SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 21. Četvrtak, 14. srpnja 2022.
GRAD KRK

41.

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (“Narodne novine“ broj 143/21) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20-pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 28. lipnja 2022. godine, donijelo je

Kodeks ponašanja

članova Gradskog vijeća Grada Krka

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Kodeksom ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Krka (dalje u tekstu: Kodeks) uređuje se sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interes u obnašanju dužnosti članova Gradskog vijeća Grada Krka, način praćenja primjene Kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.

Članak 2.

(1) Svrha ovog Kodeksa je jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju dužnosti članova Gradskog vijeća, promicanje etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja građana u nositelje vlasti na lokalnoj razini.

(2) Cilj je Kodeksa uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Kodeksu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) U ovome Kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. član obitelji je bračni ili izvanbračni drug člana predstavničkog tijela, životni partner i neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i posvojenik;

2. povezane osobe su osobe navedene u točki 1. ovoga stavka i sve ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s članom predstavničkog tijela;

3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaju, zakup, najam, državne potpore i druge oblike izravnog stjecanja sredstava od Grada Krka, na koncesije, koncesijska odobrenja i ugovore javno-privatnog partnerstva, osim državnih potpora u slučaju elementarnih nepogoda;

4. potencijalni sukob interesa je situacija kada privatni interes člana predstavničkog tijela može utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti;

5. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes nositelja političkih dužnosti utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti;

6. privatni interes obuhvaća imovinsku i neimovinsku korist članova predstavničkog tijela i povezanih osoba;

7. integritet podrazumijeva osobno poštenje, neovisnost, striktnu privrženost određenim vrijednostima i ponašanjima te dosljednost u poštivanju moralnih načela.

II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA

Članak 4.

Članovi Gradskog vijeća dužni su se u obavljanju javnih dužnosti pridržavati sljedećih temeljnih načela:

1. Načelo časnog, poštenog, savjesnog, odgovornog i nepristranog postupanja te zaštite vlastite vjerodostojnosti - obveznici u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje građana.

2. Načelo osobne odgovornosti - obveznici su osobno odgovorni za svoje djelovanje u obnašanju javnih dužnosti na koje su imenovani odnosno izabrani prema tijelu ili građanima koji su ih imenovali ili izabrali.

3. Načelo zaštite javnog interesa - obveznici ne smiju koristiti javnu dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s njima povezana. Obveznici ne smiju biti ni u kakvom odnosu ovisnosti prema osobama koje bi mogle utjecati na njihovu objektivnost.

4. Načelo transparentnosti - građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem obveznika kao javne osobe, a koje je u vezi s obnašanjem njihove dužnosti.

5. Načelo očuvanja povjerenja građana – član predstavničkog tijela je dužan čuvati povjerenje građana te paziti na očuvanje vlastitog integriteta te se od njega zahtijeva izbjegavanje situacija koje narušavaju njegovu objektivnost i nepristranost u obnašanju dužnosti. Pri obnašanju dužnosti, član predstavničkog tijela se mora ponašati na način kojim čuva i unaprjeđuje povjerenje javnosti u integritet, nepristranost i učinkovitost tijela izvršne vlasti u kojem obnaša dužnost.

6. Načelo javnosti - u svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima predstavlja tijelo izvršne vlasti u kojem obnaša dužnost, član predstavničkog tijela će iznositi stavove tijela u kojem obnaša dužnost u skladu s propisima, ovlastima i kodeksom te osiguravati transparentnost u obnašanju dužnosti i transparentnost tijela u kojem obnaša dužnost. Član predstavničkog tijela je dužan, u skladu sa svojim ovlastima, javnosti pravovremeno pružiti potrebne informacije vezane uz dužnost koju obnaša i svoje vlastito postupanje, ako to nije u suprotnosti s posebnim propisima.

7. Načelo uzornosti - član predstavničkog tijela treba biti uljudan, dostojanstven i profesionalan kako u svojim odnosima s građanima i medijima, tako i u svojim odnosima s ostalim dužnosnicima, službenicima i namještenicima. Pri korištenju bilo kojeg sredstva komunikacije, uključujući i komunikaciju na društvenim mrežama, član predstavničkog tijela je dužan čuvati osobni ugled i ugled predstavničkog tijela. U tom smislu, potrebno je da član predstavničkog tijela vlastitim primjerom potiče druge članove predstavničkog tijela na kvalitetno i učinkovito obavljanje zadataka, dobre međuljudske odnose, kolegijalnost i suradnju te odgovoran odnos prema građanima.

8. Načelo racionalnog korištenja javnih resursa - obnašajući dužnost član predstavničkog tijela treba osigurati da se ljudskim i materijalnim resursima upravlja i koristi na zakonit, učinkovit, djelotvoran i ekonomičan način, isključivo u cilju ostvarenja javnog interesa.

III. ODREDBE O SUKOBU INTERESA I DRUGA PRAVILA PONAŠANJA

Članak 5.

(1) U obnašanju dužnosti član predstavničkog tijela ne smije ni na koji način pogodovati sebi ili osobama s kojim je povezan niti se svojim dužnošću smije koristiti kako bi ostvario neke svoje privatne interese ili interese povezanih osoba.

(2) Sukob interesa postoji kad su privatni interesi članova predstavničkog tijela u suprotnosti s javnim interesom, a posebice kada je privatni interes obveznika utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti (stvarni sukob interesa).

(3) U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa član Gradskog vijeća je dužan učiniti sve što je potrebno da odijeli privatni od javnog interesa i zaštiti javni interes.

U slučaju dvojbe predstavlja li neko postupanje povredu odredaba Kodeksa ili drugog, članovi Gradskog vijeća dužni su zatražiti mišljenje Vijeća časti, koji će najkasnije u roku 15 dana od primitka zahtjeva vijećnika dati obrazloženo mišljenje i/ili upute za postupanje.

(4) Član Gradskog vijeća dužan je pravovremeno prepoznati okolnosti koje bi ga mogle dovesti u situaciju sukoba interesa, deklarirati ih u određenom postupku, izuzeti se od postupanja (odlučivanja, glasanja i sl.) te delegirati ovlast postupanja u konkretnoj situaciji na drugu osobu.

Članak 6.

(1) Sukladno odredbama zakona kojim se uređuje sprečavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti, članovi Gradskog vijeća su dužni u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka ako imaju 5% ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.

(2) Popis udjela iz stavka 1. ovog članka objavljuje se i redovito ažurira na mrežnim stranicama Grada Krka.

(3) Član vijeća je dužan pisanim putem u roku od 15 dana obavijestiti Gradsko vijeće o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s Gradom Krkom te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je Grad Krk osnivač.

Članak 7.

Članu Gradskog vijeća zabranjeno je:

• primiti ili zahtijevati korist ili obećanje koristi radi obavljanja dužnosti,

• ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti pred zakonom,

• zlouporabiti posebna prava obveznika koja proizlaze ili su potrebna za obavljanje dužnosti,

• primiti dodatnu naknadu za poslove obnašanja javnih dužnosti,

• tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi glasovanja o bilo kojoj stvari, ili utjecati na odluku nekog tijela ili osobe radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe,

• obećavati zaposlenje ili neko drugo pravo u zamjenu za dar ili obećanje dara,

• utjecati na dobivanje poslova ili ugovora o javnoj nabavi,

• koristiti povlaštene informacije o djelovanju državnih tijela radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe,

• na drugi način koristiti položaj obveznika utjecanjem na odluku tijela javne vlasti ili osoba koje su u njima zaposlene kako bi postigli osobni probitak ili probitak povezane osobe, neku povlasticu ili pravo, sklopili pravni posao ili na drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi.

Članak 8.

(1) Darom se, u smislu ovoga Kodeksa, smatra novac, stvari bez obzira na njihovu vrijednost, prava i usluge dane bez naknade koje člana Gradskog vijeća dovode ili mogu dovesti u odnos zavisnosti ili kod njega stvaraju obvezu prema darovatelju.

(2) Ne smatraju se darovima, u smislu ovoga Kodeksa, uobičajeni darovi između članova obitelji, rodbine i prijatelja te državna i međunarodna priznanja, odličja i nagrade.

(3) Član Gradskog vijeća smije zadržati samo dar simbolične vrijednosti i to najviše u vrijednosti do 500,00 kuna od istog darovatelja.

(4) Član Gradskog vijeća ne smije primiti dar iz stavka 3. ovoga članka kada je on u novcu, bez obzira na iznos, te vrijednosnicu i dragocjenu kovinu. Pod darom u novcu, vrijednosnicom i dragocjenom kovinom ne smatra se numizmatički novac, prigodni optjecajni kovani novac pakiran u prigodnu ambalažu niti numizmatički kompleti.

(5) Darovi protokolarne naravi koji prelaze iznos od 500,00 kuna te ostali darovi koje obveznik ne zadrži kada na to ima pravo vlasništvo su vlasništvo su Republike Hrvatske.

IV. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE KODEKSA

Članak 9.

(1) Primjenu Kodeksa prati Etički odbor u prvom stupnju i Vijeće časti u drugom stupnju.

(2) Etički odbor, kao i Vijeće časti čine predsjednik i dva člana.

(3) Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće časti imenuje i razrješuje Gradsko vijeće. Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata članova Gradskog vijeća.

Članak 10.

(1) Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću.

(2) Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika Gradskog vijeća u pravilu jedan član iz reda predstavničke većine, a jedan iz predstavničke manjine.

Članak 11.

(1) Vijeće časti ima predsjednika i dva člana koje imenuje i razrješuje Gradsko vijeće.

(2) Za predsjednika, odnosno člana Vijeća časti može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. ima državljanstvo Republike Hrvatske i prebivalište na području Republike Hrvatske

2. imenuje se iz redova osoba nedvojbenoga javnoga ugleda u lokalnoj zajednici

3. nije osuđivana za kaznena djela i protiv nje se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti

4. nije nositelj političke dužnosti ni član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću.

(3) Mandat predsjednika i članova Vijeća časti traje do isteka mandata članova Gradskog vijeća uz mogućnost reizbora.

Članak 12.

(1) Etički odbor pokreće postupak na vlastitu inicijativu, po prijavi člana Gradskog vijeća, radnog tijela Gradskog vijeća, gradonačelnika, službenika upravnog tijela Grada ili po prijavi građana.

(2) Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i prezime nositelja političke dužnosti koji se prijavljuje za povredu odredaba Kodeksa uz navođenje odredbe Kodeksa koja je povrijeđena.

(3) Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama.

(4) Etički odbor može od podnositelja prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja i očitovanja.

Članak 13.

(1) Etički odbor obavještava nositelja političke dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i poziva ga da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano očitovanja o iznesenim činjenicama i okolnostima u prijavi.

(2) Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano očitovanje Etički odbor nastavlja s vođenjem postupka po prijavi.

(3) Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova.

Članak 14.

(1) Etički odbor u roku od 60 dana od zaprimanja prijave predlaže Gradskom vijeću donošenje odluke po zaprimljenoj prijavi.

(2) Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po prijavi i u odlučivanju.

Članak 15.

(1) Za povredu odredba Kodeksa Gradsko vijeće može izreći opomenu, dati upozorenje ili preporuku nositelju političke dužnosti za otklanjanje uzroka postojanja sukoba interesa odnosno za usklađivanje načina djelovanja nositelja političke dužnosti s odredbama Kodeksa.

(2) Protiv odluke Gradskog vijeća nositelj političke dužnosti može u roku od 8 dana od dana primitka odluke podnijeti prigovor Vijeću časti.

Članak 16.

(1) Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom glasova svih članova u roku od 15 dana od dana podnesenog prigovora.

(2) Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Gradskog vijeća ili uvažiti prigovor i preinačiti ili poništiti odluku Gradskog vijeća.

Članak 17.

(1) Na način rada Etičkog odbora i Vijeće časti na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka.

(2) Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća časti ostvaruju pravo na naknadu za rad i druga primanja sukladno odluci kojom se uređuje naknada članovima radnih tijela Gradskog vijeća, kao i pravo na naknadu putnih troškova za sudjelovanje na sjednicama ukoliko imaju prebivalište izvan Grada Krka, a koja naknada se utvrđuje u iznosu autobusne karte od mjesta prebivališta do grada Krka i natrag.

Članak 18.

Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju se na mrežnoj stranici Grada Krka.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-05/22-01/07

URBROJ: 2170-09-01-22-5

Krk, 28. lipnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2228&mjesto=51500&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr