SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 14. Petak, 14. travnja 2023.
GRAD OPATIJA

25.

Temeljem članka 17. stavka 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 66/21) i članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 30/09 – ispr., 7/13, 3/18, 5/18 – ispr., 3/20 i 3/21), Gradsko vijeće, na sjednici održanoj dana 3. travnja 2023. godine donosi

GODIŠNJI PLAN
RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

NA PODRUČJU GRADA OPATIJE

ZA 2023. GODINU

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21, u daljnjem tekstu: Zakon) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika.

Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Opatije za 2023. godinu sadrži pravac razvoja civilne zaštite s planovima njihove realizacije odnosno kako bi se ostvario željeni rezultat misije i razvojne vizije s konačnim ciljevima.

Za ostvarenje ovog Plana potrebno je cijeli proces razvoja povezati s mogućnostima financijskih sredstava u Gradu Opatiji koji će se odvojiti za sve subjekte u sustavu civilne zaštite, kao i za same potrebe Civilne zaštite za promatrano razdoblje.

1. Gradsko vijeće donosi:

• Analizu djelovanja sustava civilne zaštite za 2022. godinu,

• Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim financijskim učincima za 2023. godinu,

• Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite, za četiri godine (usvojene ranije),

• Usvajanje Procjene rizika od velikih nesreća Grada.

2. Gradonačelnik donosi:

• Plan djelovanja sustava civilne zaštite,

• Plan vježbi civilne zaštite,

• Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Opatiju u 2023. godini - ažurirati u Vatrogasnoj zajednici Liburnija, pred ljetnu sezonu,

• Imenovanje koordinatora na lokaciji - po vrstama rizika,

• u koordinaciji sa PU CZ Rijeka (Ravnateljstvom CZ RH) izvršiti osposobljavanje Povjerenika civilne zaštite Grada i njihovih zamjenika, po Programu osposobljavanja i stjecanju epidemioloških uvjeta.

3. Stožer civilne zaštite

• po Planu PUCZ Rijeka (Ravnateljstva CZ RH) izvršiti osposobljavanje članova Stožera koji Program osposobljavanja nisu prošli,

• pojedinačno i kolektivno izučavanje Revizije I. Procjene rizika od velikih nesreća Grada i Plana djelovanja CZ Grada, kao glavnih planskih dokumenata u CZ,

• analiza i planiranje materijalno tehničkih potreba kao i logističkih potpora kod izvanrednih situacija ili velikih nesreća; ostale mjere i radnje za sprječavanje i saniranje nastalih šteta prouzročenih izvanrednim situacijama ili velikim nesrećama,

• održavati redovne sastanke sukladno poslovniku o radu stožera Civilne zaštite Grada Opatije, te sukladno Planu rada stožera vezano za ljetnu požarnu sezonu

4. Javna vatrogasna postrojba Opatija

• Provodi temeljne aktivnosti Postrojbe, što je ujedno i cilj djelovanja, sukladno Zakonu o vatrogastvu, Zakonu zaštite od požara, Zakonu o sustavu civilne zaštite, Reviziji procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija te pravnih akata JVP Opatije. Temeljen Programa rada i razvoja planirane su aktivnosti koje se provode u cilju preventivnog i operativnog djelovanja i svih radnji koji proizlaze iz toga, a prije svega na sprečavanju nastanka požara i eksplozija te akcidenata.

• Po dojavama građana ili nadležnih službi obavlja vatrogasne intervencije na svom području djelovanja i odgovornosti, a prema zakonski utemeljenoj zapovijedi i van područja djelovanja postrojbe i na teritoriju Republike Hrvatske. Sve intervencije izvršavati sukladno zakonskim i ostalim pravnim aktima, te operativnim i ostalim planovima.

• Provodi edukaciju građana i pripadnika drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite.

• Provodi edukaciju djelatnika, te vježbe evakuacije i gašenja požara na objektima:

" dječjeg vrtića

" osnovne škole

" hotelskih objekata

" domovima umirovljenika

" sportskih i kulturnih dvorana

" ostalih zainteresiranih pravnih subjekata.

5. Dobrovoljna vatrogasna društva DVD Opatija i DVD Učka

• djeluju sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva, intervencije, održavanje voznog parka i opreme),

• sudjeluju u izvršavanju zadaća utvrđenih programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za ljetno razdoblje (protupožarne ophodnje i motrenja),

• sudjeluju u aktivnostima vezanim uz sustav civilne zaštite.

6. Gradsko društvo crvenog križa Opatija

• organizira akcije darivanja krvi,

• edukacija građana na području djelovanja GDCK Opatija o osnovama pružanja prve pomoći; oživljavanju i primjeni AVD-a- po mjesnim odborima u dogovoru sa predstavnicima istih; također i edukacija za postrojbe Civilne zaštite a u dogovoru sa predstavnicima istih,

• redovito sudjelovanje članova Interventnog tima GDCK Opatija na vježbama Civilne zaštite a sukladno programu Stožera CZ u jedinicama lokalne samouprave na području djelovanja GDCK Opatija te sudjelovanje na vježbama CZ u organizaciji Društva Crvenog križa PGŽ a prema programu istoga.

7. Hrvatska Gorska služba spašavanja

U svom djelovanju i radu HGSS koordinira i surađuje sa:

Policijom (na poziv izlazi na teren u potragu za nestalim osobama ili policiji osigurava mjesto događaja tijekom intervencije), Hitnom medicinskom pomoći (u koordinaciji dogovara se potreba izlaska pojedine službe na teren, a pri kraju akcije dogovara način, mjesto i vrijeme preuzimanja unesrećene osobe radi transporta u bolnicu),Vatrogascima (u koordinaciji dogovara se potreba izlaska pojedine službe na teren, na neke pozive potrebna je intervencija obaju službi), Županijskim centrom 112 (u slučaju potrebe Centar mobilizira članstvo, osigurava i dobavlja potrebne informacije te pomaže u pripremi i koordinaciji rada s ostalim službama), Nacionalnom središnjicom za traganje i spašavanje na moru (u slučaju potrebe komunicira sa središnjicom kada se radi o spašavanju posade i plovila na obali ili pretragama na nepristupačnim dijelovima obale), sa Crvenim križem i postrojbama civilne zaštite održava godišnje koordinirane aktivnosti oko uvježbavanja spremnosti za slučaj većih nezgoda, nepogoda ili katastrofa.

8. Pravne osobe koje pružaju usluge

• Komunalac d.o.o. Jurdani

Komunalno poduzeće temeljem Plana djelovanja civilne zaštite Grada Opatije sukladno svojim tehničkim i ljudskim resursima obavlja poslove predviđenim planom za određenu vrstu ugroze uključujući radnje kod evakuacija i zbrinjavanja stanovništva, te po uputama i odlukama stožera CZ Grada Opatije.

• Liburnijske vode d.o.o. Ičići

Komunalno poduzeće temeljem Plana djelovanja civilne zaštite Grada Opatije sukladno svojim tehničkim i ljudskim resursima obavlja poslove predviđenim planom za određenu vrstu ugroze uključujući radnje kod evakuacija i zbrinjavanja stanovništva, te po uputama i odlukama stožera CZ Grada Opatije.

• Parkovi d.o.o. Opatija

Komunalno poduzeće temeljem Plana djelovanja civilne zaštite Grada Opatije sukladno svojim tehničkim i ljudskim resursima obavlja poslove predviđenim planom za određenu vrstu ugroze uključujući radnje kod evakuacija i zbrinjavanja stanovništva, te po uputama i odlukama stožera CZ Grada Opatije.

• Opatija 21 d.o.o. Opatija

Stavlja na raspolaganje zgradu sportske dvorane radi smještaja ljudi, te tehničke i ljudske resurse i radi po uputama stožera CZ Grada Opatije.

- ostale pravne osobe i udruge angažirat će se sukladno potrebi a sve temeljem odluke Gradonačelnika Grada Opatije (čl. 23 Zakona o sustavu civilne zaštite).

9. Povjerenici civilne zaštite

- uvježbavanje povjerenika CZ Grada, te ostalih sudionike sustava CZ Grada Opatije, u sklopu zajedničke suradnje s Područnim uredom CZ Rijeka, JVP Opatija (vježba, edukacija), ovisno o stanju COVID-19 na nivou RH i odluka i preporuka Nacionalnog stožera CZ,

- planirano izvođenje vježbe III ili IV kvartal; nositelj Stožer CZ Grada Opatije.

Ukupno težište zadaće sustava CZ Grada u cjelini za 2023. godinu je:

1. Periodično ažurirati usvojene revidirane dokumente Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja CZ Grada Opatije, te istim dodatno naglasiti potrebu dislokacije JVP zbog ograničenosti djelovanja i smanjene učinkovitosti na sadašnjem baziranju, te naglasiti potrebu cjelovite urbanističko-prometne-građevinske i druge problematike studije/procjene grada koji je u naglašenim i sve većim rizicima kod mogućeg potresa i drugih rizika1. Na kritičnim dijelovima Grada/prometnicama doslovce analizirati scenarij svakog najgoreg slučaja i njegovih posljedica.

2. Finalizirati inicijativu i donijeti mjerodavne izvršne odluke Grada Opatije i 3 Općine područja Liburnija o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite, sklopiti sporazum sukladno pozitivnim propisima iz Zakona o sustavu CZ RH (po ugledu na organiziranost vatrogastva Liburnija) ili odustati od takve ideje koja postoji godinama ali nema postupanja nadležnih.

3. Po završetku izbora za mjesne odbore izvršiti izbor povjerenika i zamjenika CZ, te održati informiranje po sustavu CZ i osnovnim planskim dokumentima uz pomoć stručne osobe CZ-izrađivača dokumenata CZ za Liburniju.

4. Nastavak uređenja skloništa, te nabavka potrebnih materijalno tehničkih sredstava za ista. Odrediti osobe zadužene za nadgledanje skloništa.

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Opatije za 2022. godinu, te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Opatije od 2020. do 2023. godine, donosi se godišnji plan aktivnosti za 2023. godinu.

Financiranje sustava civilne zaštite po prijedlogu proračuna Grada Opatije za 2023. godinu po pozicijama prikazano je u Tablici 1. ovoga Plana.

KLASA: 810-01/23-01/1

URBROJ: 2170-12-01/01-23-4

Opatija, 3. travnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJA

Predsjednik Gradskog vijeća

Dino Žigulić

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2269&mjesto=10006&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr