SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 20. Ponedjeljak, 5. lipnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

94.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 66. stavka 1. i 2. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 4. i 5. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici održanoj 25. svibnja 2023. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela kampa i plaže Punta Povile, Grad Novi Vinodolski

Članak 1.

Ovom Odlukom, Primorsko-goranska županija (dalje u tekstu: Davatelj koncesije), temeljem zahtjeva Koncesionara Obrta Punta, vl. Benjamina Butkovića, OIB: 48112774556 (dalje u tekstu: Koncesionar), daje suglasnost na prijenos koncesije dodijeljene temeljem Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela kampa i plaže Punta Povile, Grad Novi Vinodolski („Službene novine“ broj 18/22, dalje u tekstu: Odluka o davanju koncesije) i Ugovora broj 008/07/2022 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela kampa i plaže Punta Povile, Grad Novi Vinodolski (dalje u tekstu: Ugovor), s Koncesionara na Obrt Lucija, vlasnika Srećka Butkovića, OIB: 90731555367 (dalje u tekstu: Novi Koncesionar).

Članak 2.

Utvrđuje se da je Novi Koncesionar dostavio bjanko zadužnice na iznos do 75.000,00 eura i 20.000,00 eura solemnizirane kod javnog bilježnika, kao i dokumentaciju kojom se dokazuje da ispunjava uvjete sposobnosti utvrđene za Koncesionara u Dokumentaciji za nadmetanje i Obavijesti o namjeri davanja koncesije.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Koncesionaru i Novom Koncesionaru u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ponuditi sklapanje Ugovora o prijenosu koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela kampa i plaže Punta Povile, Grad Novi Vinodolski, (dalje u tekstu: Ugovor o prijenosu) kojim će se na Novog Koncesionara prenijeti sva prava i obveze iz Odluke o davanju koncesije i Ugovora.

Ugovorom o prijenosu iz stavka 1. ovog članka Novi Koncesionar obvezat će se podmiriti naknadu štete ili nadoknaditi stečeno bez osnove u slučaju da nadležno tijelo utvrdi korištenje pomorskog dobra bez pravne osnove i obvezu plaćanja takve naknade. U slučaju nepodmirenja tako utvrđene obveze, Ugovorom o prijenosu koncesije će se utvrditi da je isto razlog za raskid ugovora te da Novi Koncesionar neće imati pravo na naknadu za ulaganja u pomorsko dobro.

Ugovorom o prijenosu iz stavka 1. ovog članka Novi Koncesionar obvezat će se Davatelju koncesije dostaviti pravomoćno Rješenje o prekršaju broj: Pr/I-14/2021-20 od 21. veljače 2022. godine u roku od 30 dana od njegove pravomoćnosti.

Članak 4.

Ovom Odlukom Županijska skupština Primorsko-goranske županije ovlašćuje Župana Primorsko-goranske županije da zaključi Ugovor o prijenosu iz članka 3. ove Odluke, u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke.

Članak 5.

Koncesionaru će se dokumentacija koja se nalazi na čuvanju u Primorsko-goranskoj županiji vratiti stupanjem na snagu Ugovora o prijenosu iz članka 2. ove Odluke, a polica osiguranja zamijeniti novom.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Obrazloženje

Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je dana 9. lipnja 2022. godine Odluku o davanju koncesije temeljem koje je dana 11. kolovoza 2022. godine između Davatelja koncesije i Koncesionara sklopljen Ugovor.

Koncesionar je podnio Zahtjev za dobivanje suglasnosti za prijenos Ugovora kojim se traži prijenos koncesije na Novog Koncesionara.

Člankom 4. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17, dalje u tekstu: Uredba) propisano je da ovlaštenik koncesije podnosi davatelju koncesije pisani obrazloženi prijedlog za prijenos koncesije na drugu pravnu osobu ili fizičku osobu registriranu za obavljanje obrta, u slučaju da iz gospodarskih, organizacijskih, financijskih ili dugih opravdanih razloga više nije u mogućnosti izvršavati obveze iz ugovora o koncesiji, u obimu i na način utvrđen odlukom i ugovorom o koncesiji.

Koncesionar ne može započeti s obavljanjem djelatnosti iznajmljivanja kamp kućica i kamp parcela na koncesioniranom dijelu kampa. Naime, dio kampa koji se nalazi na pomorskom dobru koje je dano u koncesiju čini cjelinu s dijelom kampa izvan pomorskog dobra i kategoriziran je kao cjelina kojom upravlja Obrt Lucija.

Koncesionar je uz Zahtjev za davanje suglasnosti za prijenos Ugovora, a u skladu sa člankom 66. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20) dostavio dokumentaciju iz koje je razvidno da Novi Koncesionar ispunjava uvjete sposobnosti određene za Koncesionara u Dokumentaciji za nadmetanje i Obavijesti o namjeri davanja koncesije.

Budući Koncesionar dostavio je Izjavu da nije bez pravne osnove koristio pomorsko dobro, no iz dokumentacije proizlazi kako je protiv njega pokrenut prekršajni postupak zbog korištenja pomorskog dobra bez pravne osnove, u kojemu je doneseno prvostupanjsko rješenje na koje se Novi Koncesionar žalio. Budući da se ne radi o pravomoćnom rješenju, odnosno nije utvrđeno da je Novi Koncesionar koristio pomorsko dobro bez pravne osnove, Stručno povjerenstvo utvrdilo je kako nema prepreke da Obrt Lucija, vl. Srećka Butkovića postane Novi Koncesionar.

U predmetnu Odluku unesena je odredba o obvezi podmirenja naknade štete ili stjecanja bez osnove u slučaju da nadležno tijelo utvrdi korištenje pomorskog dobra bez pravne osnove i obvezu plaćanja takve naknade. U slučaju nepodmirenja u propisanom roku s Novim Koncesionarom raskinut će se Ugovor te isti neće imati pravo na naknadu za ulaganja u pomorsko dobro.

Predmetnom Odlukom propisano je da Novi Koncesionar ima obvezu dostaviti pravomoćno Rješenje o prekršaju broj: Pr/I-14/2021-20 od 21. veljače 2022. godine u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti.

Na temelju navedenog, a primjenom članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 66. stavka 1. i 2. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), te članka 4. i 5. Uredbe valjalo je odlučiti kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od njena primitka.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 024-04/23-01/3

URBROJ: 2170-01-01/5-23-52

Rijeka, 25. svibnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2275&mjesto=00001&odluka=94
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr