SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 9. Srijeda, 15. ožujka 2023.
GRAD RAB

5.

Na temelju članaka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članaka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine« br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko – goranske županije« broj 4/21), gradonačelnik Grada Raba dana 2. ožujka 2023. godine donio je

Program

mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Raba u 2023. godini

I. UVOD

Članak 1.

Ovim Programom mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Raba u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Program) propisuju se opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele poticaja Grada Raba za razvoj poduzetništva te obveze korisnika poticaja.

II PLANIRANA SREDSTVA

Članak 2.

(1) Grad Rab u cilju poticanja razvoja poduzetništva osigurava financijska sredstva u vidu nepovratnih sredstava (potpora) za poticanje razvoja poduzetništva u visini od 13.272,28 eura odnosno 100.000,00 kuna u Proračunu Grada Raba za 2023. godinu.

Članak 3.

(1) Korisnici potpora iz ove Programa mogu biti pravne i fizičke osobe definirane Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), koje posluju i imaju registrirano sjedište odnosno prebivalište na području Grada Raba, što uključuje trgovačka društva, obrte te obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu poreza na dobit ili poreze na dohodak, izuzev trgovačkih društava kojima je Grad Rab osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. Korisnik subvencije mora imati najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uključujući vlasnika.

(2) Prava na potpore iz ove Programa ostvaraju se kroz provedbu sljedećih mjera i aktivnosti:

Mjera 1. Potpore poduzetnicima – početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo,

Mjera 2. Potpore poduzetnicima za ulaganje u standarde kvalitete i certificiranje,

Mjera 3. Subvencije troškova polaganja majstorskih ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskih ispita u obrtništvu,

Mjera 4. Subvencije troškova prekvalifikacije i doškolovanja nezaposlenih osoba,

Mjera 5. Potpore poduzetnicima za sufinanciranje troškova pripreme natječajne dokumentacije za fondove EU,

Mjera 6. Subvencije za kamate na kredite,

Mjera 7. Subvencije troškova vlastitog udjela za financiranje projekata za koja su odobrena bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova,

Mjera 8. Subvencioniranje troškova organizacije programa i događanja,

Mjera 9. Subvencioniranje troškova reklame i promocije gospodarskih subjekata i

Mjera 10. Potpore poduzetnicima za sufinanciranje nabavke i ugradnje strojeva i opreme.

III POTPORE I AKTIVNOSTI – KRITERIJI

Mjera 1. Potpore poduzetnicima-početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo

Članak 4.

(1) Grad Rab dodjeljuje potpore poduzetnicima – početnicima koji prvi puta otvaraju obrt ili trgovačko društvo, a koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Grada Raba za sljedeće namjene:

1. izradu poslovnih planova/investicijskih programa,

2. nabavu informatičke opreme sa svrhom poticanja osnivanja i početaka poslovanja poduzetnika,

3. bankarske usluge za obradu kredita,

4. ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva te podnošenje zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno-tehnička dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole, itd.),

5. uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),

6. nabavku opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva,

7. izrada web stranice te tiskanje promotivnih materijala,

8. dopunska poduzetnička izobrazba vezana uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje.

(2) Pravo na potporu imaju i trgovačka društva te obrti koji su upisani u registar trgovačkog suda ili obrtni registar prethodnih godina, a sada prvi put zapošljavaju osobu uključujući vlasnika.

(3) Najviši iznos potpore za namjene iz stavka 1. ovog članka može iznositi 265.45 eura odnosno (2.000,00 kuna) po korisniku. Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom.

(4) Ukupni iznos za potpore poduzetnicima-početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo u 2023.g. je 796,34 eura odnosno (6.000,00 kuna).

Mjera 2. Potpore poduzetnicima za ulaganje u standarde kvalitete i certificiranje

Članak 5.

(1) Grad Rab dodjeljuje subvenciju obrtu,trgovačkom društvu ili OPG-u koji posluje i ima registrirano sjedište na području Grada Raba te najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme (vlasnik ili drugi zaposleni), za troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama, za troškove stjecanja prava uporabe znaka „Hrvatska kvaliteta“, „Izvorno hrvatsko“, „Hrvatski otočni proizvod“ i druge oznake kvalitete.

(2) Najviši iznos nepovratne potpore za namjene iz stavka 1. ovog članka iznosi do 50% troškova, a najviše 132,72 eura odnosno (1.000,00 kuna) po korisniku i vrsti certifikata koji se prvi put uvodi. Potpore se ne odobravaju na produljenje certifikacije (recertifikaciju).

(3) Ukupni iznos za potpore poduzetnicima za ulaganje u standarde kvalitete i certificiranje u 2023.g. je 265,45 eura odnosno (2.000,00 kuna).

Mjera 3. Subvencije troškova polaganja majstorskih ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskih ispita u obrtništvu

Članak 6.

(1) Podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na subvenciju troškova polaganja majstorskog ispita ili ispita o stručnoj osposobljenosti čije polaganje je propisano odredbama Zakona o obrtu („Narodne novine“, broj 143/13, 127/19 i 41/20) za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“ broj 42/08) a u obrtnom registru ima upisano obavljanje obrta sa sjedištem na području Grada Raba.

(2) Pravo na subvenciju ima i podnositelj zahtjeva koji je majstorski ispit ili ispit o stručnoj osposobljenosti polagao prije otvaranja obrta, a u trenutku podnošenja zahtjeva za subvenciju troškova ima otvoren obrt.

(3) Subvencija se odobrava u iznosu do 50% troškova obračunatih od strane Hrvatske obrtničke komore, a najviši iznos subvencije iznosi 132,72 eura odnosno (1.000,00 kuna) po korisniku.

(4) Ukupni iznos za potpore poduzetnicima za subvencije troškova polaganja majstorskih ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskih ispita u obrtništvu u 2023.g. je 530,89 eura odnosno (4.000,00 kuna).

Mjera 4. Subvencije troškova prekvalifikacije i doškolovanja nezaposlenih osoba

Članak 7.

(1) Grad Rab sufinancirat će troškove prekvalifikacije i doškolovanja nezaposlenih osoba s prebivalištem na području Grada Raba u 2023. godini po verificiranim programima za stjecanje srednje stručne spreme, a s ciljem povećanja zaposlenosti.

(2) Grad Rab sufinancirat će do 50% troškova školarine nezaposlenim osobama koje su najmanje 30 dana prije podnošenja zahtjeva prijavljene na HZZ Rab. Najviši iznos subvencije po korisniku iznosi 132,72 eura odnosno (1.000,00 kuna) po korisniku.

(3) Polaznik koji želi ostvariti pravo na subvenciju troškova, dužan je prije početka prekvalifikacije ili doškolovanja zatražiti prethodnu suglasnost na subvenciju.

(4) Po završetku školovanja, polaznik je dužan donijeti svjedodžbu o završenom ispitu. U protivnom, dužan je u roku od 15 dana od isteka roka za završetak obrazovanja izvršiti povrat subvencije na žiro-račun Grada Raba.

(5) Ukupni iznos za potpore poduzetnicima za subvencije troškova prekvalifikacije i doškolovanja nezaposlenih osoba u 2023.g. je 530,89 eura odnosno (4.000,00 kuna).

Mjera 5. Potpore poduzetnicima za sufinanciranje troškova pripreme natječajne dokumentacije za fondove EU

Članak 8.

(1) Grad Rab sufinancirati će troškove izrade pripremne dokumentacije za prijavu na natječaj fondova Europske unije, a koji nisu prihvatljivi za sufinanciranje od strane fondova EU te obuhvaćaju:

a) troškove izrade poslovnog plana/investicijske studije,

b) troškove izrade elaborata zaštite okoliša,

c) troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije (arhitektonskih elaborata, tehnoloških projekata, geodetskih elaborata, procjene opasnosti i slično),

d) troškove konzultantskih usluga za pripremu natječajne dokumentacije.

(2) Korisnici potpore mogu biti fizičke i pravne osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem na području Grada Raba koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

a) projekt (investicija) za koju se traži potpora mora se provoditi na području Grada Raba,

b) podnositelj zahtjeva za potporu mora koristiti usluge od pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za obavljanje poslova za prethodno navedene namjene,

c) da je projekt kandidiran u 2023. godini,

d) da je račun za izvršene usluge izdan u 2023. godini.

(3) Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše 132,72 eura odnosno (1.000,00 kuna) po korisniku za odobrene namjene iz točke 1. ovog članka. Korisnik može ostvariti potporu za jedan projekt u tekućoj godini.

(4) Ukupni iznos za potpore poduzetnicima za sufinanciranje troškova pripreme natječajne dokumentacije za fondove EU u 2023.g. je 265,45 eura odnosno (2.000,00 kuna).

Mjera 6. Subvencije za kamate na kredite

Članak 9.

Poticaji za subvencije za kamate na kredite po programima kreditiranja koje raspisuje Primorsko-goranska županija i/ili nadležna ministarstva Republike Hrvatske i/ili po programima HBOR-a i/ili na kredite zaključenim s poslovnom bankom.

(1) Sredstva poticaja za kamate na kredite mogu koristiti Poduzetnici iz članka 3. ovog Programa koji ulažu na području Grada Raba, a koji su u 2023. godini zaključili ugovor o kreditu po Programima kreditiranja koje raspisuje Primorsko-goranska županija i/ili nadležna ministarstva Republike Hrvatske i/ili po programima HBOR-a i/ili ugovor o kreditu zaključenim s poslovnom bankom za financiranje investicije u osnovna sredstva.

(2) Grad Rab Poduzetnicima iz stavka 1. ovog članka subvencionira dio redovne kamate koja nije subvencionirana od strane Primorsko-goranske županije, nadležnih ministarstava ili iz drugih izvora u visini do maksimalno 2 (dva) postotna poena za cijelo vrijeme trajanja ugovora o kreditu, pod uvjetom da su sredstva za tu namjenu osigurana u Proračunu, do maksimalnog iznosa od 530,89 eura odnosno (4.000,00 kuna) na godišnjoj razini po korisniku.

(3) Uz zahtjev za dodjelu poticaja za kamate na kredite iz članka 9. potrebno je priložiti:

1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2. Presliku Ugovora o kreditu,

3. Otplatni plan

4. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

5. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti.

(4) Ukupni iznos potpore u tekućoj godini iznosi 1.061,78 eura odnosno (8.000,00 kuna).

Mjera 7. Subvencije troškova vlastitog udjela za financiranje projekata za koja su odobrena bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova

Članak 10.

(1) Sredstva poticaja za subvencije troškova vlastitog udjela za financiranje projekata za koja su odobrena bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova mogu koristiti Poduzetnici iz članka 3. ovog Programa koji ulažu na području Grada Raba, a koji su u 2023. godini zaključili ugovor kojim su odobrena bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova.

(2) Grad Rab Poduzetnicima iz stavka 1. ovog članka subvencionira trošak vlastitog udjela za financiranje projekata za koja su odobrena bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova do maksimalnog iznosa od 1.061,78 eura odnosno (8.000,00 kuna) na godišnjoj razini po korisniku.

(3) Uz zahtjev za dodjelu subvencije troškova vlastitog udjela za financiranje projekata po odobrenim bespovratnim sredstvima iz članka 10. potrebno je priložiti:

1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2. Presliku Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava,

3. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

4. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti.

(4) Ukupni iznos potpore u tekućoj godini iznosi 2.123,56 eura odnosno (16.000,00 kuna).

Mjera 8. Subvencioniranje troškova organizacije programa i događanja

Članak 11.

(1) Grad Rab sufinancirat će troškove organizacije programa i događanja, u razdoblju od 1.1. do 30.6. i od 1.9. do 15.12. 2023. godine, subjektima malog gospodarstva s prebivalištem na području Grada Raba. Za kulturne, obrazovne i edukacijske manifestacije sufinancirati će se do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 796,34 eura odnosno (6.000,00 kuna), a za glazbene programe sufinancirati će se do 20% prihvatljivih troškova, a najviše do 265,45 eura odnosno (2.000,00 kuna).

(2) Ukupni iznos potpore u tekućoj godini iznosi 2.389,01 eura odnosno (18.000,00 kuna).

Mjera 9. Subvencioniranje troškova reklame i promocije gospodarskih subjekata

Članak 12.

(1) Grad Rab sufinancirat će troškove reklame i promocije subjekata malog gospodarstva, s prebivalištem na području Grada Raba za sljedeće aktivnosti:

- troškovi izrade vizualnog identiteta,

- troškovi izrade internetskih stranica,

- izrada promotivnih materijala gospodarskih subjekata

u 2023. godini,u visini 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 132,72 eura odnosno (1.000,00 kuna) po korisniku.

(2) Ukupni iznos potpore u tekućoj godini iznosi 663,61 eura odnosno (5.000,00 kuna).

Mjera 10. Potpore poduzetnicima za sufinanciranje nabavke i ugradnje strojeva i opreme

Članak 13.

(1) Grad Rab potporu može dodijeliti korisniku za slijedeće troškove: nabavka i ugradnja novih strojeva i nove opreme za poslovanje.

Iznos potpore po korisniku iznosi 50% prihvatljivih troškova, a najviše 929.06 eura odnosno (7.000,00 kuna) po zahtjevu.

Zahtjevi se podnose na Obrascu 10. uz kojeg je potrebno priložiti:

- presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar upisa ili izvadak iz nadležnog registra

- preslike računa troškova te preslike izvoda žiro-računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje (ponude)

- potvrdu Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema dugovanja s osnove poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

- potvrdu Grada Raba i trgovačkog društva u vlasništvu Grada Raba (Vrelo d.o.o. i Dundovo) ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, iz koje je razvidno da nema dugovanja prema navedenim trgovačkim društvima i Gradu Rabu.

- izjavu o korištenim potporama male vrijednosti

- izjavu prijavitelja o upisu u sustav PDV-a

(2) Ukupni iznos potpore u tekućoj godini iznosi 4.645,30 eura odnosno (35.000,00 kuna).

IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE

Članak 14.

(1) Nepovratne novčane potpore – gradske subvencije koje su predmet ovog Programa dodjeljuju se na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih ovim Programom.

(2) Zahtjevi za potpore dostavljaju se na posebnom obrascu zahtjeva uz pripadajuću dokumentaciju najdulje do 30. studenog 2023. godine, a rješavaju se redom zaprimanja i do iskorištenja sredstava prema namjenama i visini iz članka 2. ovog Programa.

(3) Pojedinom korisniku može se na temelju ovog Programa odobriti više vrsta potpora u istoj kalendarskoj godini. Najviši ukupni godišnji iznos svih potpora koju jedan korisnik može ostvariti u tekućoj godini iznosi 2.645,45 eura odnosno (20.000,00 kuna).

(4) Potpore iz ove Odluke su potpore male vrijednosti i na njih se odnose pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1) i Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 7.7.2020.).

Članak 15.

(1) Nepovratne potpore dodjeljuju se na temelju javnog poziva koji raspisuje gradonačelnik, a objavljuju se na web stranici Grada Raba i na oglasnoj ploči.

(2) Javni poziv sadrži:

1. naziv tijela koje objavljuje javni poziv,

2. predmet javnog poziva,

3. opće uvjete i kriterije za dodjelu potpore,

4. popis potrebne dokumentacije,

5. naziv i adresu tijela kojem se podnose zahtjevi,

6. vrijeme trajanja javnog poziva,

7. podatke o informacijama.

Članak 16.

(1) Nakon stupanja na snagu ovog Programa, Gradonačelnik objavljuje javni poziv sa uvjetima davanja potpora. Ugovori o dodjeli potpora mogu se zaključivati do iskorištenja sredstava za ovu namjenu u Proračunu Grada Raba.

(2) Odjel nakon provjere dostavljene dokumentacije, daje prijedlog Gradonačelniku koji donosi zaključak o dodjeli nepovratne potpore u kojem se navodi iznos i namjena potpore.

(3) Dostavljanjem dokumentacije na javni poziv i donošenjem zaključka o dodjeli nepovratne potpore, korisnik sredstva daje odobrenje Gradu Rabu da osnovne podatke o korisniku i odobrenoj potpori objavi na službenoj Internet stranici Grada Raba te u drugim izvještajima.

(4) Prihvatljivi su troškovi nastali nakon 1. siječnja 2023. godine. Trošak poreza na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak kod odobrenja potpore za obveznike koji nisu u sustavu PDV-a na dan donošenja Zaključka o dodjeli nepovratne potpore.

(5) Pravo na potporu ne može ostvariti pravna ili fizička osoba za koju Odjel u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da on ili članovi kućanstva s prebivalištem na istoj adresi imaju dugovanja prema Gradu Rabu i/ili društvima u vlasništvu.

(6) U slučaju većeg interesa poduzetnika za dodjelu potpora u okviru određenih mjera, Gradonačelnik će omogućiti dodjelu potpora u većem ukupnom iznosu po pojedinoj mjeri, uz istovremeno smanjenje drugih mjera za koje postoji manji interes, a sve u skladu sa ukupnim planiranim proračunskim sredstvima za poticanje poduzetništva u tekućoj godini.

V. KONTROLA I POVRAT SREDSTAVA

Članak 17.

Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Ukoliko je korisnik gradske potpore odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju podnositelj zahtjeva sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Grada Raba.

Članak 18.

Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

KLASA: 023-01/23-01/29

UBROJ: 2170-13/01-23-3-1

Rab, 2. ožujka 2023.

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl.oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2264&mjesto=51280&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr