlja na temelju Godišnjeg programa rada.

III. UPRAVLJANJE USTANOVOM

A) OSNIVAČ USTANOVE

Članak 11.

Upravljanje ustanovom Općina Lopar kao osnivač ostvaruje kroz rad:

- Općinskog vijeća i Načelnika

Općinsko vijeće Općine Lopar ima sljedeća ovlaštenja:

- donosi Odluku o osnivanju i prestanku ustanove,

- donosi Odluku o promjeni i nazivu sjedišta,

- daje suglasnost na prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Ustanove.

Načelnik Općine Lopar ima sljedeća ovlaštenja:

- donosi Odluku o imenovanju ravnatelja i v.d. ravnatelja ustanove,

- daje suglasnost o nabavi radova i usluga koje prelaze vrijednost od 2.650,00 eura.

B) RAVNATELJ

Članak 12.

Centrom neposredno upravlja ravnatelj.

Ravnatelj ima položaj i ovlaštenja poslovodnog tijela Centra i stručnog voditelja.

Članak 13.

Ravnatelj kao tijelo upravljanja Centrom uz prethodnu suglasnost Vijeća Općine Lopar:

- donosi Statut i druge opće akte Centra,

- donosi Godišnji program rada Centra,

- odlučuje o Financijskom planu i Godišnjem obračunu Centra,

- donosi odluku o izboru djelatnika Centra,

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju Centra, ovim Statutom i drugim općim aktima Centra.

Članak 14.

Ravnatelj kao poslovodno tijelo i tijelo upravljanja samostalno:

- organizira i vodi rad i poslovanje Centra,

- predstavlja i zastupa Centar,

- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra,

- zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

- predlaže Osnivaču statusne promjene i promjenu djelatnosti Centra,

- odlučuje o zahtjevima za zaštitu prava, prigovorima i žalbama djelatnika Centra,

- izvršava godišnji program rada i razvoja i nadzire njegovo izvršenje, najmanje jednom godišnje podnosi izvješće Vijeću Općine Lopar o poslovanju Centra i realizaciji programa,

- odlučuje o raspoređivanju možebitne dobiti Centra sukladno zakonu i Odluci o osnivanju Centra.

Ravnatelj je odgovoran za provođenje poslovne politike Centra u okviru zakona, Odluke o osnivanju Centra i ovog Statuta.

Članak 15.

Ravnatelj vodi stručni rad Centra i odgovoran je za njega Osnivaču.

Članak 16.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane čl. 41. stavkom 1.Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, a koji ponudi najprihvatljiviji program rada Centra za mandatno razdoblje.

Članak 17.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine. Nakon isteka mandata, ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Članak 18.

Ravnatelja imenuje izvršno tijelo Općine Lopar na temelju javnog natječaja koji se objavljuje na internetskoj stranici i u Narodnim novinama.

Javni natječaj iz prethodnog stavka ovog članka raspisuje raspisuje i provodi Centar.

Ne raspiše li Centar javni natječaj za imenovanje ravnatelja u propisanome roku, natječaj će raspisati osnivač.

Javni natječaj iz stavka 5. ovoga članka raspisuje se najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata ravnatelja, a rok za podnošenje prijave ne može biti kraći od 30 dana

U javnom natječaju se objavljuje:

- uvjeti koje kandidat mora ispunjavati

- vrijeme na koje se ravnatelj imenuje

- rok za podnošenje prijave kandidata - 30 dana od dana objave natječaja

- rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru - ne može biti dulji od 45 dana

Uz prijavu na javni natječaj obvezno se prilaže program rada za četverogodišnje razdoblje na temelju kojeg se imenuje ravnatelj.

Ako osnivač ne obave razrješenje i imenovanje ravnatelja Centra kojemu je istekao mandat ili ovlast vršitelja dužnosti ravnatelja Centra, tijelo nadležno za provedbu nadzora nad zakonitošću rada i općih akata Centra iz članka 44. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi razriješit će dužnosti ravnatelja i imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja bez provođenja javnog natječaja do imenovanja ravnatelja odnosno vršitelja dužnosti ravnatelja od strane osnivača, a najdulje do godinu dana.

Članak 19.

Po razrješenju s dužnosti ravnatelja ili nakon isteka mandata osoba koja je prije obnašanja dužnosti bila zaposlena na neodređeno vrijeme u ustanovi u kulturi ima pravo povratka na rad odnosno rasporeda na radno mjesto jednake složenosti poslova, za koje je propisan isti stupanj obrazovanja i potrebno radno iskustvo u jednakom trajanju odnosno pravo povratka na rad kod poslodavca kod kojeg je bila u radnom odnosu na neodređeno vrijeme prije početka obnašanja dužnosti ravnatelja, bez provedbe javnog natječaja, a što se pobliže uređuje sporazumom s poslodavcem.

Članak 20.

Za vršitelja dužnosti ravnatelja može se do imenovanja ravnatelja, a najdulje do godinu dana, bez provođenja javnog natječaja, imenovati osoba koja ima obrazovanje propisano člankom 41. stavkom 1. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi a na ovu dužnost može se imenovati i osoba koja nije djelatnik Centra.

Članak 21.

Izvršno tijelo Općine Lopar je dužno imenovati ravnatelja u roku do 45 dana računajući od dana isteka natječajnog roka.

Članak 22.

Ravnatelj Centra može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan:

- ako sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu,

- ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili općim propisima o radu dovode do prestanka radnog odnosa,

- ako ravnatelj ne postupa sukladno posebnim propisima ili općim aktima Centra,

- ako ravnatelj svojim nesavjesnim, nepravilnim radom prouzroči Centru veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Centra

U slučaju razrješenja ravnatelja imenovati će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a Centar je dužan raspisati natječaj u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

IV. RASPOLAGANJE IMOVINOM I FINANCIJSKO POSLOVANJE CENTRA

Članak 23.

Imovinu Centra čine sredstva koja su pribavljena od Osnivača, sredstva stečena pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili pribavljena iz drugih izvora. O imovini Centra skrbe djelatnici Centra i Osnivač.

Članak 24.

Centar za obveze cijelom svojom imovinom.

Osnivač ustanove solidarno i neograničeno odgovara za obveze Centra.

Članak 25.

Centar ne može bez suglasnosti Osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu osim ako ovim Statutom ili aktom o osnivanju nije drugačije određeno.

Članak 26.

Ravnatelj je ovlašten bez suglasnosti Osnivača izdavati i potpisivati naloge za nabavku potrošnog materijala i usluga, te nabavku sredstava za obavljanje usluga u tekućem investicionom održavanju Centra, do iznosa predviđenog u Financijskom planu Centra za tekuću godinu, ako ne prelaze iznos 2.650,00 eura.

Članak 27.

Sredstva za rad Centra koja osigurava osnivač ili suosnivači uključuju sredstva za plaće, sredstva za nabavu građe, sredstva za programe i projekte, materijalne izdatke, stalno stručno usavršavanje djelatnika, sredstva za zaštitu građe, kao i sredstva za investicije i investicijsko održavanje. Visinu sredstava za rad ustanove u kulturi utvrđuje osnivač na temelju programa rada i razvitka i financijskog plana ustanove. Sredstva za rad Centra osiguravaju se i iz vlastitih prihoda, donacijama, sponzorstvima, darovanjima i na drugi način u skladu sa zakonima.

Članak 28.

Ravnatelj donosi financijski plan i daje ga Vijeću Općine Lopar na odobrenje, prije početka godine na koju se plan odnosi. Centar je obvezan dostaviti osnivaču izvješće o izvršenju programa rada i razvitka ustanove te izvješće o izvršenju financijskog plana ustanove sukladno aktu o osnivanju i statutu. Program rada i razvitka Centar je dužan objaviti na svojim službenim mrežnim stranicama.

Članak 29.

Vlastiti prihodi Centra mogu se koristiti isključivo za razvoj djelatnosti Centra koja ih je ostvarila, što uključuje i ulaganje u programe i aktivnosti te rad djelatnika sukladno pravilniku kojim ustanova uređuje mjerila i način korištenja vlastitih prihoda.

Centar dobivenim sredstvima raspolaže sukladno zakonima, aktu o osnivanju i statutu ustanove.

V. STATUSNE PROMJENE

Članak 30.

Općina Lopar kao osnivač može donijeti odluku o prestanku i o statusnim promjenama Centra samo uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za kulturu i ministarstva nadležnog za turizam i sport, svakog u svome djelokrugu, ako prestanak i statusna promjena Centra nemaju za posljedicu značajno umanjenje ostvarivanja javnih potreba u kulturi i sportu na njihovom području.

VI. JAVNOST RADA

Članak 31.

Rad Centra je javan a za javnost Centra odgovoran je ravnatelj. Centar je dužan, između ostalog i na internetskoj stranici Centra, pravodobno, na odgovarajući način i istinito obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti za koju je osnovan te o uvjetima i načinu davanja svojih usluga.

Članak 32.

Centar je dužan u razumnom roku davati sredstvima javnog priopćavanja na njihov zahtjev informacije o obavljanju svoje djelatnosti i omogućiti im uvid u odgovarajuću dokumentaciju.

Centar će uskratiti davanje informacija, odnosno uvid u dokumentaciju samo u skladu s propisima o zaštiti podataka i zaštiti osobnih podataka.

VII. POSLOVNA TAJNA

Članak 33.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Centra ili štetilo poslovnom ugledu, odnosno interesu i ugledu zaposlenih, a posebno:

1. podaci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba upućenih Centru,

2. podaci sadržani u prilozima molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba iz točke 1. stavka 1. ovog članka,

3. podaci o poslovnim rezultatima Centra,

4. podaci i isprave koji su određeni kao poslovna tajna zakonom ili drugim propisima,

5. podaci i isprave koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom.

Članak 34.

Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom dužni su djelatnici Centra čuvati bez obzira na način saznanja za njih, pa i nakon prestanka rada Centra.

Članak 35.

O čuvanju poslovne tajne neposredno brine ravnatelj.

VIII. ZAŠTITA ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 36.

Djelatnici i nadležna tijela Centra dužni su organizirati obavljanje njegove djelatnosti na način da se osigura sigurnost na radu te provedu posebne mjere zaštite čovjekova okoliša.

IX. SURADNJA SA SINDIKATOM

Članak 37.

Pod uvjetima utvrđenim zakonom i kolektivnim ugovorom, Centar će, kada se za to steknu uvjeti, osigurati rad sindikalne podružnice i sindikalnog povjerenika.

X. OPĆI AKTI

Članak 38.

Opći akti Centra su: Statut, pravilnici i odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Centru. Statut i Pravilnik o unutarnjem ustroju donose se uz prethodnu suglasnost Osnivača.

Članak 39.

Opće akte donosi ravnatelj Centra sukladno zakonu i ovom Statutu.

Članak 40.

Izmjene i dopune općih akata donose se po istom postupku kao i sami opći akti.

Članak 41.

Opći akti Centra objavljuju se na oglasnoj ploči, a Statut Centra koa i sve Izmjene i dopune Statuta objavljuju se u »Službenim novinama Primorsko ­goranske županije« i na internetskoj stranici Centra.

Opći akti iz stavka 1. ovog članka stupaju na snagu osmog dana nakon objavljivanja, osim ako nije drugačije određeno.

Članak 42.

Pojedinačne akte kojima se uređuju pojedina prava i interesi djelatnika Centra donosi ravnatelj.

Članak 43.

Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Centra obavlja ministarstvo nadležno za kulturu i ministarstvo nadležno za turizam i sport, svako u svome djelokrugu.

Članak 44.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko­goranske županije«.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaju važiti odredbe Statuta Centra za kulturu Lopar Klasa: 011-03/11-01/01, Ur. broj: 2169/02-01/11-03 od 28. ožujka 2011. godine, (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 9/11).

URBROJ: 1.1.-8/2023

Lopar, 22. lipnja 2023.

CENTAR ZA KULTURU LOPAR

Ravnatelj

David Hrabrić, mag.cin., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2279&mjesto=51281&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr