SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 20. Ponedjeljak, 4. srpnja 2022.
OPĆINA OMIŠALJ

30.

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (”Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 6. sjednici održanoj 27. lipnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja

Članak 1.

Daje se suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim parkiralištima (dalje u tekstu: Opći uvjeti isporuke), koje je utvrdila Uprava t.d. Pesja d.o.o..

Članak 2.

Opći uvjeti nalaze se u privitku ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/43

URBROJ: 2170-30-22-01-3

Omišalj, 27. lipnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj: 68/18, 110/18), uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Omišalj, Uprava KD Pesja d.o.o. za pružanje komunalnih usluga, donijela je

OPĆE UVJETE ISPORUKE

KOMUNALNE USLUGE PARKIRANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima o uslugama parkiranja na uređenim javnim površinama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju se:

- uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge,

- međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge i

- način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge.

Članak 2.

U sustav naplate i kontrole ulaze javna parkirališta utvrđena Odlukom o javnim parkiralištima na području Općine Omišalj i visini naknade za parkiranje vozila („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 15/21 i 14/22).

Javna parkiralištima iz stavka 1. ovog članka su:

- parkirališta u ulici Pod orišina

- parkiralište u ulici Brgučena (na Loki)

- parkiralište u ulici Bjanižov (prije kbr. 1)

- parkiralište uz luku Pesja

- parkiralište u ulici Kančinar

- parkiralište u ulici Ribarska obala

- parkiralište u ulici Draga

- parkiralište u ulici Krčine

- parkiralište u Primorskoj ulici uz park kod Plave terase

- parkirališta u ulici kralja Tomislava

- parkirališta u ulici Nikole Jurjevića

II. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA USLUGE

Članak 3.

Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu pod naplatom vozač odnosno vlasnik vozila sklapa s Organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom (Ugovor o parkiranju uz korištenje dnevne karte), prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovim Općim uvjetima.

Ugovorom iz stavka 1. isključuje se obveza Organizatora parkiranja za čuvanje vozila i bilo kakva odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

Članak 4.

Smatra se da je vozač odnosno vlasnik vozila zaključio s Organizatorom parkiranja ugovor o parkiranju uz korištenje dnevne karte ukoliko je vozilo zaustavio i parkirao na označenom parkiralištu pod naplatom, unutar označenih linija parkirnog mjesta, a da pri tome nije koristio parkirnu kartu.

Smatra se da je vozač odnosno vlasnik vozila zaključio s Organizatorom parkiranja ugovor o parkiranju uz korištenje dnevne karte ukoliko je vozilo zaustavio i parkirao na označenom parkiralištu pod naplatom zauzevši pritom dva ili više parkirnih mjesta.

Smatra se da je vozač odnosno vlasnik vozila zaključio s Organizatorom parkiranja ugovor o parkiranju uz korištenje dnevne karte ukoliko je vozilo zaustavio i parkirao na označenom parkiralištu pod naplatom suprotno prometnoj signalizaciji.

Dnevnu kartu i nalog za plaćanje dnevne karte izdaju ovlaštene osobe Organizatora parkiranja na način da nalog za plaćanje dnevne karte stavi ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila ili se dnevna karta uručuje osobno na zahtjev korisnika parkiranja.

Dostava dnevne karte i naloga za plaćanje na način iz stavka 4. ovog članka smatra se urednom i kasnije uništenje, oštećenje ili otuđenje istih ne utječe na valjanost dostave te ne odgađa plaćanje.

Članak 5.

Za vlasnike vozila s prebivalištem na području Općine Omišalj, te vlasnike nekretnine na području Općine Omišalj, mogu se uvesti povlašteni uvjeti parkiranja u pogledu trajanja i cijene.

Osobama navedenim u prethodnom stavku može se izdati povlaštena parkirana karta, ako su podmirili sve svoje obveze prema izvršitelju do dana izdavanja iste.

Povlaštene karte iz stavka 1. ovog članka odnose se na parkirališta:

- Pod Orišina,

- Bjanižov,

- Pesja,

- Kančinar,

- Primorskoj ulici uz park kod Plave terase,

- Krčine

- parkiralište u ulici Draga

- parkirališta u ulici kralja Tomislava

- parkirališta u ulici Nikole Jurjevića

Članak 6.

Povlaštenu parkirališnu kartu može ishoditi fizička osoba koja ima prebivalište na području općine Omišalj, uz uvjet da:

- ima vozilo registrirano u Republici Hrvatskoj na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili temeljem ugovora o leasingu, ili

- ima pravo neograničenog korištenja/raspolaganja vozilom, što dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.

Povlaštenu parkirališnu kartu može ishoditi fizička osoba koja na području općine Omišalj ima nekretninu za stanovanje, uz uvjet da:

- ima vozilo registrirano u Republici Hrvatskoj na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili temeljem ugovora o leasingu, ili

- ima pravo neograničenog korištenja/raspolaganja vozilom, što dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.

Povlaštenu parkirnu kartu može ishoditi fizička osoba zaposlena u Općini Omišalj, trgovačkom društvu, ustanovi ili drugoj pravnoj osobi u vlasništvu Općine Omišalj.

Povlaštenu parkirnu kartu može ishoditi pravna osoba koja ima sjedište na području općine Omišalj uz uvjet da:

- ima vozilo registrirano u Republici Hrvatskoj na ime pravne osobe, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili temeljem ugovora o leasingu.

Pravna osoba iz stavka 1. ovog članka ima pravo na povlaštenu kartu za jedno vozilo.

Članak 7.

Povlaštenu parkirnu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana.

Korisnik povlaštene parkirne karte može i za vrijeme njenog korištenja izvršiti promjenu vozila za koju je izdana, ukoliko to dokaže dokumentacijom iz članka 6.

Članak 8.

Kontrolu i nadzor parkiranja (pravilnost korištenja parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom u zoni naplate, kontrolu plaćanja naknade za parkiranje u zoni naplate, te ometanje pristupa parkirnom automatu, kolnim ulazima i nesmetanom izlasku drugog korisnika parkirališta pod naplatom i sl.) obavlja ovlaštena osoba izvršitelja.

Ovlaštene se osobe koriste odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake vozila te ispisivanje dnevne karte i naloga za plaćanje dnevne karte, a sve u skladu s odredbama općih uvjeta ugovora o korištenju parkirališta propisanih ovom Odlukom.

Članak 9.

Vozila osoba s invaliditetom označena sukladno zakonskim propisima, mogu parkirati na mjestima označenim za invalide bez naknade. Iznimno, na javnim parkiralištima u parkirališnim zonama naplate koja nisu posebno obilježena kao mjesta rezervirana za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom koje na vozilu imaju istaknut važeći znak pristupačnosti imaju pravo parkirati bez plaćanja naknade najduže 2 sata tijekom jednog dana.

Vozila interventnih službi (policija, hitna pomoć, vatrogasci, vozila komunalnih društava) pri obavljanju redovne djelatnosti mogu koristiti parkirna mjesta bez naknade.

Članak 10.

Organizator parkiranja će na parkiralištu, na odgovarajući način, istaknuti cjenik usluga i druge obavijesti važne za korisnika parkirališta.

III. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE KOMUNALNE USLUGE

RAZDOBLJE I VRIJEME NAPLATE PARKIRANJA

Članak 11.

Naplata parkiranja traje u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna, svakog dana od 7,00 do 21,00 sat.

PARKIRNA KARTA

Članak 12.

Korisnik parkirališta naknadu za parkiranje obavlja kupnjom:

- satne parkirne karte,

- poludnevne i dnevne karte,

- povlaštene karte.

Članak 13.

Naplata satne karte obavlja se automatski.

Automatska naplata razumijeva istovremeno preuzimanje i plaćanje satne karte putem parkirnog automata te putem GSM operatera pri čemu se pod time razumijeva plaćanje satne karte upućivanjem SMS poruke odgovarajućem operateru, koji korisnika parkirališta povratnom SMS porukom obavještava da je plaćanje satne karte prihvaćeno ili plaćanjem putem web aplikacije Bmove.

Cijene satne karte iznose za svaki započeti sat parkiranja.

Obveza plaćanja satne karte nastaje protekom roka od trideset (30) minuta od dolaska na parkiralište.

Korisnik parkirališta dužan je ispravnu satnu kartu istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla (ukoliko plaćanje obavlja na automatu), zaprimiti SMS-potvrdu za plaćeno parkiranje ili zaprimiti parkirnu kartu putem aplikacije mobilnog uređaja.

Ispravna satna karta je ona iz koje je vidljivo da je plaćena za vremensko razdoblje za koje se koristi i za parkirališnu zonu za koju se koristi.

Za korisnika parkirališta koji ne postupi sukladno odredbama ovog članka, smatrat će se da je korištenje parkirališta ugovorio s Organizatorom parkiranja uz plaćanje dnevne karte.

Članak 14.

Naplata dnevne karte obavlja se naplatom naloga za plaćanje dnevne karte preko bankovnog računa Organizatora parkiranja.

Korisnik parkirališta dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam (8) dana od dana izdavanja iste. Ukoliko korisnik parkirališta ne plati dnevnu parkirnu kartu u roku od 8 dana, Organizator parkiranja može uz iznos dnevne karte obračunati i zakonsku zateznu kamatu.

Korisnikom parkirališta koji podliježe plaćanju dnevne parkirne karte smatra se vlasnik vozila ili korisnik leasinga, utvrđen prema registarskoj oznaci vozila.

Dnevne parkirne karte vrijede za dan izdavanja.

Dnevna parkirna karta vrijedi samo za javno parkiralište za koje je izdana.

Članak 15.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Omišalj, 27. lipnja 2022.

Uprava Društva

Goran Ivandić, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2227&mjesto=51513&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr