SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 9. Srijeda, 15. ožujka 2023.
GRAD KRK

6.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. stavka 1. podstavka 14. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 - pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 9. ožujka 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu
i djelokrugu Gradske uprave Grada Krka

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/09) članak 2. stavak 2. Odluke mijenja se i glasi:

“Upravni odjel u okviru svog djelokruga neposredno izvršava provodenje općih akata Gradskog vijeća Grada Krka.”

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Upravni odjel smješten je u zgradi sjedišta Grada u Krku, Trg bana Josipa Jelačića 2.

Natpisna ploča tijela grada sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska«, naziv županije, naziv grada, naziv tijela grada i sjedište.

Upravni odjel ima svoj pečat koji sadrži grb Republike Hrvatske te naziv: Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Grad Krk, Jedinstveni upravni odjel, Krk.

Zaglavlje akta Upravnog odjela sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Grad Krk, Jedinstveni upravni odjel, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj te datum i mjesto izrade akta.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. brišu se riječi:”učinkovitog rukovođenja njegovim radom i odgovornosti u radu. “

U članku 6. stavku 3. riječ: “užim” zamjenjuje se riječju: ”nižim”.

U članku 6. iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

“Pododsjek se ustrojava u okviru odsjeka za obavljanje srodnih poslova te općih, tehničkih i pomoćnih poslova manjeg opsega, čije obavljanje zahtijeva određenu samostalnost i povezanost u radu.

Odjeljak se ustrojava u okviru pododsjeka za obavljanje međusobno povezanih poslova manjeg opsega, čije obavljanje zahtijeva suradnju u radu.”

Članak 4.

Članak 8. Odluke mijenja se i glasi:

“Upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.

U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao gradonačelnik koji je ovlašten imenovati pročelnika može službenika koji ispunjava uvjete za pročelnika ovlastiti za privremeno obavljanje poslova pročelnika.

U odnosu na službenike i namještenike raspoređene u upravnom tijelu pročelnik ima položaj čelnika tijela određen propisima o službeničkim i radnim odnosima.”

Članak 5.

Članak 11. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

“Upravni odjel u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).”

U članku 11. stavku 2. Odluke brišu se riječi: “ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.”

Članak 6.

Članak 13. Odluke mijenja se i glasi:

“Za raspored na radna mjesta službenici i namještenici moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, posebne uvjete za prijam u službu i raspored na radno mjesto te obvezne posebne uvjete za prijam u službu i raspored na radno mjesto propisane Zakonom i Pravilnikom o unutarnjem redu.

Ovisno o vrsti poslova koji se obavljaju na radnim mjestima službenici i namještenici moraju imati odgovarajuću stručnu spremu i struku, te radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu.”

Članak 7.

Članak 14. Odluke mijenja se i glasi:

“Za obavljanje vježbeničke prakse u Upravni odjel Grada primaju se u službu osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž.

Vježbenici se primaju u službu putem natječaja na određeno vrijeme, a vježbeniku koji položi državni ispit služba se može produžiti na neodređeno vrijeme ako u upravnom tijelu postoji slobodno radno mjesto za koje ispunjava propisane uvjete.”

Članak 8.

Članak 15. Odluke mijenja se i glasi:

“Pročelnik koji upravlja Upravnim odjelom odgovoran je za vlastiti rad i rad službenika u upravnom tijelu ili ustrojstvenoj jedinici kojom upravlja.

Za rad Upravnog odjela pročelnik je odgovoran gradonačelniku, a voditelji unutarnjih ustrojstvenih jedinica su odgovorni pročelniku.”

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 024-02/23-03/01

URBROJ:2170-09-01-23-4

Krk, 9. ožujka 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2264&mjesto=51500&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr