SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 45. Srijeda, 21. prosinca 2022.
GRAD KRK

100.

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj: 83/22) i članka 40. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko- goranske županije« broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o osnivanju Povjerenstva za stručno vrednovanje prijavljenih programa i projekata na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za stručno vrednovanje prijavljenih programa i projekata na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), utvrđuje se broj stručnih povjerenstava i njihov djelokrug rada, broj članova, zadaće, način rada i odlučivanja stručnog povjerenstva.

II. IMENOVANJE I DJELOKRUG RADA POVJERENSTVA

Članak 2.

Ovom Odlukom osniva se jedno Povjerenstvo za sve djelatnosti i područja javnih potreba u kulturi Grada Krka.

Povjerenstvo u svom radu stručno vrednuje i ocjenjuje programe i projekte prijavljene na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka te predlaže kriterije vrednovanja programa i projekata.

Članak 3.

Povjerenstvo ima tri člana od kojeg je jedan predsjednik Povjerenstva.

Odluku o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva donosi Gradonačelnik.

Članak 4.

Za članove Povjerenstva imenuju se umjetnici, stručnjaci i kulturni djelatnici istaknuti u područjima umjetnosti i kulture.

U radu Povjerenstva sudjeluju bez prava odlučivanja i službene osobe Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Gradonačelnik pokreće postupak imenovanja članova Povjerenstva javnim pozivom ustanovama u kulturi, umjetničkim organizacijama i udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost u području kulture i umjetnosti za podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga kandidata za člana Povjerenstva.

Javni poziv iz stavka 3. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Krka, a rok za podnošenje prijedloga ne može biti kraći od 15 dana od dana njegove objave.

Na temelju prispjelih prijedloga Gradonačelnik odlukom imenuje predsjednika i članove Povjerenstva, vodeći računa o njihovoj stručnosti.

Članak 5.

Članovi Povjerenstva imenuju se na četiri godine.

Gradonačelnik će razriješit člana Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka ako:

• predlagatelj člana ili član Povjerenstva podnese zahtjev za razrješenje,

• se protivno odredbi članka 7. ove Odluke, član Povjerenstva nije izuzeo iz raspravljanja i

odlučivanja,

• ne ispunjava ili neuredno ispunjava obveze iz ove Odluke,

• svojim djelovanjem ili ponašanjem narušava ugled Povjerenstva ili Grada Krka,

• je pravomoćno osuđen za kazneno djelo.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka, postupak imenovanja novog člana Povjerenstva provest će se na način propisan člankom 4. ove Odluke. Novom članu Povjerenstva mandat traje do isteka mandata člana Povjerenstva umjesto kojeg je imenovan.

III. ZADAĆA, NAČIN RADA I ODLUČIVANJA POVJERENSTVA

Članak 6.

Zadaća Povjerenstva je da predlaže kriterije vrednovanja programa i projekata predlagatelja javnih potreba u kulturi Grada Krka za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Krka te da u postupku vrednovanja programa i projekata, nakon provedenog postupka dostavi Gradonačelniku svoj prijedlog koji sadrži popis programa i projekata s predloženim iznosom financijske potpore.

Na temelju prijedloga Povjerenstva, koji ima savjetodavni karakter, Gradonačelnik donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava.

U ostvarivanju zadaća iz stavka 1. ovog članka, Povjerenstvu stručnu, administrativnu, tehničku i druge poslove potrebne za rad osigurava Jedinstveni upravni odjel Grada Krka.

Povjerenstvo radi na sjednicama koje se pripremaju i sazivaju po potrebi u skladu s vremenskim slijedom Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka.

Povjerenstvo može donositi odluke ako je sjednici nazočna većina članova Povjerenstva.

Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja svih članova.

Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu.

Poslovnik iz stavka 7. ovog članka donosi se većinom glasova svih članova Povjerenstva.

Javnost rada Povjerenstva ostvaruje se objavljivanjem zapisnika o radu Povjerenstva na mrežnim stranicama Grada Krka.

Članak 7.

Član Povjerenstva dužan je izuzeti se iz raspravljanja i odlučivanja ako je:

• predlagatelj programa i projekta koji je predmet rada Povjerenstva pravna osoba u kojoj je on ili s njim povezana osoba vlasnik, dioničar, imatelj udjela, član upravljačkog ili nadzornog tijela pravne osobe, ravnatelj ili drugi voditelj poslovanja te pravne osobe,

• on ili s njim povezana osoba u ugovornom ili drugom odnosu s predlagateljem programa i projekta.

Povezane osobe u smislu stavka 1. ovoga članka su srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja zaključno, bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner te posvojitelj ili posvojenik, partner – skrbnik ili osoba pod partnerskom skrbi.

Svi članovi Povjerenstva dužni su potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti te izjavu o nepostojanju sukoba interesa kojom potvrđuju da će procjenjivati samo one prijedloge u vezi s kojima nemaju nikakve materijalne ili druge interese.

Članak 8.

Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad sukladno odluci Gradonačelnika.

Članovi Povjerenstva s prebivalištem izvan mjesta rada Povjerenstva imaju pravo na naknadu troškova javnog prijevoza kada prisustvuju sjednicama Povjerenstva.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 029-01/22-01/03

URBROJ: 2170-09-01-22-6

Krk, 14. prosinca 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2252&mjesto=51500&odluka=100
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr