SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 2. Ponedjeljak, 16. siječnja 2023.
OPĆINA MRKOPALJ

2.

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 26. Statuta Općine Mrkopalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/21) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 21.veljače 2022. donosi

ODLUKU

o izradi Urbanističkog plana uređenja
naselja Mrkopalj

Članak 1.

Donosi se odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Mrkopalj, u daljnjem tekstu: Plan.

Članak 2.

1. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana je Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Prostorni plan uređenja Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 46/04, 26707 i 39/20).

Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj.

Članak 3.

2. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Izradi Plana pristupa se radi osiguranja preduvjeta za uređenje i opremanje građevinskog područja naselja N5 Mrkopalj-centar, kao središnjeg naselja jedinice lokalne samouprave, južnog dijela građevinskog područja naselja N6 Mrkopalj, građevinskog područja naselja N7 Mrkopalj – škola mira, građevinskog područja infrastrukture namjene JP - javno parkiralište i izdvojenog građevinskog područja mjesnog groblja, te definiranja uvjeta gradnje, interpolacije i rekonstrukcije građevina unutar istih građevinskih područja.

Obaveza izrade Plana određena je člankom 152. i 153. Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj.

Članak 4.

3. OBUHVAT PLANA

Obuhvat Plana određen je člankom 152 i grafičkim prilogom 3c, odredbi Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj, uz dopune temeljem članka 89. stav 2. Zakona o prostornom uređenju.

Granica Plana obuhvaća područja UPU 16 i UPU 1 uz dodatni južni dio N5, dio N5 uz cestu za Mrzle Drage, južni dio N6 (Zagmajna) i N7.

Obuhvat Plana prikazan je na grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove Odluke.

Površina obuhvata Plana iznosi približno 98 ha.

Članak 5.

4. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Nakon provedene prostorne analize u obuhvatu izrade Urbanističkog plana uređenja može se dati sljedeća ocjena stanja:

- građevinsko područje naselja N5 MRKOPALJ - centar obuhvaća najstariji i pretežno izgrađeni dio ukupnog građevinskog područja naselja Mrkopalj koji je evidentiran kao zaštićena ruralna cjelina i u kojem su smješteni postojeći sadržaji središnjih funkcija naselja (općinska uprava, šumarija, škola i sportsko igralište, dječji vrtić, dom zdravlja, crkva, vatrogasni i društveni dom, nekoliko trgovina i ugostiteljskih sadržaja i sl.),

- naselje Mrkopalj administrativni je centar Općine Mrkopalj –

- ima više neizgrađenih čestica pogodnih za interpolacije građevina i uređenje površina,

- opremljenost naselja javnim sadržajima, te prometnom, komunalnom i energetskom infrastrukturom je nezadovoljavajuća,

- problem parkiranja u naselju i parkiranje za korisnike sportsko-rekreacijske zone i skijališta Čelimbaša nisu adekvatno riješeni, te postojeće stanje ne podržava povećanje broja posjetitelja, odnosno razvoj aktivnosti i djelatnosti.

Članak 6.

5. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Ciljevi i programska polazišta za izradu Plana postavljaju se u skladu s dugoročnim opredjeljenjem Općine Mrkopalj za prostorno uređenje i komunalno opremanje te društveni i gospodarski razvoj svog administrativnog područja.

Osnovni cilj koji je potrebno ostvariti je poboljšanje uvjeta stanovanja, rada, korištenja slobodnog vremena i odmora, čime će se postići podizanje ukupnog standarda života u naselju na zadovoljstvo svih građana.

Planom je potrebno strukturirati te namjenski razgraničiti građevinska područja, sukladno Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj 106/98, 39/04 i 45/04), naročito vodeći računa o potrebnim površinama za javne i društvene sadržaje, definirati prometnu mrežu u naselju te odrediti detaljne i jasne uvjete korištenja, uređenja i zaštite površina kao i uvjete i način gradnje građevina.

U okviru zadanih ciljeva potrebno je:

- zadržati funkciju naselja N5 Mrkopalj - centar kao središnjeg naselja administrativnog područja te u tom smislu planirati dopunu postojećih kako bi se nadogradile novim sadržajima primjerenim zahtjevima današnjeg vremena te izgradnju novih sadržaja centralnih funkcija,

- planirati kao prioritetne centralne funkcije: organizaciju prostora u funkciji sajmišta, formiranja opskrbnog centra ili manje tržnice, uređenje dječjih igrališta i zelenih površina uz rekonstrukciju postojećeg parka, te izgradnju građevine društvene namjene – doma za starije i nemoćne osobe,

- na neizgrađenim česticama građevinskih područja naselja predvidjeti mogućnost interpolacije - nove izgradnje stambenih i eventualno višestambenih građevina, građevina društvenih, poslovnih, ugostiteljsko-turističkih i sportsko-rekreacijskih namjena i drugih nadopunjujućih sadržaja naselja, te uređenje javnih i zelenih površina,

- planirati rekonstrukciju i razvoj prometne mreže,

- planirati rekonstrukciju i razvoj energetske infrastrukturne mreže,

- planirati uređenje i opremanje komunalne infrastrukture kroz rekonstrukciju i razvoj postojeće mreže vodoopskrbe i odvodnje, unaprjeđenje infrastrukture sustava gospodarenja otpadom i javne rasvjete, uređenje i proširenja postojećeg mjesnog groblja te javnih površina,

- planirati uređenje javnog parkirališta za namjenu prometa u mirovanju za potrebe naselja i skijališta Čelimbaša kroz uređenje površina za parkiranje, pratećih građevina i okoliša parkirališta i

- ostale mjere unapređenja stambenog naselja.

U obuhvatu Plana potrebno je zaštititi kulturno-povijesno naslijeđe u središnjem naselju N5 Mrkopalj - centar. Potrebno je zaštititi ambijentalne i krajobrazne vrijednosti naselja Mrkopalj, vrijednosti graditeljskih cjelina i pojedinačnih građevina, a posebno najstariji gusto izgrađeni dio naselja.

Pri propisivanju mjera zaštite okoliša i određivanju ograničenja u korištenju prostora posebnu pažnju potrebno je pridati zaštiti tla, naročito poljoprivrednog zemljišta u okućnicama građevina, regulaciji vodotoka i bujičnih tokova te postupanju u vodozaštitnim područjima sukladno važećim propisima i regulativi.

Članak 7.

6. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Za potrebe izrade Plana koristit će se sljedeći elaborati i dokumenti:

- Strategija razvoja Općine Mrkopalj 2015.-2020. („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/17 i 39/20),

- Lokalna razvojna strategija LAG-a Gorski kotar 2014.-2020., verzija 4 (V4), 2021. godine,

- Plan gospodarenja otpadom Općine Mrkopalj za razdoblje 2018.-2023. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 17/18),

- Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Mrkopalj („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 46/18),

Za izradu Urbanističkog plana uređenja koristiti će se stručne podloge Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj.

Geodetske podloge za potrebe izrade Plana pribavit će nositelj izrade plana.

Plan će se izraditi u mjerilu 1:5000 na geodetskoj podlozi - osnovnoj državnoj karti.

Članak 8.

7. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANA

Stručna rješenja za izradu plana izrađuje stručni izrađivač ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

Članak 9.

8. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji u roku od 30 dana trebaju dati zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga rada:

- Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine,

- PGŽ, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša,

- JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ,

- Ministarstvo kulture i medija, Konzervatorski odjel u
Rijeci,

- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka,

- Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Delnice,

- Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernog Jadrana,

- Komunalac za vodoopskrbu i odvodnju d.o.o., Delnice,

- Komunalac d.o.o., Delnice,

- Mrzle drage d.o.o., Mrkopalj,

- HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje,

- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.,

- PGŽ, Županijska uprava za ceste,

- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Zagreb, HAKOM.

Članak 10.

9. PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, AKO JE TAJ ROK, OVISNO O SLOŽENOSTI POJEDINOG PODRUČJA, DUŽI OD TRIDESET DANA

Za izradu Plana određuju se slijedeći rokovi:

- rok za dostavu zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika koji trebaju sudjelovati u izradi Plana - 30 dana od dostave poziva,

- izrada Nacrta prijedloga Plana - 90 dana od dana dostave zahtjeva,

- izrada Prijedloga Plana - 60 dana od dana prihvaćanja Nacrta prijedloga plana,

- javna rasprava s javnim uvidom - 30 dana,

- priprema izvješća o provedenoj javnoj raspravi – 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi tijekom javne rasprave,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - 45 dana od prihvaćanja Izvješća o javnoj raspravi

- izrada Konačnog prijedloga Plana - 15 dana od dana prihvaćanja Nacrta konačnog prijedloga Plana.

Članak 11.

10. IZVORI FINANCIRANJA PLANA

Izrada Plana financirat će se iz sredstava proračuna Općine Mrkopalj.

Članak 12.

11. ZAVRŠNE ODREDBE

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o izradi UPU 1:Urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja N5 MRKOPALJ-centar ('Službene novine Primorsko-goranske županije' br.24/08).

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/22-01/01

URBROJ: 2170-29-01/22-2

Mrkopalj, 21.02.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednica

Helena Crnković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2257&mjesto=51315&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr