SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 14. Petak, 14. travnja 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

15.

Na temelju članka 173. stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21) i članka 44. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 5/21), Općinska načelnica Općine Omišalj donosi:

IZVJEŠĆE

OPĆINE OMIŠALJ O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINI

1. UVOD

Godišnje Izvješće o provedbi Plana za Općinu Omišalj u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Izvješće) izrađuje se sukladno članku 173. stavku 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21) (u daljnjem tekstu: Zakon), prema kojem je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno dostaviti godišnje Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Plan) za prethodnu kalendarsku godinu jedinici područne (regionalne) samouprave i objaviti ga u svom službenom glasilu do 31. ožujka tekuće godine.

2. OSNOVNI PODACI O OPĆINI OMIŠALJ

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

3. NAČELA I CILJEVI IZ PROPISA KOJIMA

SE UREĐUJE GOSPODARENJE OTPADOM

Članak 7. Zakona definira slijedeća načela:

1. »načelo onečišćivač plaća« – proizvođač otpada odnosno posjednik otpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom, te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad

2. »načelo blizine« – obrada otpada mora se obavljati u najbližoj odgovarajućoj građevini ili uređaju u odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i prihvatljivost za okoliš

3. »načelo samodostatnosti« – gospodarenje otpadom će se obavljati na samodostatan način omogućavajući neovisno ostvarivanje propisanih ciljeva na razini države, a uzimajući pri tom u obzir zemljopisne okolnosti ili potrebu za posebnim građevinama za posebne kategorije otpada

4. »načelo sljedivosti« – utvrđivanje porijekla otpada s obzirom na proizvod, ambalažu i proizvođača tog proizvoda kao i posjed tog otpada uključujući i obradu.

Sukladno navedenim načelima, Općina Omišalj je definirala slijedeće ciljeve:

" Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom,

" Provoditi izobrazbu – informativne aktivnosti,

" Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom,

" Sanirati lokacije onečišćene otpadom (divlje deponije).

4. OBVEZE U GOSPODARENJU OTPADOM NA

LOKALNOJ RAZINI KOJE PROIZLAZE IZ PROPISA

Na području općine Omišalj prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada koji nastaje u kućanstvima i poslovnim prostorima obavlja tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o. Navedena tvrtka je davatelj usluge gospodarenja komunalnim otpadom na području čitavog otoka Krka i to po jedinstvenom standardu i cijenama za čitav otok. Sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka suvlasnici su tvrtke i zajednički donose odluke o njenom poslovanju, strategiji i razvoju.

Sustav prikupljanja komunalnog otpada realiziran je posudama i spremnicima, te odgovarajućim transportnim jedinicama. Dijeli se na sustav prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva po modelu „od vrata do vrata“, sustav prikupljanja komunalnog otpada putem zelenih otoka, sustav prikupljanja putem reciklažnog dvorišta (POSAM), sustav prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada te sustav prikupljanja otpadnog tekstila.

Sustav prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada, od 1. veljače 2016. godine, zasnovan je na prikupljanju otpada po modelu „od vrata do vrata“. Prikupljanje otpada po modelu „od vrata do vrata“ zahtijeva od svakog korisnika odgovornije ponašanje jer se odvoz otpada obavlja po točnom rasporedu i svaki je korisnik odgovoran za sadržaj otpada u posudi i njezinu urednost.

Sustav prikupljanja otpada putem reciklažnog dvorišta (POSAM) obuhvaća prikupljanje svih vrsta otpada u skladu sa Zakonom i pratećim pravilnicima.

Sustav prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada uređen je na način da građani imaju mogućnost jednom godišnje zatražiti dovoz spremnika velikog volumena na određenu lokaciju radi skupljanja i odvoza krupnog (glomaznog) otpada. Navedena usluga se posebno ne naplaćuje. Osim navedenog, građani besplatno mogu zbrinuti krupni (glomazni) otpad u reciklažnom dvorištu (POSAM-u).

5. INFORMACIJA O PLANU GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE OMIŠALJ

Plan gospodarenja otpadom u Općini Omišalj u razdoblju od 2017. – 2022. godine (u daljnjem tekstu: Plan) prihvaćen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Omišalj održanoj 18. srpnja 2018. godine.

Plan je objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, broj 23 od 25. srpnja 2018. godine. Uz Prostorni plan uređenja Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 52/07, 33/09, 14/10, 37/11, 19/13, 43/14 (pročišćeni tekst), 17/15 i 9/17), Plan gospodarenja otpadom za Općinu Omišalj jedan je od temeljnih dokumenata kojim se definira način i sustav gospodarenja otpadom na području Općine, a ujedno služi i kao osnova za realizaciju projekata predviđenih Županijskim planom gospodarenja otpadom. Osim navedenih dokumenata, provedbeni postupci gospodarenja otpadom na cijelom području otoka Krka definirani su studijom »Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada otok Krk«

6. ANALIZA I OCJENA STANJA GOSPODARENJA

OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE OMIŠALJ

U 2022. GODINI

U 2022. godini gospodarenje komunalnim otpadom provodilo se sukladno planovima RH, Općine Omišalj i komunalne tvrtke Ponikve eko otok Krk d.o.o. U tablici 1. nalaze se podaci o količinama komunalnog otpada (po vrstama), prikupljenim od 2016. godine do 2022. godine na području Općine Omišalj, elektrootpada (po mjesecima) te opasnog otpada koji zbrinjava tvrtka Metis d.o.o., iz kojih se vidi da se kontinuirano povećava količina prikupljenog otpada svih vrsta te pad količine miješanog komunalnog otpada.

U narednim godinama očekuje se da će se udio odvojeno prikupljenog otpada povećavati za nekoliko posto svake naredne godine. U tablici 1. prikazane su i vrste i količine otpada proizvedenog i sakupljenog na području Općine Omišalj tijekom 2022. godine kao zadnjeg dostupnog podatka.

Iz dokumenata u prilogu 2. vidljivi su raspored i učestalost prikupljanja otpada po usvojenom sistemu “od vrata do vrata”. Iznimno ugostiteljski objekti, centar naselja, hoteli i autokampovi obilaze se tijekom turističke sezone svakodnevno. Ovim sistemom pokrivena su sva kućanstva i navedeni ugostiteljski objekti na području Općine Omišalj.

Uslugom gospodarenja otpadom na otoku Krku pokrivena su sva domaćinstva (100%). U prilogu 3. su podatci o vozilima s kojima raspolaže naše komunalno društvo Ponikve Eko otok Krk d.o.o.

Prema podacima iz GIS sustava na području Omišlja i Njivica nalazi se cca. 2.201 objekt, a Ponikve eko otok Krk d.o.o. imaju 3.650 prijavljenih korisnika na tom području. Svi objekti i svi korisnici obuhvaćeni su sustavom odvojenog prikupljanja otpada ''od vrata do vrata'' (izuzev stanovnika u staroj gradskoj jezgri koja je zbog nepristupačnosti kamionima zadržala sustav odvojenog prikupljanja otpada u javnim spremnicima na ulici).

Općina Omišalj trenutno nema riješeno zbrinjavanje građevnog otpada budući da nema reciklažnog dvorišta za građevni otpad (o reciklažnom dvorištu za građevinski otpad više u Zaključku).

7. OSTVARENJE MJERA ZA PROVEDBU PLANA

Mjere za provedbu Plana na području Općine Omišalj se kontinuirano provode već duži niz godina. U 2018. godini započet je program prikupljanja selektiranog i ne selektiranog otpada po modelu “od vrata do vrata”. Svim domaćinstvima podijeljene su posude za prikupljanje i odvajanje plastike i metala, papira, stakla, bio otpada i ne selektiranog (mješanog) otpada.

Komunalna tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o. primjereno je kadrovski organizirana ljudstvom, i raspolaže adekvatnim sustavom transportnih jedinica za sakupljanje i prijevoz otpada, a koji je prilagođen uspostavljenom sustavu prikupljanja. Isti omogućava da se sakupljeni otpad transportira na siguran način do lokacije za uporabu odnosno trajno zbrinjavanje. U prilogu 3. je i popis teretnih vozila u vlasništvu Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Komunalna tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o. raspolaže sa svim propisanim objektima (reciklažna dvorišta, sortirnica, pretovarna stanica, postrojenje za biološku obradu, odlagalište) koja su potrebna za

kvalitetno zbrinjavanje i uporabu otpada prema definiranom Planu.

U svakoj JLS osiguran je rad jednog reciklažnog dvorišta, a na lokaciji Treskavac nalazi se centralno otočno reciklažno dvorište gdje se na sortirnici i kompostani dodatno obrađuje sav odvojeno prikupljeni otpad, koji se onda predaje oporabiteljima dok se kompost vraća zainteresiranim korisnicima na području otoka Krka.

Na lokaciji Treskavac nalazi se i pretovarna stanica putem koje se miješani komunalni otpad odvozi u CGO Marišćina; zbog velikih količina otpada tijekom ljetnog perioda i nemogućnosti prihvata ukupnih količina u CGO, djelomično se još uvijek koristi vlastito uređeno odlagalište komunalnog otpada na Treskavcu (ukupne količine nalaze se u prilogu).

Početkom 2022. godine donesene su na razini JLS Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada temeljem koje je od 01. svibnja 2022. godine na snazi cjenik, jedinstven za područje čitavog otoka Krka.

Nakon odrađenog pilot projekta sustava naplate prema količini predanog otpada, tijekom 2022. godine započela je u sustavu od vrata do vrata, naplata varijabilnog djela računa (količina miješanog komunalnog otpada) prema očitanju–digitalnoj evidenciji.

Predstoji postavljanje brava na spremnicima na javnim površinama za što će JLS osigurati sredstva u 2023. godini čime bi sustav naplate prema količini predanog otpada bio zaokružen.

Općina Omišalj redovno radi na sanaciji lokacija s odbačenim otpadom (divljim deponijima). Bez obzira na kvalitetan sustav prikupljanja i zbrinjavanja otpada, još uvijek se, na žalost, pojavljuju nove lokacije onečišćene otpadom, koje Općina po prijavama sanira što je brže moguće. Do informacija o lokacijama takvih odlagališta dolazi se na razne načine, a za mještane je predviđeno da to rade i putem web aplikacije koja se nalazi na web stranicama Općine Omišalj.

Općina Omišalj je u 2020. godini aktivirala novi način prikupljanja lokacija s odbačenim otpadom pod imenom ELOO (Evidencija lokacija odbačenog otpada).

Kako bi se smanjila količina otpada i potaknulo odvojeno prikupljanje otpada, Ponikve eko otok Krk d.o.o. kontinuirano provode aktivnosti na edukaciji građana, s naglaskom na djecu (osnovna škola, vrtić). Uz račune, Ponikve eko otok Krk d.o.o. dostavlja letke te promovira neke svoje projekte kao i jednom godišnje takozvani kupon za jednu vreću komposta bez naknade po kućanstvu.

8. ZAKLJUČAK

Iz Izvješća je vidljivo da Općina Omišalj, u suradnji s tvrtkom Ponikve eko otok Krk d.o.o. provodi mjere iz “Plana gospodarenja otpadom Općine Omišalj za razdoblje od 2017. godine – 2022. godine“.

Postignuti rezultati su zadovoljavajući i u skladu sa ciljevima, ali još uvijek ima mogućnosti za poboljšanje postojećeg sustava. Analizom provedbe Plana uočena je potreba za daljnjim ulaganjem u sustav gospodarenja otpadom stalnom edukacijom građanstva, gospodarskih subjekata i stručnih osoba koje sudjeluju u praćenju provedbe samog Plana te je povodom toga Općina Omišalj u 2020. godini nabavila šest pametnih spremnika za otpad sa sustavom upravljanja u iznosu od 247.725,00 kuna od kojih je 74.092,50 kuna financirano iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U 2022. godini potpisn je Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o sufinanciranju poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. Naime, Fond će sufinancirati dobavu novih polupodzemnih spremnika s pripadajućim otpadomjerima te će se isti ugraditi u 2023. godini. Ukupna investicija iznosi 110.000,00 eura.

Isto tako, Općina Omišlj je kao investitor, a radi povećanja udjela razvrstanog otpada te sprječavanja nastajanja „divljih“ deponija, temeljem glavnog i izvedbenog projekta za reciklažno dvorište građevnog otpada koje će se prostirati na cca. 23.056 m2 ishodila građevinsku dozvolu, a početak izgradnje dvorišta planiran je u 2023. godini.

KLASA: 351-01/22-01/4

URBROJ: 2170-30-23-5

Omišalj, 30. ožujka 2023. godine

Općinska načelnica

mr. sc. Mirela Ahmetović

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2269&mjesto=51513&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr