SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 14. Petak, 14. travnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

61.

Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 68/17 i 107/20), članka 18. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 14. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), uz pozitivno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 28. veljače 2023. godine (KLASA: 342-01/23-02/11, URBROJ: 2170-07-02/3-23-2), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 16. sjednici održanoj 30. ožujka i 6. travnja 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje plaže Sunčana uvala,
Grad Mali Lošinj

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Sunčana uvala, Grad Mali Lošinj.

PODRUČJE I PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Koncesija se daje na pomorskom dobru ukupne površine 48 751 m2, od čega se 22 101 m2 odnosi na površinu kopna, a 26 650 m2 na površinu mora.

Kopneni dio koncesije čine k.č.br. 7400/3, 7400/4, 13536, 13537 k.o. Mali Lošinj, te dijelovi k.č.br. i to 13089/13970 dijela k.č.br. 7290, 391/13099 dijela k.č.br. 6574/1 i 323/5743 dijela k.č.br. 6574/5 iste k.o., sve upisane kao pomorsko dobro u zemljišnoj knjizi.

Koncesija se daje bez prava na gradnju i bez mogućnosti ograđivanja i naplate ulaza.

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz područja koncesije u mjerilu 1:2000 izrađen od GEO-TEO d.o.o. od 02. prosinca 2022. godine, popis lomnih točaka koje opisuju područje koncesije i Dokumentacija za nadmetanje koji se ne objavljuju.

Po stupanju na snagu ove Odluke Dokumentacija za nadmetanje činiti će sastavni dio Obavijesti o namjeri davanja koncesije i objaviti će se u „Elektroničkom oglasniku javne nabave“.

Članak 3.

Gospodarsko korištenje uključuje:

• iznajmljivanje ležaljki – 300 kom,

• iznajmljivanje suncobrana – 150 kom,

• iznajmljivanje sandolina, pedalina, surfova i supova – ukupno 14 kom,

• iznajmljivanje brodica s motorom – 3 kom,

• iznajmljivanje gumenjaka s motorom – 3 kom,

• taxi boat – 1 kom,

• iznajmljivanje glisera za vuču s opremom (banana, tube, skijanje na vodi, padobran) – 1 kom,

• skuter za more – 3 kom,

• školu jedrenja i surfanja.

Obzirom na površinu koja se daje u koncesiju, odnosno razvedenost plaže, ležaljke i suncobrane potrebno je rasporediti u više zona (minimalno 3, maksimalno 8 zona) na način da se u svakoj zoni osigura slobodno 50% iskoristivog dijela površine za sunčanje kako bi istu mogli koristiti posjetitelji koji ne žele koristiti ležaljke i suncobrane koncesionara.

Zone sa detaljnim prikazom svih sadržaja moraju biti naznačene u Idejnom rješenju koje će ponuditelji dostaviti u svojoj Ponudi.

Zona za iznajmljivanje brodica i gumenjaka s motorom, taxi boat, glisera za vuču s opremom, te skutera za more mora biti usklađena s Prostornim planom Grada Malog Lošinja prema kojem je dio akvatorija koncesije označen kao akvatorij privezišta u zoni ugostiteljsko turističke namjene.

Koncesionar će biti u obvezi naznačiti i vodeni prolaz za plovne objekte, a sve u skladu s glavom IV. člancima od 46. do 55. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 72/21) koja se odnosi na red na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora i u skladu s člankom 37. Pravilnika o sustavu obilježavanja plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe („Narodne novine“ broj 39/20), u daljnjem tekstu: Pravilnici.

Ležaljke i suncobrani, te ostala oprema koja se koristi za iznajmljivanje moraju se ukloniti sa pomorskog dobra u razdoblju kad se ne koriste (izvan sezone).

Koncesionar će za vrijeme trajanja koncesije biti u obvezi:

• u pomorsko dobro, za uređenje i opremanje plaže, te zaštitu okoliša uložiti vrijednost od minimalno 144.410,00 eura/1.088.057,15 kn od čega najmanje 50 % u prve dvije godine trajanja koncesije. Ostatak ulaganja, kroz preostale godine trajanja koncesije, mora biti sukladan Studiji gospodarske opravdanosti koju će koncesionar dostaviti u svojoj ponudi (u daljnjem tekstu: Studija),

• Davatelju koncesije dostavljati izvješća i dokaze o ostvarenim investicijskim ulaganjima na koncesioniranom području. Izvješća će se dostavljati do kraja siječnja tekuće godine za prošlu godinu,

• na koncesioniranom području postaviti info ploču s osnovnim podacima o koncesiji za što će Davatelj koncesije koncesionaru dostaviti predložak izgleda info ploče,

• na koncesioniranom području postaviti psihološku barijeru u moru koja ograđuje plažu s morske strane,

• označiti vodeni prolaz za plovne objekte sukladno Pravilnicima,

• gospodarske djelatnosti koje uključuju plovne objekte obavljati uz uvjete sigurne plovidbe koje utvrđuje nadležna Ispostava Lučke kapetanije.

Postavljanje reklamnih i oglasnih panoa te druge slične opreme koja se koristi za komercijalne potrebe na području koje se daje u koncesiju nije dozvoljeno bez prethodne suglasnosti nadležnog upravnog tijela Davatelja koncesije. Ukoliko koncesionar, nakon dobivene suglasnosti nadležnog upravnog tijela Davatelja koncesije, bude ostvarivao prihode od postavljanja reklamnih i oglasnih panoa te druge slične opreme koja se koristi u komercijalne svrhe prihodi se imaju uključiti u obračun za promjenjivi dio koncesijske naknade.

Članak 4.

Koncesionar je u obvezi za vrijeme trajanja koncesije održavati, čuvati, štititi i koristiti pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara, održavati čistoću područja, plaćati sve naknade i troškove, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su dopuštene odlukom o davanju koncesije i ugovorom o koncesiji.

Koncesionar je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Iz razloga neodržavanja i nekorištenja pomorskog dobra Davatelj koncesije može raskinuti ugovor o koncesiji.

Koncesija može prestati ili se može ograničiti njen opseg korištenja ukoliko nastupe promjene dokumenata prostornog uređenja ili ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da se u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (izgradnja i uređenje šetnice ili ceste, polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju, ugradnja instalacija i sl.).

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 5.

Koncesija se daje na rok od 10 (deset) godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 6.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi:

• 48.751,00 eura (slovima:četrdesetosamtisućasedamstopedsetjedaneuro) /367.314,41 kn.

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi:

• 4 % godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti na koncesioniranom području.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine i/ili načina izračuna i plaćanja naknade za koncesiju u određenom razdoblju, za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, članka 57. stavka 4. 5. i 6. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17 i 107/20) (u daljnjem tekstu: ZOK) i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

Stalni dio koncesijske naknade za razdoblje prve godine važenja koncesije koncesionar je dužan platiti u roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja ugovora o koncesiji koncesionar je dužan platiti do 1. svibnja tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade koncesionar je dužan platiti najkasnije do 1. svibnja tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

U godini u kojoj koncesija ističe koncesionar je dužan stalni i promjenjivi dio koncesijske naknade platiti najkasnije do dana isteka koncesije.

Koncesionar je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

Način i uvjeti plaćanja detaljnije će se urediti ugovorom o koncesiji.

UVJETI PRAVNE I POSLOVNE, FINANCIJSKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI I ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE NJIHOVO ISPUNJENJE

Članak 7.

Ponuda obavezno sadrži dokumente, i to:

1. Dokaze o sposobnosti ponuditelja:

• izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda ili izvadak iz obrtnog registra s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija, ne stariji od 30 dana,

• odgovarajuću potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut stečajni, odnosno predstečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti,

• podatke o bonitetu (BON 1), osim za obrte obveznike poreza na dohodak i novoosnovana društva i obrte,

• podatke o solventnosti (BON 2 – za glavni račun ponuditelja) i potvrdu nadležne Porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, sve ne starije od 30 dana,

• izjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija, ako ih ima ili ih je imao,

• izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama,

• izjavu da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela iz područja gospodarskoga kriminala.

U slučaju dostave ponude od strane zajednice ponuditelja svaki član unutar zajednice mora tražene dokaze dostaviti pojedinačno.

2. Ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade.

3. Studiju gospodarske opravdanosti koja se izrađuje prema sadržaju i u formi iz Dokumentacije za nadmetanje. Ukupna vrijednost investicije koja se planira studijom gospodarske opravdanosti smatra se ulaganjem u uređenje plaže i opremu za obavljanje djelatnosti za koje je dana koncesija, te u zaštitu okoliša. Za Zajednicu ponuditelja, potrebno je definirati koje djelatnosti iz predmeta koncesije će obavljati pojedini poslovni subjekt unutar Zajednice ponuditelja.

4. Garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude u izvornom obliku u visini 1% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja do planiranog roka zaključenja ugovora o koncesiji, a najduže dvije godine ili dokaz o uplati novčanog pologa iste vrijednosti.

5. Idejno rješenje s prikazom sadržaja na području koje se daje u koncesiju sa jasno prikazanim zonama na kojima će biti raspoređeni sadržaji za obavljanje gospodarskih djelatnosti, sve u skladu s člankom 3. ove Odluke.

6. Rekapitulacijski list.

7. Cjelokupnu ponudbenu dokumentaciju i u elektronskom obliku.

Članak 8.

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“.

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Riva 10, 51000 Rijeka, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Dostava ponude za koncesiju - Sunčana uvala, Mali Lošinj - ne otvarati“ preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u pisarnicu Primorsko-goranske županije s adresom ponuditelja.

Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana je hrvatski jezik i latinično pismo.

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 9.

U slučaju dva ili više ponuditelja najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. i 22. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17).

Ocjenjivanje ponuda obavlja se prema sljedećim kriterijima:

• ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja prema

studiji gospodarske opravdanosti40%

• ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade30%

• ponuđeni iznos promjenjivog dijela

koncesijske naknade30%

Svaki element ponude se vrednuje zasebno, a zbroj ukupne ocjene po kriterijima ne može iznositi više od 1,000.

Promjenjivi dio koncesijske naknade izračunava se u apsolutnom iznosu prema prikazanim ukupnim prihodima iz studije gospodarske opravdanosti, a za vrijeme trajanja koncesije.

Formule i način izračuna:

a) Koeficijent ukupne investicije:

40% × ponuđeni iznos ukupne investicije

najviši ponuđeni iznos ukupne investicije

b) Koeficijent stalnog dijela koncesijske naknade:

30% × ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

najviši ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

c) Koeficijent promjenjivog dijela koncesijske naknade:

30% × ponuđeni apsolutni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

najviši ponuđeni apsolutni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

Kriteriji iz stavka 2. ovog članka trebaju biti posebno istaknuti u ponudi na rekapitulacijskom listu.

OTVARANJE PONUDA

Članak 10.

Otvaranje ponuda obavit će Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko–goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) po isteku roka za predaju ponuda u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2, Rijeka.

Prilikom otvaranja pristiglih ponuda utvrđuje se broj dostavljenih ponuda, čita rekapitulacijski list i provjerava da li je dostavljena sva tražena dokumentacija.

Ponuditelj se smatra nesposobnim, iako je dostavio svu potrebnu dokumentaciju u ponudi, ukoliko ima nepodmirenih dospjelih obveza temeljem javnih davanja i ukoliko na obrascu o solventnosti (BON 2) obrascu ima evidentirano više od 15 dana neprekinute blokade glavnog računa u posljednjih šest mjeseci.

Ponuda iz stavka 3. ovoga članka isključuje se iz daljnjeg postupka ocjenjivanja.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 11.

Stručno povjerenstvo pregledava i ocjenjuje pristigle ponude i utvrđuje prijedlog odluke o davanju koncesije ili prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije, uz obrazloženje istog.

Prijedlog odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije koja donosi odluku o davanju koncesije ili odluku o poništenju postupka davanja koncesije.

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda u kojem slučaju ponuditelji nemaju prava na bilo kakva potraživanja od Davatelja koncesije.

Ugovor o koncesiji ne smije se sklopiti prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju. Ako je pokrenut postupak pravne zaštite, ugovor o koncesiji sklapa se kad odluka o davanju koncesije postane izvršna.

Davatelj koncesije će najpovoljnijem ponuditelju ponuditi sklapanje ugovora o koncesiji u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o davanju koncesije. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora o koncesiji ili ne dostavi dokumentaciju koja je uvjet za sklapanje ugovora o koncesiji u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o koncesiji, te se može naplatiti garancija odnosno zadržati novčani polog za ozbiljnost ponude.

Za Davatelja koncesije ugovor o koncesiji potpisuje Župan.

Uvjet za sklapanje Ugovora o koncesiji je ispunjenje obveze Najpovoljnijeg ponuditelja da najkasnije 10 dana prije isteka roka za sklapanje ugovora o koncesiji preda Davatelju koncesije:

• Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

• Izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i posjetitelja, te njihovih stvari,

• Bjanko zadužnicu/e najmanje u iznosu dvostruke naknade za koncesiju solemniziranu/e kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja stalnog i promjenjivog dijela naknade za koncesiju,

• Bjanko zadužnicu/e najmanje u iznosu ponuđenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju solemniziranu/e kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja naplate razlike između ponuđenog i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju,

• Važeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora o koncesiji, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti i jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti temeljem ugovora o koncesiji,

• Uvjete sigurne plovidbe nadležne Ispostave Lučke kapetanije za obavljanje djelatnosti plovnim objektima s područjem odobrenog uplovljavanja i isplovljavanja plovila u zoni koja je kao takva planirana Prostornim planom ili očitovanje nadležne Lučke kapetanije da isto nije potrebno za područje koncesije.

Članak 12.

Ugovor o koncesiji može se mijenjati u skladu s člankom 62. ZOK-a.

Ugovor o koncesiji može se prenijeti na treću osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama članka 66. ZOK-a kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

Koncesionar može s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji sukladno odredbama iz članka 68. i 69. ZOK-a, kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro uz prethodnu pisanu suglasnost Davatelja koncesije.

U slučaju sklapanja ugovora o potkoncesiji, rok sklapanja toga ugovora ne smije biti dulji od roka na koji je sklopljen ugovor o koncesiji. Prihod koji ostvari potkoncesionar od djelatnosti koju obavlja na temelju ugovora o potkoncesiji zbraja se u ukupan prihod Koncesionara na koji se obračunava naknada za koncesiju.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Članak 13.

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba.

Žalba se može izjaviti na odluku o davanju koncesije i odluku o poništenju postupka davanja koncesije.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Postupak davanja koncesije započinje danom objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“ zajedno s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom koju čini Dokumentacija za nadmetanje s Predloškom studije gospodarske opravdanosti s Priručnikom za izradu i ostalim prilozima.

KLASA: 024-04/23-01/2

URBROJ: 2170-01-01/5-23-66

Rijeka, 6. travnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2269&mjesto=00001&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr