SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 9. Srijeda, 15. ožujka 2023.
GRAD RAB

6.

Na temelju članaka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 118/18, 42/20 i 127/20), članka 48 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 34. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 4/21) gradonačelnik Grada Raba je dana 6. ožujka 2023. godine donio

Program

potpora poljoprivredi na području
Grada Raba za 2023. godinu

I. UVOD

Članak 1.

(1) Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Grad Rab u 2023. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih.

(2) Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Raba.

Članak 2.

(1) Sredstva utvrđena u članku 1. stavak 2. ovog programa koristiti će se za isplatu potpora vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG) koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, pravnim i fizičkim osobama registriranima za obavljanje poljoprivredne djelatnosti sa sjedištem odnosno prebivalištem i poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Raba (poljoprivredno zemljište, gospodarski objekti, trajni nasadi i slično), a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine aktivnosti utvrđene ovim Programom, te poljoprivrednim udrugama i zadrugama.

(2) Pravo na subvenciju poljoprivredna gospodarstva i drugi korisnici ostvaruju temeljem vlastitog zahtjeva. Podnošenje zahtjeva traje do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Grada Raba za 2023. godinu za navedenu namjenu, a najdulje do 30. studenog 2023. godine.

Članak 3.

(1) Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 "d 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22.2.2019.) - u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013 te Uredbe br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 7.7.2020.) - u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013.

Članak 4.

(1) Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013 i Uredbe o izmjeni Uredbe 1408/2013, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:

a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,

b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost,

c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.

(2) Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013 „poljoprivredni proizvodi“ znači proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.

(3) Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 i Uredbe 1407/2013 pod pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

(a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;

(b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;

(c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;

(d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

(1) Za potrebe Uredbe „proizvodni sektor” znači sektor naveden u Članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (w) Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća.

(3) Za potrebe Uredbe „sektorska gornja vrijednost” znači najveći kumulativni iznos potpore koji se odnosi na mjere potpore koje pogoduju samo jednom proizvodnom sektoru, što odgovara udjelu od 50 % najvišeg iznosa potpora de minimis koje se dodjeljuju po državi članici i koje su utvrđene u Prilogu II.

(4) Sukladno članku 1. Uredbe 1407/2013 ovaj se Program primjenjuje na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima u svim sektorima, osim na:

a) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000

b) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;

c) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:

ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju,

ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;

d) potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću;

e) potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.

(5) Ako poduzetnik djeluje u sektorima navedenima u stavku 1. točkama (a), (b) ili (c) i djeluje u jednom ili više sektora ili ima druge djelatnosti koje su obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe, ova se Uredba primjenjuje na potpore dodijeljene u vezi s tim drugim sektorima ili djelatnostima, uz uvjet da dotična država članica osigura, na primjeren način, na primjer razdvajanjem djelatnosti ili troškova, da djelatnosti u sektorima koji su isključeni iz područja primjene ove Uredbe ne ostvaruje u korist od de minimis potpore dodijeljene na temelju ove Uredbe.

(6) Za potrebe Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

a) „poljoprivredni proizvodi” znači proizvodi koji su navedeni u Prilogu I. Ugovoru, osim proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000;

b) „prerada poljoprivrednih proizvoda” znači svi postupci prerade poljoprivrednog proizvoda koji za ishod imaju proizvod koji je također poljoprivredni proizvod, osim u poljoprivrednim djelatnostima potrebnima za pripremu životinjskog ili biljnog proizvoda za prvu prodaju;

c) „stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda” znači držanje ili izlaganje s ciljem prodaje, ponuda za prodaju, isporuka ili bilo koji drugi način stavljanja na tržište, osim prve prodaje primarnog proizvođača preprodavačima ili prerađivačima te svih aktivnosti kojima se proizvod priprema za takvu prvu prodaju; prodaja primarnog proizvođača krajnjim potrošačima smatra se stavljanjem na tržište ako se odvija u posebnim prostorima namijenjenima za tu svrhu.

II. PLANIRANA SREDSTVA

Članak 5.

(1) Za provedbu ovog programa planirana su sredstva u visini od 13.272,28 eura odnosno (100.000,00 kuna) u Proračunu Grada Raba za 2023. godinu,

(2) Grad Rab će u 2023.g. dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti:

Sukladno Uredbi 1408/2013

Mjera 1. Sufinanciranje nabave sadnog materijala

Sukladno Uredbi 1408/2013 i Uredbi 1407/2013

Mjera 2. Sufinanciranje izrade dokumentacije objekata namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji

Sukladno Uredbi 1407/2013

Mjera 3. Sufinanciranje dijela troškova aktivnosti poljoprivrednih udruga i zadruga

Mjera 4. Sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje

Mjera 5. Potpora za ostale mjere ruralnog razvoja

Mjera 6. Sufinanciranje prerade maslina

Sukladno Uredbi 1408/2013 i Uredbi 1407/2013

Mjera 7. Sufinanciranje nabave poljoprivredne opreme odnosno ulaganja u modernizaciju postojećih pogona, uvođenje novih tehnologija i ulaganja u prerađivačke kapacitete

III. POTPORE I AKTIVNOSTI – KRITERIJI

Iznosi potpore za Mjeru 1. sukladno Odredbi 1408/2013

Mjera 1. Sufinanciranje nabave sadnog materijala

Članak 6.

(1) Radi postizanja novih trajnih nasada te obnove postojećih, odobriti će se potpora za nabavu deklariranog sadnog materijala.

(2) Visina potpore po sadnici iznosi:

- za cjepove vinove loze do 1/2 nabavne cijene sadnice, a maksimalno 1,33 eura odnosno (10,00 kuna) po sadnici. Minimalna poticajna količina iznosi 200 komada sadnica,

- za sadnice masline do 1/2 nabavne cijene sadnice, a maksimalno 3,98 eura odnosno (30,00 kuna) po sadnici. Minimalna poticajna količina iznosi 20 komada sadnica,

- za sadnice voćki do 1/2 nabavne cijene sadnice, a maksimalno 3.32 eura odnosno (25,00 kuna) po pojedinoj voćnoj sadnici. Minimalna poticana količina iznosi 20 komada po pojedinoj voćnoj sadnici.

(3) Uz zahtjev za dodjelu potpora potrebno je dostaviti račun o kupnji sadnica iz kojeg je vidljivo: vrsta, sorta, broj komada, jedinična i ukupna cijena, datum i dobavljač.

(4) Sufinanciranje nabave sadnog materijala po korisniku može iznositi najviše 265,45 eura odnosno (2.000,00 kuna) godišnje.

(5) Ukupni iznos za sufinanciranje nabave sadnog materijala u 2023.g. je 1.061,78 eura odnosno (8.000,00 kuna).

Iznosi potpore za Mjeru 2. sukladno Odredbi 1408/2013 i Odredbi 1407/2013

Mjera 2. Sufinanciranje izrade dokumentacije gospodarskih objekata namijenjenih smještaju stoke te skladištenju i preradi poljoprivrednog proizvoda

Članak 7.

(1) Za izradu dokumentacije gospodarskih objekata namijenjenih smještaju stoke te skladištenju i preradi poljoprivrednih proizvoda odobriti će se u iznosu do 20 % dokumentiranih troškova, najviše u iznos do 265,45 eura odnosno (2.000,00 kuna) po korisniku.

(2) Ukupni iznos za potpore za izradu dokumentacije gospodarskih objekata namijenjenih smještaju stoke te skladištenju i preradi poljoprivrednog proizvoda u 2023.g. je 265,45 eura odnosno (2.000,00) kuna.

Iznosi potpore za Mjere 3., 4., 5. i 6. sukladno Odredbi 1407/2013

Mjera 3. Sufinanciranje dijela troškova aktivnosti poljoprivrednih udruga i zadruga

Članak 8.

(1) Odobrit će se sufinanciranje dijela troškova aktivnosti poljoprivrednih udruga i zadruga koje se odnose na organizaciju izložbi i sajmova, stručnih predavanja, odlaska na poljoprivredne sajmove i slično. Ova sredstva se ostvaruju temeljem podnijetog zahtjeva korisnika. Uz zahtjev se obavezno prilaže godišnji program rada udruge ili zadruge

(2) Ukupni iznos za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti poljoprivrednih udruga i zadruga u 2023 .g. je 1.990,84 eura odnosno (15.000,00 kuna).

Mjera 4. Sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje

Članak 9.

(1) Odobriti će se sufinanciranje organizatoru manifestacije za pokriće dijela troškova manifestacije koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja (npr. izložba Rapske ovce, Dani maslina i slično).

(2) Sredstva se isplaćuju na temelju zahtjeva organizatora manifestacije. Odluku o sufinanciranju odnosno pokroviteljstvu manifestacije i visini potpore donosi Gradonačelnik na

prijedlog Upravnog odjela ureda Grada, investicija i razvoja, Odsjeka za investicije i razvoj.

(3) Ukupni iznos za potpore za sufinanciranje dijela troškova manifestacije koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja u 2023.g. je 663,61 eura odnosno (5.000,00 kuna).

Mjera 5. Potpore za ostale mjere ruralnog razvoja

Članak 10.

(1) Potpore će se isplaćivati po zahtjevu korisnika za aktivnosti koje pridonose razvoju poljoprivrede i ruralnog prostora (kao npr. nastup na specijaliziranoj manifestaciji namijenjenoj predstavljanju i ocjenjivanju poljoprivrednih proizvoda i proizvođača i slično), a nisu obuhvaćene nekom od potpora iz ovog programa.

(2) Potpora se može dodijeliti korisniku za nastup na specijaliziranoj manifestaciji isključivo za:

- zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora,

- trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji.

(3) Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše 132,72 eura odnosno (1.000,00 kuna) po korisniku. Pojedinom korisniku može se odobriti najviše dvije potpore za ove namjene u kalendarskoj godini.

(4) Ukupni iznos za ostale mjere ruralnog razvoja u 2023.g. je 265,45 eura odnosno (2.000,00 kuna).

Mjera 6. Sufinanciranje prerade maslina

Članak 11.

(1) Odobrit će se sufinanciranje dijela troškova prerade maslina korisnicima koji putem analize kvalitete maslinovog ulja dokažu da je ulje ekstra djevičanske kvalitete.

(2) Sufinancirati će se iznos od 20 lipa po kilogramu masline. Ukupni iznos za sufinanciranje prerade maslina u 2023.g. je 265,45 eura odnosno (2.000,00 kuna).

Iznos potpore za Mjeru 7. sukladno Odredbi 1408/2013 i Odredbi 1407/2013

Mjera 7. Sufinanciranje nabave poljoprivredne opreme odnosno ulaganja u modernizaciju postojećih pogona, uvođenje novih tehnologija i ulaganja u prerađivačke kapacitete.

Članak 12.

(1) Odobrit će se sufinanciranje dijela troškova nabave poljoprivredne opreme ili pojedinih dijelova opreme namijenjenih preradi odnosno ulaganja u modernizaciju postojećih pogona, uvođenje novih tehnologija i ulaganja u prerađivačke kapacitete i slično.

(2) Sufinancirati će se iznos do 50% od ukupne vrijednosti odnosno do 1.990,84 eura odnosno (15.000,00 kuna) po korisniku. Ukupni iznos za sufinanciranje u 2023.g. je 8.759,71 eura odnosno (66.000,00 kuna).

IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE

Članak 13.

(1) Nepovratne novčane potpore – gradske subvencije koje su predmet ovog Programa dodjeljuju se na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih ovim Programom.

(2) Zahtjevi za potpore dostavljaju se na posebnom obrascu zahtjeva uz pripadajuću dokumentaciju najdulje do 30. studenog 2023. godine, a rješavaju se redom zaprimanja i do iskorištenja sredstava prema namjenama i visini iz članka 2. ovog Programa.

(3) Pojedinom korisniku može se na temelju ovog Programa odobriti više vrsta potpora u istoj kalendarskoj godini. Najviši ukupni godišnji iznos svih potpora koju jedan korisnik može ostvariti u tekućoj godini iznosi 3.981,68 eura odnosno (30.000,00 kuna).

(4) Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore. Sukladno članku 3. Uredbe 1407/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore. Sukladno članku 6. Uredbe 1407/2013 i Uredbe 1408/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora.

Davatelj potpore male vrijednosti dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013 i Uredbi 1407/2013.

Članak 14.

(1) Nepovratne potpore dodjeljuju se na temelju javnog poziva koji raspisuje Gradonačelnik, a objavljuju se na web stranici Grada Raba i na oglasnoj ploči.

(2) Javni poziv sadrži:

1. naziv tijela koje objavljuje javni poziv,

2. predmet javnog poziva,

3. opće uvjete i kriterije za dodjelu potpore,

4. popis potrebne dokumentacije,

5. naziv i adresu tijela kojem se podnose zahtjevi,

6. vrijeme trajanja javnog poziva,

7. podatke o informacijama.

Članak 15.

(1) Nakon stupanja na snagu ovog Programa, Gradonačelnik objavljuje javni poziv sa uvjetima davanja potpora. Ugovori o dodjeli potpora mogu se zaključivati do iskorištenja sredstava za ovu namjenu u Proračunu Grada Raba.

(2) Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam nakon provjere dostavljene dokumentacije, daje prijedlog Gradonačelniku koji donosi zaključak o dodjeli nepovratne potpore u kojem se navodi iznos i namjena potpore.

(3) Dostavljanjem dokumentacije na javni poziv i donošenjem zaključka o dodjeli nepovratne potpore, korisnik sredstva daje odobrenje Gradu Rabu da osnovne podatke o korisniku i odobrenoj potpori objavi na službenoj Internet stranici Grada Raba te u drugim izvještajima.

(4) Prihvatljivi su troškovi nastali nakon 1. siječnja 2023. godine. Trošak poreza na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak kod odobrenja potpore za obveznike koji nisu u sustavu PDV-a na dan donošenja Zaključka o dodjeli nepovratne potpore.

(5) Pravo na potporu ne može ostvariti pravna ili fizička osoba za koju Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da on ili članovi kućanstva s prebivalištem na istoj adresi imaju dugovanja prema Gradu Rabu.

(6) U slučaju većeg interesa poduzetnika za dodjelu potpora u okviru određenih mjera, Gradonačelnik će omogućiti dodjelu potpora u većem ukupnom iznosu po pojedinoj mjeri, uz istovremeno smanjenje drugih mjera za koje postoji manji interes, a sve u skladu s ukupnim planiranim proračunskim sredstvima za poticanje poljoprivrede u tekućoj godini.

V. KONTROLA I POVRAT SREDSTAVA

Članak 16.

Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Ukoliko je korisnik gradske potpore odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju podnositelj zahtjeva sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Grada Raba.

Članak 17.

Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave, a objavit će se u službenim „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

 

KLASA: 023-01/23-01/30

UBROJ: 2170-13/01-23-1-1

Rab, 6. ožujka 2023.

Gradonačelnik:

Nikola Grgurić, dipl.oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2264&mjesto=51280&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr