SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 30. Petak, 30. rujna 2022.
GRAD KRK

64.

Na temelju članka 25. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članaka 33. i 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županijebroj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 26. rujna 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o načinu podnošenja prijedloga i peticija
Gradskom vijeću Grada Krka

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način podnošenja prijedloga i peticija građana, odlučivanja o njima i druga pitanja u vezi s podnošenjem prijedloga i peticija građana.

Članak 2.

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

II. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJEDLOGA GRADSKOM VIJEĆU

Članak 3.

Građani Grada Krka imaju pravo Gradskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje odredenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća u skladu sa zakonom i statutom.

Članak 4.

O prijedlogu građana za donošenjem općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegova djelokruga rada Gradsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u gradu.

Građani koji žele pokrenuti postupak za prikupljanje potpisa, a vezano uz predlaganje općeg akta ili rješavanje odredenog pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća (u daljem tekstu: predlagatelji) dužni su predsjedniku Gradskog vijeća dostaviti podatak o osobi organizatoru prikupljanja potpisa, o vremenu prikupljanja potpisa, a koje može trajati najviše 30 dana, te o općem aktu ili rješavanju određenog pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća i to putem pošte ili elektroničkim putem.

Članak 5.

Prijedlog podnose punoljetni građani s prebivalištem na području Grada Krka na posebnom obrascu (Prilog 1 – Obrazac za podnošenje prijedloga, čini sastavni dio ove Odluke) koji se može preuzeti na mrežnim stranicama Grada Krka ili koji se preuzima neposredno u službenim prostorijama Grada Krka, a koji u sebi sadržava osnovne podatke o građanima koji podnose prijedlog: ime i prezime, adresu prebivališta, OIB građana podnositelja prijedloga, mjesto za potpis građana, datum potpisa te prijedlog za donošenjem općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća.

Prijedlog se podnosi Gradskom vijeću na adresu Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk: poštom, električnom poštom na adresu grad-krk@grad-krk.hr ili osobnom predajom istog u pisarnici Grada Krka.

Članak 6.

Predlagatelji su dužni u roku od 8 dana od dana u kojem je istekao rok za prikupljanje potpisa, predsjedniku Gradskog vijeća dostaviti obrasce-prijedloge s prikupljenim potpisima. Obrasci - prijedlozi pristigli izvan roka neće se razmatrati.

Nadležni Odsjek Jedinstvenog upravno odjela Grada Krka u čijem je djelokrugu rada određena priprema općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegova djelokruga rada utvrđuju da li su ispunjene sve formalne pretpostavke iz prijedloga građana, a sve kako bi Gradsko vijeće moglo raspravljati o prijedlogu.

Nadležni Odsjek Jedinstvenog upravno odjela Grada Krka dužan je u roku od 10 dana od dana zaprimanja prijedloga utvrditi da li navedeni prijedlog sadrži potpis od najmanje 10% od ukupnog broja birača u Gradu i da li je isti u skladu sa zakonom, Statutom i ovom Odlukom.

Ukoliko navedeni prijedlog ima formalnih nedostataka određenih stavkom 2. ovog članka informacija o istom dostavlja se predsjedniku Gradskog vijeća i Gradonačelniku, a nadležni Odsjek Jedinstvenog upravno odjela Grada Krka pripremit će predsjedniku Gradskog vijeća zaključak o odbacivanju prijedloga građana zbog neispunjenja formalnih uvjeta za postupanje po zaprimljenom prijedlogu.

Zaključak iz stavka 4. ovog članka dostavlja se podnositeljima prijedloga putem javne objave na mrežnim stranicama Grada Krka i na oglasnoj ploči Grada Krka.

Članak 7.

Ukoliko podneseni prijedlog ispunjava sve formalne uvjete propisane zakonom, Statutom i ovom Odlukom isti se dostavlja predsjedniku Gradskog vijeća koji će ga uputiti na raspravljanje, a Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima prijedloga najkasnije u roku od tri mjeseca od dana zaprimanja prijedloga.

Članak 8.

Odgovor Gradskog vijeća na prijedlog građana glede donošenja općeg akta ili rješavanja određenog pitanja iz njegova djelokruga rada dostavlja se podnositeljima prijedloga putem javne objave na mrežnim stranicama Grada Krka i na oglasnoj ploči Grada Krka.

III. POSTUPAK PODNOŠENJA PETICIJA GRADSKOM VIJEĆU

Članak 9.

Građani Grada Krka imaju pravo Gradskom vijeću podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga grada od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom, statutom i ovom odlukom.

Članak 10.

O peticiji građana o pitanjima iz samoupravnog djelokruga grada od lokalnog značenja, Gradsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u gradu.

Građani koji žele pokrenuti postupak za prikupljanje potpisa, a vezano uz podnošenje peticije ( u daljem tekstu: predlagatelji) dužni su predsjedniku Gradskog vijeća dostaviti podatak o osobi organizatoru prikupljanja potpisa, o vremenu prikupljanja potpisa, a koje može trajati najviše 30 dana, te o pitanju iz samoupravnog djelokruga Grada od lokalnog značaja i to putem pošte ili elektroničkim putem.

Članak 11.

Peticiju podnose punoljetni građani s prebivalištem na području Grada Krka na posebnom obrascu (Prilog 2 – Obrazac za podnošenje peticija, čini sastavni dio ove Odluke) koji se može preuzeti na mrežnim stranicama Grada Krka ili koji se preuzima neposredno u službenim prostorijama Grada Krka, a koji u sebi sadržava osnovne podatke o građanima koji podnose peticiju: ime i prezime, adresu prebivališta, OIB građana podnositelja peticije, mjesto za potpis građana, datum potpisa te pitanje iz samoupravnog djelokruga grada od lokalnog značaja.

Peticija se podnosi Gradskom vijeću na adresu Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk: poštom, električnom poštom na adresu grad-krk@grad-krk.hr ili osobnom predajom istog u pisarnici Grada Krka

Članak 12.

Predlagatelji su dužni u roku od 8 dana od dana u kojem je istekao rok za prikupljanje potpisa, predsjedniku Gradskog vijeća dostaviti obrasce-peticije s prikupljenim potpisima. Obrasci peticije pristigli izvan roka neće se razmatrati.

Nadležni Odsjek Jedinstvenog upravno odjela Grada Krka u čijem je djelokrugu rješavanje određenog pitanja iz njegova samoupravnog djelokruga rada utvrđuje da li su ispunjene sve formalne pretpostavke iz peticije građana, a sve kako bi Gradsko vijeće moglo raspravljati o peticiji.

Nadležni Odsjek Jedinstvenog upravno odjela Grada Krka dužan je u roku od 10 dana od dana zaprimanja peticije utvrditi da li navedena peticija sadrži potpis od najmanje 10% od ukupnog broja birača u gradu i da li je ista u skladu sa zakonom, Statutom i ovom odlukom.

Ukoliko navedena peticija ima formalnih nedostataka odredenih stavkom 2. i 3. ovog članka informacija o istom dostavlja se predsjedniku Gradskog vijeća i Gradonačelniku, a nadležni Odsjek Jedinstvenog upravno odjela Grada Krka pripremit će predsjedniku Gradskog vijeća zaključak o odbacivanju peticije građana zbog neispunjenja formalnih uvjeta za postupanje po zaprimljenoj peticiji.

Zaključak iz stavka 4. ovog članka dostavlja se podnositeljima peticije putem javne objave na mrežnim stranicama Grada Krka i na oglasnoj ploči Grada Krka.

Članak 13.

Ukoliko podnesena peticija ispunjava sve formalne uvjete propisane zakonom, Statutom i ovom Odlukom ista se dostavlja predsjedniku Gradskog vijeća koji će je uputiti na raspravljanje, a Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima peticije nąjkasnije u roku od tri mjeseca od dana zaprimanja peticije.

Članak 14.

Odgovor Gradskog vijeća na peticiju građana glede rješavanja određenog pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada od lokalnog značenja dostavlja se podnositeljima peticije putem javne objave na mrežnim stranicama Grada Krka i na oglasnoj ploči Grada Krka.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 024-05/22-01/03

URBROJ:2170-09-01-22-8

Krk, 26. rujna 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2237&mjesto=51500&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr