SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 17. Petak, 12. svibnja 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

35.

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštititi od požara (“Narodne novine“ broj 92/10 i 114/22) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 5/21 broj ), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 10. sjednici održanoj 5. svibnja 2023. godine, donijelo je

PROVEDBENI PLAN

unaprjeđenja zaštite od požara na području
općine Omišalj za 2023. godinu

I.

U cilju unapređenja zaštite od požara za područje općine Omišalj, Općinsko vijeće Općine Omišalj donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje općine Omišalj za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).

II.

U cilju unapređenja zaštite od požara Općine Omišalj potrebno je u 2023. godini provesti slijedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:

1. ORGANIZACIJSKE MJERE

1.1. Vatrogasne postrojbe

a) Područje općine Omišalj pokriva PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA OTOKA KRKA (dalje u tekstu:PVZ otoka Krka), JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRKA (dalje u tekstu: JVP Grada Krka) i DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO NJIVICE (dalje u tekstu: DVD Njivice)

b) Teritorijalno su nadležne JVP Grada Krka i DVD Njivice. Sukladno izrađenoj Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje općine Omišalj potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca.

Izvršitelj: PVZ otoka Krka, JVP Grada Krka i DVD Njivice

c) Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti vatrogasnih postrojbi na području općine Omišalj.

Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: VZ PGŽ), PVZ otoka Krka

d) Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno je osigurati motriteljsko-dojavnu službu/dežurstvo. U razdoblju od 01.06.-30.09. potrebno je organizirati redovite vatrogasne ophodnje.

Izvršitelj: PVZ otoka Krka, DVD Njivice, Hrvatske šume d.o.o.-Šumarija Krk, Javna ustanova „Priroda“

e) Izvršiti edukativne akcije u skladu s Planom upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara i Programom upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara.

Izvršitelj: PVZ otoka Krka, JVP Grada Krka i DVD Njivice

1.2. Normativni ustroj zaštite od požara

a) Redovito usklađivati Plan zaštite od požara Općine Omišalj

Izvršitelj: Općina Omišalj

b) Redovito usklađivati:

- Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i površina te evidentiranih "divljih" odlagališta otpada.

- Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području općine Omišalj.

- Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području općine Omišalj.

Izvršitelj: Općina Omišalj, DVD Njivice

2. TEHNIČKE MJERE

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika

a) Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim zakonskim propisima.

Izvršitelj: PVZ otoka Krka, JVP Grada Krka i DVD Njivice

2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja

a) Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca potrebno je u tehničkom smislu osigurati trajno i učinkovito funkcioniranje dojavnih operativnih centara na broj 193 i 112.

Izvršitelj: ŽC 112 Rijeka, JVP Grada Krka

b) Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite od požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara svela na najmanju moguću mjeru.

Izvršitelj: Općina Omišalj, DVD Njivice

3. URBANISTIČKE MJERE

a) U postupku izrade i donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) ovisno o razini prostornih planova obavezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.

Izvršitelj: Općina Omišalj

b) Na području općine Omišalj sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba potrebno je osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.

Izvršitelj: OPĆINA Omišalj, ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, pravne osobe koje su vlasnici većih građevinskih kompleksa

c) Za gašenje požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i tlak u hidrantskoj mreži sukladno važećim propisima.

Izvršitelj: PONIKVE VODA d.o.o. KRK

d) Postojeću hidrantsku mrežu održavati i uskladiti s važećim propisima.

Izvršitelj: PONIKVE VODA d.o.o. KRK

e) Izvršiti pregled odlagališta komunalnog otpada te vršiti nadzor i sanaciju divljih odlagališta.

Izvršitelj: Općina Omišalj

4. ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara.

Izvršitelj: Općina Omišalj

b) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, letci i sl.) sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.

Izvršitelj: Općina Omišalj

c) U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine ili uređaji locirani u neposrednoj blizini požara dužne su dati na raspolaganje svoju opremu i mehanizaciju za potrebe radova na sprječavanju širenja požara ili za njegovo gašenje.

Izvršitelj: Pravne osobe u neposrednoj blizini požara.

d) Obvezan je nadzor i skrb nad županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu. Zemljišni pojas mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od zapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.

Izvršitelj: Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Općina Omišalj, Pesja d.o.o.

e) Potrebno je urediti prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za gašenje požara.

Izvršitelj: Općina Omišalj, Pesja d.o.o.

f) U dobrovoljnim vatrogasnim društvima osigurati dežurstva i ophodnju u vrijeme povećane opasnosti od požara. Radi sprječavanja nastajanja i suzbijanja požara redovito provoditi šumsko-uzgojne radove, uklanjati lako zapaljiv materijal i uređivati protupožarne putove. Prometnom regulacijom i stalnim kontrolama na terenu osigurati neometan pristup i prolazak vatrogasnih vozila. Redovitim kontrolama spriječiti divlje kampiranje i loženje vatre na otvorenom.

Izvršitelj: DVD Njivice, Hrvatske šume d.o.o.-Šumarija Krk, Općina Omišalj

g) Poljoprivredno zemljište mora se obrađivati uz primjenu agrotehničkih mjera kojima se propisuje njegovo korištenje na način da se ne umanjuje njegova vrijednost. Tijekom korištenja poljoprivrednog zemljišta obvezno je uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova i kanala. Potrebno je uklanjati suhe biljke nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima najkasnije do 1. svibnja tekuće godine, te suhe biljne ostatke nakon žetve ili berbe najkasnije u roku od 15 dana. Uništavanje biljnih otpadaka i korova spaljivanjem na poljoprivrednom zemljištu može se obavljati isključivo uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od požara propisanih zakonom i propisima donesenim na temelju zakona uz prethodno obavještavanje nadležne vatrogasne postrojbe o namjeri spaljivanja biljnog otpada i korova.

Izvršitelj: Općina Omišalj, korisnici šuma i poljoprivrednog zemljišta s područja općine Omišalj

III.

Sredstva za provedbu obveza koje proizlaze iz ovog Provedbenog plana osigurat će se u Proračunu Općine Omišalj za 2023. godinu.

IV.

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

KLASA: 024-01/23-01/37

URBROJ: 2170-30-22-01-5

Omišalj, 5. svibnja 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2272&mjesto=51513&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr