SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 2. Ponedjeljak, 16. siječnja 2023.
GRAD KRK

2.

Na temelju članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine“, broj: 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), gradonačelnik Grada Krka dana 27. prosinca 2022. godine, donio je

PLAN UPRAVLJANJA

POMORSKIM DOBROM ZA 2023. GODINU

I.

Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Plan ) određuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom i popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada Krka, sa navedenim mikrolokacijama za obavljanje djelatnosti.

II.

Grad Krk redovno upravlja pomorskim dobrom na svom području.

Pod redovnim upravljanjem pomorskim dobrom smatra se:

- briga o zaštiti pomorskog dobra

- održavanje pomorskog dobra

- posebna upotreba pomorskog dobra na temelju koncesijskih odobrenja.

Briga o zaštiti pomorskog dobra i održavanje pomorskog dobra provodi se sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru, dohranjivanje plaža potrebnim količinama šljunka, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na prostorima koji su namijenjeni sunčanju, odnosno na plažama, čišćenje i odvoz smeća, postavljanje tuševa, ograda i ljestvi za ulaz u more, postavljanje osmatračnica, kabina za presvlačenje, opreme za spašavanje i sl.

Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali, o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se ovlaštenik koncesije, odnosno korisnik koncesijskog odobrenja.

III.

Za zaštitu i održavanje pomorskog dobra određenog točkom II. stavak 3.Plana , koristit će se sredstva ostvarena od izdanih koncesijskih odobrenja, kao i sredstva planirana u Proračunu Grada Krka, te sredstva Turističke zajednice Grada Krka i gradskog komunalnog društva Vecla d.o.o. Krk i to: za zaštitu i održavanje plaža na području Grada Krka ( Dražica, Borik, Punta di Galeto, Portapizana, Porporela- Ježevac, Lunta , Jert, Glavotok, Dunat, Črnike, Dunat, te sve prirodne plaže na obalnoj crti Grada Krka, održavanje šetnica na području Grada Krka i sl.

IV.

Na pomorskom dobru na području Grada Krka utvrđuju se slijedeće djelatnosti za koje se mogu izdati koncesijska odobrenja, te mikrolokacije na kojima se iste mogu obavljati i to kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

V.

Kiosci se mogu postavljati isključivo prema lokacijskim dozvolama.

Ostale naprave iz točke IV. moraju imati standardizirani oblik, te se svojim izgledom moraju uklapati u ambijent.

Troškove potrošnje struje i vode, te druge komunalne troškove snosi korisnik koncesijskog odobrenja.

Troškovi postupka po jednom izdanom koncesijskom odobrenju utvrđuju se u iznosu od 200,00 kuna, te iste snosi korisnik koncesijskog odobrenja.

VI.

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja Grada Krka, na način i po postupku propisanom Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine“, broj: 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14).

U slučaju kada je Vijeću dostavljeno više zahtjeva za obavljanje iste djelatnosti, na istoj mikrolokaciji, Vijeće će izdati koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva čiji je zahtjev vremenski ranije zaprimljen i zadovoljava sve potrebne odredbe.

Odredba iz prethodnog stavka ove točke, ne odnosi se na mikrolokacije na morskoj obali na kojima postoji pravo vlasništva ili drugo stvarno pravo, a postupak izvlaštenja nije okončan. Za ove mikrolokacije Vijeće će prioritetno izdati koncesijsko odobrenje nositelju prava vlasništva ili drugog stvarnog prava.

VII.

Ovaj Plan dostavit će se nadležnom tijelu samouprave u Primorsko-goranskoj županiji, radi davanja potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Potvrda).

Nakon ishođenja Potvrde, Plan i Potvrda biti će objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Krka, te u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Plan će stupiti na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

KLASA: 342-01/22-01/20

URBROJ:2170-09-02/1-22-9

Krk, 27. prosinca 2022.

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2257&mjesto=51500&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr